REGISTER KNIHY

42. Koniec veľkého sporu - Veľký spor vekov

Audio záznam

GC 662 Ježiš Kristus sa po skončení tisícročia opäť vráti na zem. