REGISTER KNIHY

41. Zničenie zeme - Veľký spor vekov

Audio záznam

GC 653 „Lebo jeho hriechy dosiahli až do neba a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti... Do pohára, do ktorého nalieval, nalejte mu dvojnásobne; na koľko sa oslávil a zbujnel, toľko mu dajte múk a žiaľu. Lebo hovorí vo svojom srdci: Sedím kráľovná a nie som vdovou a žiaľu neuvidím nikdy. Preto jedného dňa prídu jeho rany, smrť a žiaľ a hlad a bude spálený ohňom, lebo je silný Pán Boh, ktorý ho súdi. A budú plakať za ním a kvíliť budú nad ním kráľovia zeme, ktorí s ním smilnili a rozkošili v buji,... pre bázeň jeho múk a budú hovoriť: Beda, beda, veliké mesto, to silné mesto Babylon, že v jednej hodine prišiel jeho súd.“ (Zj 18,5-10)

„Kupci zeme“ – ktorí „zbohatli z moci jeho buje“ – „budú stáť zďaleka pre bázeň jeho múk plačúc a žalostiac a budú hovoriť: Beda, beda, to veľké mesto, ktoré bolo odiate kmentom, purpurom a šarlátom a bolo pokryté zlatom a drahým kamením a perlami, že v jednej hodine je spustošené také veľké bohatstvo.“ (Zj 18,11.3.15-17)

Takýto trest postihne Babylon, keď sa prejaví Boží hnev. Babylon naplnil mieru svojej neprávosti a dozrel. Babylon je zrelý pre zničenie. GC 654

Keď Boží hlas zmení údel vykúpených, strašné bude prebudenie tých ľudí, čo vo veľkom životnom zápase stratili všetko. V čase, keď Boh ponúkal svoju milosť, satan ich zaslepil svojimi podvodmi a oni ospravedlňovali svoj hriešny život. Bohatí boli pyšní na to, že majú viac ako iní, ktorým sa tak dobre nedarí. Bohatstvo však získali prestupovaním Božieho zákona. Nesýtili hladných, neobliekali nahých, nekonali spravodlivo, neobľúbili si milosrdenstvo. Išlo im len o vlastnú slávu a pocty od ostatných ľudí. Teraz prišli o všetko, čo tvorilo ich veľkosť, sú chudobní a bezmocní. S hrôzou budú sledovať, ako padajú modly, ktorým dali prednosť pred Stvoriteľom. Predali svoje duše za pozemské bohatstvo či svetské radosti a nesnažili sa zbohatnúť v Božích očiach. Preto sa ich život skončil prehrou. Ich zábavy zhorknú a ich poklady budú bezcenné. To, čo celý život budovali, sa v okamihu zrúti. Bohatí budú oplakávať zničenie svojich nádherných domov a stratu svojho zlata a striebra. Ich nárek prehluší obava, že spolu so svojimi modlami zahynú aj oni.

Bezbožní budú horko ľutovať, no nie to, že hriešne zanedbávali povinnosti voči Bohu a svojim blížnym, ale to, že Boh zvíťazil. Budú nariekať nad tým, ako dopadli, no nebudú ľutovať svoju bezbožnosť. Použili by všetky prostriedky, len aby mohli zvíťaziť.

Sledovali, že práve tí ľudia, ktorým sa posmievali a chceli ich zničiť, prešli bez ujmy na zdraví morom, pohromami a zemetrasením. Boh je pre priestupníkov svojho zákona zničujúcim ohňom, ale pre svoj ľud je bezpečným útočiskom.

Duchovní, ktorí obetovali pravdu, aby získali priazeň ľudí, teraz poznávajú vplyv svojho učenia. Ukáže sa, že vševediace oko ich sledovalo, keď stáli za kazateľnicou, keď kráčali po uliciach, keď sa pri rôznych príležitostiach stretávali s ľuďmi. GC 655 Zasiatym semenom bol každý citový prejav či napísaný riadok, každé vyslovené slovo či skutok, ktorý upokojoval ľudí vo falošnej istote. V zničených a premárnených životoch ľudí okolo seba uvidia, akú žatvu to prinieslo.

