Svet sa nachádza uprostred veľkého boja. Vojny zachvacujú národy, Láska a súcit sa strácajú. Existuje východisko?

Veľký spor vekov objasňuje aktuálnu situáciu vo svete a ukazuje Boží zámer s jeho ľudom. Na historickom pozadí zápase reformátorov ako bol Viklef, Hus, Luther, Zwingli a ďaľší, objasňuje boj medzi pravdou a odhaľuje vznik zla a pôsobenia jeho temných síl.

Veľký spor vekov odhaľuje krok za krokom obmedzenia našej osobnej slobody. To je jeden z najnebezpečnejších javov dnešnej doby. Chcete poznať sily stojace za týmto úsilím?

Veľký spor vekov ponúka pohľad na rozhodujúce otázky života a uvádza nás do zákulisia svetovej politiky. Táto kniha odhaľuje vzrušujúce skutočnosti a tiež predpovede týkajúce sa budúcnosti.

Kniha Veľký spor vekov je preložená do viac ako 78 jazykov a čítali ju milióny ľudí. Vo svojich rukách držíte jednu z najvýznamnejších kníh na svete!


O knihe

Tiež by ste sa radi pozreli do zákulisia dejín a poodhalili skrytú pravdu? Nie je Vám jasné, prečo je toľko cirkví a prečo sa v histórii udialo toľko zla v mene Boha? Nerozumiete tomu, čo sa deje v súčasnom svete a ako budú pokračovať dejiny Zeme ďalej? Tak práve pre Vás je určená kniha „Veľký spor vekov".

Kniha „Veľký spor vekov" od americkej autorky Ellen Gould Whiteovej je piatym dielom y päťdielnej série „Veľká dráma vekov" a prvý krát bola publikovaná v roku 1888. Od toho času ale nestratila nič na svojej aktuálnosti a dôležitosti, skôr naopak. Je preložená do 78 svetových jazykov a stala sa svetovým betselerom. Sú s nej zaujímavou a pútavou formou napísané historické fakty, ktoré boli pri zrode cirkvi v dobe prvých učeníkov a tiež opisuje postupné vkrádanie sa kompromisov a falošnych náuk do cirkvi.

Reformátorom, ako bol Viklef, Hus, Luther, Zwingli či Miller, potom dalo mnoho úsilia vrátiť ľudí späť k štúdiu Biblie a učeniu Ježiša Krista.

„Veľký spor vekov" poodhaľuje aj tajomstvo pôsobenia zla, a to od jeho začiatku až do doby konca sveta. Odhalí Vám tajomný svet zlých duchovných bytostí, ktoré práve v tejto dobe zintenzívňujú svoje prejavy. Kniha Vás pripraví na udalosti, ktoré nás v blízkej budúcnosti podľa Biblie čakajú. Dá sa to vypozorovať vo viacerých oblastiach , napr. v zhoršujúcej sa situácii v ekológii, politike, ekonomike, tiež podľa stúpajúceho vplyvu okultizmu a zhoršujúcich sa medziľudských vzťahoch. Môžeme tušiť , že záver dejín nebude jednoduchý. My, ale potrebujeme pevný smer a istý cieľ. Tendencie obmedzovať slobodu a manipulovať s ľudským svedomím tu boli po dobu celej histórie, ako opisuje kniha, ale teraz pred ukončením dejín zla sa znásobuje. A práve preto mal Boh v každej dobe svoj verný ľud. Chcete k nim tiež patriť? Chcete v rozhodujúcej chvíli svojho života byť na strane lásky a dobra?

Slovo o Autorke

Kto bola Ellen Gould Whiteová a prečo milióny ľudí na celom svete oceňujú jej knihy a prikladajú im veľký význam? Stručne povedané, bola to obyčajná žena, ale obdarená mimoriadnymi duchovnými darmi. Žila v devätnástom a na začiatku dvadsiateho storočia (1827-1915). Prostredníctvom svojich publikácií bude mať aj naďalej významný dopad na milióny ľudí na svete. Jej literárne dielo obsahuje viac než 80 kníh, 200 traktátov a brožúr a 4600 článkov do časopisov. Ellen Whiteová je najprekladanejšou spisovateľkou v literárnej histórii. Jej publikácie obsahujú široký okruh otázok - od náboženských, cez školské, sociálne veci, evanjelizáciu, proroctvá, výživu a zdravie. Jej knihy o zmene kresťanského života - „Cesta ku Kristovi" bola publikovaná vo viac než 140 jazykoch.