Pán vyhlásil: „A liečia skrúšenie dcéry môjho ľudu na ľahko, hovoriac: Pokoj, pokoj, kým nieto pokoja.“ „Preto, že trápite srdce spravodlivého lžou, kým som mu ja nespôsobil bolesti, a že posilňujete ruky bezbožného, aby sa nevrátil zo svojej zlej cesty zachrániť svoj život.“ (Jer 8,11; Ez 13,22) „Beda pastierom, ktorí hubia a rozptyľujú stádo mojej pastvy!... ja navštívim nešľachetnosť vašich skutkov na vás.“ „Kvíľte, pastieri, a kričte a váľajte sa v popole, vy slávni toho stáda, lebo sa naplnili vaše dni, aby ste boli pobití a rozptýlim vás,... A zahynie útočište pastierom a útek slávnym stáda.“ (Jer 23,1.2; 25,34.35)

Duchovní i ostatní ľudia si uvedomia, že ich vzťah k Bohu nebol správny. Pochopia, že stáli v odboji proti Bohu a jeho dokonale spravodlivému a dobrému zákonu. Nerešpektovaním Božích predpisov spôsobili mnoho zla, nedorozumenia, nenávisti a nepriateľstva, takže celá zem sa stala jedným veľkým bojiskom, semeniskom skazy. Takýto pohľad sa naskytne tým, ktorí zavrhli pravdu a obľúbili si blud. Ľudská reč nedokáže vyjadriť túžbu neposlušných a neverných ľudí po tom, čo navždy stratili – po večnom živote. Nadaní a výreční, ktorých si svet vážil, pochopia všetko v pravom svetle. Uvedomia si, o čo sa pripravili svojou neposlušnosťou voči Bohu, padnú k nohám tých, ktorých vernosťou pohŕdali, vysmievali sa im a vyznajú, že Boh ich miloval.

Ľudia zistia, že boli oklamaní. Vzájomne sa budú obviňovať, že sa priviedli do záhuby, ale všetci budú svorne preklínať svojich náboženských učiteľov. Neverní duchovní pastieri im predpovedali príjemné veci. Viedli svojich poslucháčov, aby nebrali vážne Boží zákon a prenasledovali tých, ktorí ho zachovávali. GC 656 Teraz však budú títo falošní učitelia zúfalo vyznávať pred ostatnými, že šírili bludy. Zástupy ľudí budú zúriť. Budú volať: „Sme stratení a vy ste zapríčinili našu skazu.“ Obrátia sa proti falošným pastierom. Ľudia, ktorí ich kedysi najviac obdivovali, ich budú najviac preklínať. Tí, ktorí ich vyvyšovali, teraz ich budú chcieť zničiť. Zbrane, ktoré mali vyvraždiť Boží ľud, budú použité k zničeniu jeho nepriateľov. Všade nastane boj a krviprelievanie.

„Hrmot dôjde až na koniec zeme, lebo Hospodin má pravotu s národmi, bude sa súdiť s každým telom, vydá bezbožníkov meču.“ (Jer 25,31) Veľký spor trval šesťtisíc rokov. Boží Syn a jeho nebeskí služobníci bojovali proti kniežaťu zla, aby ľudí varovali, poučili a zachránili. Všetci sa už rozhodli; bezbožní sa spojili so satanom v jeho boji proti Bohu. Nadišla chvíľa, aby Boh obhájil česť svojho pošliapaného zákona. Spor už nevedie len so satanom, ale aj s ľuďmi. „Lebo Hospodin má pravotu s národmi,... vydá bezbožníkov meču.“