Spisy Ellen Whiteovej nemajú nahradiť Bibliu, ani sa ich nedá postaviť na rovnakú úroveň s Písmom Svätým. Jedine Biblia je jedinečným meradlom, ktorým musia byť posudzované jej spisy a ostatná literatúra. Biblia sa vykladá bibliou a je tiež základom všetkého učenia. Hlavnou úlohou E. G. Whiteovej bolo a je privádzať ľudí späť k Biblii a potvrdiť závery štúdia, ku ktorým študenti biblie prišli. Jej význam pozostáva aj k usmerňovaniu každodenného kresťanského života v mnohých praktických oblastiach.

Proroctvá zo Zjavenia Jána, ktoré hovorí, že „Ježišove svedectvo" sa prejaví skrze „ducha proroctva" v posledných dňoch pozemských dejín vyzýva každého k tomu, aby nebol ľahostajný alebo nedôverčivý, ale aby všetko skúmal a držal sa dobrého. „Lebo Pán Hospodin nečiní ničoho, krome keď zjavil svoju tajnú radu svojim služobníkom prorokom." (Ámos 3,7)

Autorka o knihe napísala

„Kniha Veľký spor vekov by mala byť šírená medzi široké vrstvy ľudí. Obsahuje príbeh minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. V tom, ako načrtáva záverečné udalosti pozemských dejín, prináša mocné svedectvá pre pravdu. Všeobecné šírenie knihy by som si priala vidieť viac než o ktorúkoľvek inú knihu, ktorú som napísala, pretože Veľký spor je posledné posolstvo varujúce svet a napísané omnoho jasnejšie než v ktorejkoľvek inej mojej knihe." Letter 281, 1905

„Knihu Veľký spor vekov si cením viac než zlato alebo striebro a mojim veľkým prianím je, aby sa dostala k ľuďom... Dôsledky jej rozšírenia sa nemôžu posudzovať podľa toho, ako sa nám to zdá teraz. Tým, že si ju prečítajú, budú mnohí prebudení a získajú odvahu sa okamžite pripojiť k tým, ktorí zachovávajú prikázanie Božie. Ale omnoho viac tých, ktorí si ju prečítali, nezaujmú svoje postavenie, pokiaľ neuvidia, ako sa začnú diať udalosti, ktoré sú v nej predpovedané. Naplnenie niektorých predpovedí vzbudí vieru, že sa odohrajú aj ostatné, a keď bude zem osvietená slávou Pána, pri ukončení diela, mnohé duše zaujmú svoje miesta na strane prikázaní Božích ako dôsledok jej pôsobenia." CM 128, 129

„Patriarchovia a proroci, Daniel a Zjavenie a Veľký spor vekov, sú knihy teraz potrebné ako nikdy predtým. Mali by byť v obehu, pretože pravdy, ktoré zdôrazňujem, otvoria mnohým slepým oči." SM123, RH 2-16-1905.

„Knihu Veľký spor vekov si cením viac než striebro čí zlato a veľmi si prajem, aby sa dostala medzi ľudí. Počas práce na rukopise Veľký spor vekov som si často uvedomovala prítomnosť anjelov Božích. Mnoho krát mi boli scény, o ktorých som písala, znovu zjavované v nočných videniach, takže boli v mojej mysli svieže a živé." Letter 56, 1911

Posolstvo Biblie

Biblia je najúžasnejšia, nejpravdivejšia, historicky najpresnejšia a najčítanejšia kniha na tomto svete. Je to kniha, ktorá mení životy, povahy, dáva nádej a umožňuje poznávať  Boha a byť s Ním v spojení. Všetci pisatelia Biblie boli inšpirovaný Duchom Svätým a preto sa Biblia  právom môže nazývať Božím slovom. Je merítkom pre posudzovanie všetkých ostatných ľudských prác, proroctiev a zázrakov, ale tiež chovanie ľudí, ich životných skúseností a činov. Je to „kotva“ Božieho ľudu a k tejto najdôležitejšej knihe majú viesť a obracať ľudí i nami ponúkané knihy zadarmo. Čítajte ich najlepšie spolu s Bibliou a s modlitbou. Ak chcete hlbšie poznať posolstvo Biblie študujte na on-line kurzbible.cz

Evanjelium

Na našej zemi, ktorá je zachvátená zlom, vládne bolesť, bieda a veľké utrpenie.  Najhoršia zo všetkého je beznádej, ktorú mnohí ľudia prežívajú, životnú neistotu nezodpovedané otázky, ktoré sužujú mnohé srdcia. Biblia ale hovorí, že na nás Niekomu záleží! Aj keď sme ako zrnko prachu, záleží na nás nášmu nebeskému Otcovi. Záleží mu na nás toľko, že aj keď sme sa svojou neposlušnosťou od Neho odlúčili, obetoval na kríži pre našu záchranu svojho vlastného syna Ježiša Krista „ktorého preduložil  Boh za obeť zmierenia skrze vieru v jeho krvi na ukázanie svojej spravodlivosti pre pustenie stranou predošle sa udialych hriechov do času obeti Kristovej  v znášaní Božom, aby ukázal svoju  spravedlivosť v terajšom čase, aby bol spravedlivý a ospravedlňujúci toho, kto je z viery Ježišovej. (Rimanom 3, 25-26)

Biblia poukazuje, že jedine Ježiš Kristus dáva nášmu životu opäť zmysel a odpovedá na naše existenčné otázky. Vďaka Ježišovi Kristovi vieme „Prečo sme TU“ , zodpovedá na otázku „Kto sme“. „Vidzte, jakú lásku nám dal Otec – aby sme sa volali deťmi Božími, a sme nimi!“ ( 1. Jánova 3, 1)  A „Čo s nami bude“:  „A nové nebesia a novú zem podľa jeho zasľúbenia čakáme, v ktorých prebýva spravedlivosť.“  ( 2. Pet 3,13) Táto biblická dobrá správa – evanjelium,  hovorí presne jak to Ježiš Kristus predpovedal , ( Mt 24, 14 ) obletela už skoro celý svet a ukazuje na jedinú cestu záchrany. A Ježiš mu povedal: „Ja som cesta i pravda i život, nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa.“ (Ján 14, 6)

Evanjelium je dobrá správa o tom, že tu na Zemi žil, zomrel za naše hriechy a bol  vzkriesený Ježiš Kristus, Boží Syn, ktorý opäť príde a vezme nás tam, kde je On. Ježiš vzal na seba náš hriech, ktorý nás odlúčil od prítomnosti Boha i celých nebies a umožnil nám cestu späť. Tak veľmi Vás Stvoriteľ miluje. Áno, nech ste ktokoľvek, nech ste urobili  čokoľvek zlého, miluje aj Vás a táto ponuka platí bez rozdielu pre všetkých! Ak prijmete vierou túto ponuku, Kristus vstúpi do Vášho srdca, vpíše do neho svoj svätý zákon lásky a premení Vás v nového človeka.

V našom neistom živote, kedy si nemôžeme byť istý vôbec  ničím, nech sa jedná o náš život, náš majetok, naše zamestnanie, existuje len jedna istota – každý sa raz stretne s Božím Synom Ježišom Kristom tvárou v tvár. Tomuto stretnutiu sa nevyhne nikto z ľudí, ( ak Ho miluješ, alebo ho nenávidíš, alebo si ľahostajný, alebo pred ním utekáš, alebo si ateista) príde deň, kedy sa mu zodpovieš za svoj celý život.

Boh varuje

Boh nechce, aby bol niekto odsúdený, a preto posiela dôležité a výstražné posolstvo – varovanie troch anjelov, ktoré má za úlohu pripraviť každého človeka na Kristov druhý príchod. Ich zvesťou je: vzdajte Bohu slávu, navráťte sa ku stvoriteľovi neba a Zeme, lebo prišla hodina Jeho súdu. Nezúčastňujte sa modloslužobníctva a všetkých naučení, ktoré sú v rozpore s Bibliou, pretože to je všetko súčasťou padnutého Babylona, odsúdeného k záhube.. Neberte na seba jeho znamenia, inak budete trpieť Boží hnev, ale majte vieru Ježišovu, Jeho vytrvalosť a buďte verní všetkým Božím prikázaniam.

Zjavenie 14, 6-7 A videl som iného anjela, letiaceho  prostriedkom neba, ktorý  mal  večné  evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu i pokoleniu i jazyku i ľudu                                               a hovoril veľkým  hlasom:  Bojte  sa  Boha a dajte mu slávu,  lebo  prišla hodina jeho súdu, a klaňajte  sa  tomu,  ktorý  učinil  nebo  i  zem  i  more  i  pramene  vôd.

Zjavenie 14, 8 – „A iný, druhý anjel  nasledoval a hovoril: Padol, padol Babylon, to veľké mesto, ktoré  vínom  hnevu  svojho  smilstva  napájalo  všetky  národy.