Boh dal znamenie vyslobodenia všetkým, „ktorí vzdychajú a stenajú nad všetkými tými ohavnosťami, ktoré sa dejú v jeho strede“. Teraz vystúpi anjel smrti, ktorého v Ezechielovom videní predstavujú ozbrojení muži a dostávajú rozkaz: „Starca, mládenca, pannu, decko i ženy vraždite ta, aby zahynuli, ale niktorému mužovi, na ktorom je ‚znamenie‘, sa nepribližujte a začnite od mojej svätyne.“ Prorok poznamenáva: „A tak začali od mužov starcov, ktorí boli pred domom.“ (Ez 9,1-6) Dielo skazy začne u ľudí, ktorí sa vydávali za duchovných strážcov národa. Falošní vodcovia padnú ako prví. Neprejaví sa už žiadna ľútosť ani súcit. Muži, ženy a deti, všetci zahynú. GC 657

„Lebo, hľa, Hospodin vyjde zo svojho miesta navštíviť neprávosť obyvateľov zeme, na každom z nich. Vtedy odkryje zem svoju krv a nebude viacej prikrývať svojich pobitých.“ (Iz 26,21) „A toto bude rana, ktorou raní Hospodin všetky národy, ktoré budú bojovať proti Jeruzalemu: Jeho telo bude hniť, kým bude stáť na svojich nohách, a jeho oči sa rozlejú vo svojich dierach a jeho jazyk zhnije v ich ústach. A stane sa toho dňa, že bude veľký zmätok Hospodinov medzi nimi a chopia každý ruku svojho druha a jeho ruka sa pozdvihne proti ruke jeho druha.“ (Zach 14,12.13) V šialenom boji ich rozvášnenia a vyliatím nezriedeného Božieho hnevu, zahynú bezbožní obyvatelia zeme – kňazi, vládcovia a ľud, bohatí i chudobní, vysoko postavení i jednoduchí. „A pobití od Hospodina budú toho dňa od konca zeme až po koniec zeme. Nebudú oplakávaní ani nebudú sprataní, ani nebudú pochovaní; budú za hnojivo na tvári zeme.“ (Jer 25,33)

Pri príchode Ježiša Krista budú bezbožní odstránení z celého zemského povrchu – Pán ich zabije dychom svojich úst a zničí ich svojím slávnym príchodom. Pán Ježiš dovedie svoj ľud do Božieho mesta a zem zostane pustá. „Hľa, Hospodin vyprázdni zem a spustoší ju, sprevráti jej tvár a rozptýli jej obyvateľov.“ „Pretože i tá zem je poškvrnená pod svojimi obyvateľmi, lebo prestúpili zákony, zmenili ustanovenie, zrušili večnú zmluvu. Preto kliatba zožerie zem a pykať budú tí, ktorí bývajú v nej. Preto budú horieť obyvatelia zeme a zostane iba mizerný ľud, ale aj toho len málo.“ (Iz 24,1.3.5.6)

Celá zem sa bude podobať púšti. Zrúcaniny miest a dedín zničených zemetrasením, vyvrátené stromy, rozpukané skaly vyvrhnuté morom alebo vytrhnuté zo zeme budú rozhádzané po jej povrchu, prepadliská budú označovať miesta, z ktorých boli zo základov vyvrátené vrchy. GC 658

Potom nastane udalosť, na ktorú symbolicky poukazoval posledný slávnostný akt Dňa zmierenia. Keď skončila služba vo svätyni svätých a hriechy Izraela boli krvou prinesenej obete odstránené zo svätyne, pred Hospodina doviedli živého kozla a veľkňaz vyznal pred celým zhromaždením „všetky neprávosti synov Izraelových a všetky ich prestúpenia čo do všetkých ich hriechov a dá ich na hlavu kozla“. (3 Moj 16,21) Podobným spôsobom pri ukončení diela zmierenia v nebeskej svätyni budú pred Bohom a nebeskými anjelmi i pred zástupmi vykúpených vložené hriechy Božieho ľudu na satana. Boh vyhlási, že satan zavinil všetko zlo, pretože k nemu zvádzal. Ako bol kozol vyhnaný do neobývanej časti zeme, tak bude satan vypovedaný na neobývanú a pustú zem.