Zjavenie 14, 9-12 – „A  iný, tretí anjel nasledoval za nimi a hovoril veľkým hlasom: Jestli sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a príjme znamenie na svoje čelo, alebo na svoju ruku, bude aj on piť z vína hnevu Božieho, z nemiešaného, ktoré je naliate v poháre jeho hnevu, a bude sa mučiť v ohni a v síre pred svätými anjelmi a pred Baránkom, a dym ich mučenia bude vystupovať na veky vekov. A nebudú mať odpčinku ani vo dne ani v noci, tý, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu, a jestli niekto príjme znamenie jej mena. Tu je trpezlivosť svätých, tu tí, ktorí ostríhajú prikázania Božie a vieru Ježišovu.

Je kniha celkom zadarmo?

Áno kniha „Veľký spor vekov" je pre Vás celkom zadarmo aj s poštovným. Objednaním knihy sa k ničomu nezaväzujete v súčasnosti , ani v budúcnosti a nebudú Vám posielane žiadne účty či výzvy k úhrade. Kniha Vám bude posielaná Slovenskou poštou. Pre veľké množstvo objednávok sa môže stať, že sa doručenie málinko oneskorí, ale našim prianím a snahou je doručiť všetky objednávky v čo najkratšom čase. Kniha „ Veľký spor vekov" je knihou veľkého významu a budeme radi. Keď ju po prečítaní ponúknete s rozumným uvažovaním svojim priateľom. Budeme Vám, vďační ak nám napíšete svoj názor.

Ako si môžem knihu objednať?

Knihu „Veľký spor vekov" si môžete objednať zadarmo prostredníctvom našich internetových stránok. Dôkladne prosím vyplňte objednávací formulár. Dbajte prosím na presné vyplnenie Vašej adresy a Vášho mena.

Pokiaľ knihu objednávate pre priateľov alebo známych, robte to s uvážením a najlepšie po dohovore. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za nevyžiadaný darček objednaný tretej osobe.

Nové zadarmo kniha Cesta ku Kristovi

Túžite nájsť Vnútorné Pokój Radosť z nádejí? Chcete sa odpútať od zlosti či pocitu vínnej? Radi by ste chceli prežiť skutočnú zmenu vo svojom živote? Je Niekto, Kto VAM Pomôže?

Nie Všetky cesty vedú robiť Božieho Kráľovstva je Prota Je potrebné nájsť Tú pravú. Je Úzka, zato najkrajšie, plná nádeje na Večný život. Kniha "Cesta ku Kristovi" hovorí o nesmiernej Kristovej láske A o Daru Spasenie, which JE nám zadarmo ponúkaný.

Bezpodmienečná láska nám Dava Poznanie seba samého, túžbu po odpustení, zmierenie s premene srdca. Tymto procesom, which sa nazýva znovuzrodenie musí prejsť každý Človek, ak chce Jednou stať PRI druhom Kristovom príchode na Stráne verných. Ak jednotlivé Kroky Vírusy Nielen prečítate, pivo i V pokore prežijete, získate nový Zmysel života, Vnútorné Kľud, nádejou Hlboké vnímanie Božej prítomnosti.

Zväčší Táto vzácna kniha "Cesta ku Kristovi" od Ellen Gould Whiteovej, preložená robiť viac Ako 120 jazykov Sveta, sa moze stať Vaším sprievodcom k otvoreniu dverí Vášho srdca, kadiaľ vstúpi Ježiš Kristus. Na Vam da odpustenie sam postupne zmení Vas charakterom, which Bude Stále viac vyžarovať lásku, radosť, pokoj pokoj, zhovievavosť, dobrota ... Dovolíte mu to?


Čítať online

Objednať zadarmo

Video

Veľký spor vekov - upútavka

Život - náhoda alebo zámer?

Karta Trump - Prof. Dr. Walter Veith

Video - Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylon

Above the Clouds - Derrol Sawyer

Veľký spor vekov - kniha zadarmo

Môj životný príbeh - Prof. Dr Walter Veith

Veľký spor vekov - fakt alebo fikcia? - Ron Goss

Podvody doby konca - Mark Cleminson

Posledné udalosti biblických proroctiev - Doug Batchelor

Pátranie po sobote vo Vatikáne - Samuele Bacchiocchi

Deň za dňom - Fountainview Academy

Druhé prikázanie - Wintley Phipps

Vesmírny konflikt - Doug Batchelor

...Viac videí

Preklad knihy