Kniha Zjavenie predpovedá vypovedanie satana a zničenie zeme a hovorí, že tento stav potrvá tisíc rokov. Proroctvo opisuje druhý príchod Pána Ježiša a zničenie bezbožných. Uvádza: „A videl som anjela, zostupujúceho z neba, ktorý mal kľúč od priepasti a na svojej ruke veľkú reťaz. A chopil draka, toho starého hada, ktorý je diabol a satan, a poviazal ho na tisíc rokov a vrhnul ho do priepasti a zavrel ho a zapečatil nad ním, aby viac nezvodil národov, dokiaľ by sa nedokonalo tisíc rokov. A potom musí byť prepustený na malý čas.“ (Zj 20,1-3)

Z iných častí Písma vyplýva, že výraz „priepasť“ znamená zem v pustom a temnom stave. Keď Biblia opisuje, ako zem vyzerala „na začiatku“, hovorí, že „zem bola neladná a pustá a tma bola nad priepasťou“. (1 Moj 1,2) GC 659 Proroctvo naznačuje, že sa zem do tohto stavu čiastočne vráti. Pri pohľade do budúcnosti, na veľký Boží deň, prorok Jeremiáš zvolal: „Vidím zem, a hľa, tohu va bohu, púšť a zmätok a hľadím na nebesia a niet ich svetla. Pozerám na vrchy, a hľa, trasú sa a všetky brehy sa pohybujú rozrušené. Hľadím, a hľa, niet človeka a všetci nebeskí vtáci odleteli. Hľadím, a hľa, úrodné pole je púšťou a všetky jeho mestá sú poborené od tvári Hospodinovej od pále jeho hnevu.“ (Jer 4,23-26)

Tu bude satan so svojimi pomocníkmi žiť tisíc rokov. Bude obmedzený len na zem a nebude mať prístup na iné svety, aby pokúšal a obťažoval bytosti, ktoré nepadli do hriechu. V tomto zmysle bude satan zviazaný. Nebude mať nikoho, na kom by skúšal svoju moc. Nebude môcť nikoho zvádzať a ničiť, čo bolo po stáročia jeho jediným potešením.

Prorok Izaiáš, ktorý sledoval vo videní satanovo zvrhnutie, volal: „Ako si len padol z nebies, jasná hviezdo, synu rannej zory! Zoťatý si na zem, ktorý si porážal národy. A veď ty si povedal vo svojom srdci: Vystúpim hore do neba; vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha... budem podobný Najvyššiemu! Ale si zvrhnutý do pekla, do najzadnejších kútov jamy. Tí, ktorí ťa uvidia, uprú na teba svoj zrak; budú ťa pozorovať a povedia: Či je toto ten muž, ktorý to pôsobil, aby sa triasla zem, ktorý pôsobil to, aby sa chveli kráľovstvá, ktorý podvracal okruh sveta, takže bol ako pustina a jeho mestá boril, svojich väzňov neprepúšťal domov?“ (Iz 14,12-17)

Šesťtisíc rokov satan svojou vzburou „znepokojoval zem“. „Svet menil na púšť a podvracal jeho mestá.“ A „väzňov nikdy neprepúšťal domov“. Šesťtisíc rokov zatváral do svojho väzenia Boží ľud a držal by ho navždy; Kristus však lámal jeho okovy a väzňov oslobodil. GC 660

Aj bezbožní sú teraz vzatí zo satanovej moci, takže satan zostáva sám len s anjelmi, ktorí sa pridali na jeho stranu, aby si uvedomil, akú kliatbu priniesol hriech. „Všetci kráľovia národov, všetci, koľko ich bolo, ležia pochovaní v sláve, každý vo svojom dome; ale ty si odvrhnutý preč od svojho hrobu ako ohyzdný letorast,... Nebudeš s nimi spolu ležať v hrobe, lebo si skazil svoju zem, svoj ľud si povraždil.“ (Iz 14,18-20)

Tisíc rokov bude satan blúdiť po spustošenej zemi a hľadieť na následky svojej vzbury proti Božiemu zákonu. V tom čase bude prežívať hrozné utrpenie. Po svojom páde do hriechu horlivo pracoval a nemal čas nad tým rozmýšľať. Teraz zbavený moci môže premýšľať, akú úlohu zohral od chvíle, keď sa vzbúril proti Božej vláde, aby s hrôzou očakával budúcnosť, keď bude musieť trpieť za všetko zlo, ktoré spáchal a bude potrestaný za hriechy, ku ktorým zvádzal iných.

Uväznenie satana prinesie Božiemu ľudu radosť a šťastie. Prorok napísal: „A stane sa v deň, v ktorý ti dá Hospodin odpočinok od tvojho bolestného trápenia a od tvojho strachu a od tvrdej služby, ktorú si bol podrobený konať, že použiješ tohto príslovia o babylonskom kráľovi a riekneš: Ako len prestal a utíchol pohonič!... Hospodin polámal palicu bezbožných a prút panujúcich, toho, ktorý bil ľudí v prchlivosti neprestajnými údermi, ktorý deptajúc vládol v hneve nad národmi; bolo to prenasledovanie bez šetrenia.“ (Iz 14,3-6)

Počas tisícročného kráľovstva medzi prvým a druhým vzkriesením bude prebiehať súd nad bezbožnými. Apoštol Pavol hovorí o tomto súde ako o udalosti, ku ktorej dôjde po druhom príchode Ježiša Krista. „A tak nesúďte ničoho pred časom, dokiaľ nepríde Pán, ktorý aj osvieti skryté veci tmy a zjaví úmysly sŕdc.“ (1 Kor 4,5) GC 661 Prorok Daniel napísal, že keď prišiel Odveký, „daný bol súd svätým Najvyšších“. (Dan 7,22) V tom čase budú spravodliví vládnuť ako Boží králi a kňazi. Apoštol Ján v knihe Zjavenie napísal: „A videl som tróny a posadali si na ne a dal sa im súd.“ „Ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.“ (Zj 20,4.6) Práve vtedy „svätí budú súdiť svet“ podľa predpovede apoštola Pavla. (1 Kor 6,2) Vykúpení budú spolu s Kristom súdiť bezbožných, ich činy budú porovnávať s knihou zákona, s Bibliou a o každom prípade rozhodnú podľa toho, ako človek žil na zemi. Každému bude následne vymeraný trest podľa jeho skutkov a zaznamenajú ho k jeho menu v knihe smrti.

Kristus a jeho ľud budú súdiť aj satana s anjelmi, ktorí sa k nemu pridali. Apoštol Pavol napísal: „Či neviete, že budeme súdiť anjelov?“ (1 Kor 6,3) A Júda vyhlásil, že „anjelov, ktorí nezachovali svojho kniežatstva, ale opustili svoj vlastný príbytok, zachoval strážených pod mrákavou vo večných putách k súdu veľkého dňa“. (Júda 6)

Keď uplynie tisíc rokov, nastane druhé vzkriesenie. Vtedy budú vzkriesení z mŕtvych bezbožní ľudia a postavia sa pred Boha, aby prijali vynesený rozsudok. Kniha Zjavenie opisuje vzkriesenie vykúpených a dodáva: „Ale ostatní mŕtvi neožili, až sa dokoná tisíc rokov.“ (Zj 20,5) Prorok Izaiáš o bezbožných ľuďoch napísal: „A zobraní budú dovedna ako väzni do žalára a budú zavretí vo väzení, ale po mnohých dňoch budú zase navštívení.“ (Iz 24,22)


REGISTER KNIHY

Objednať zadarmo

Video

Veľký spor vekov - upútavka

Život - náhoda alebo zámer?

Karta Trump - Prof. Dr. Walter Veith

Video - Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylon

Above the Clouds - Derrol Sawyer

Veľký spor vekov - kniha zadarmo

Môj životný príbeh - Prof. Dr Walter Veith

Veľký spor vekov - fakt alebo fikcia? - Ron Goss

Podvody doby konca - Mark Cleminson

Posledné udalosti biblických proroctiev - Doug Batchelor

Pátranie po sobote vo Vatikáne - Samuele Bacchiocchi

Deň za dňom - Fountainview Academy

Druhé prikázanie - Wintley Phipps

Vesmírny konflikt - Doug Batchelor

...Viac videí

Preklad knihy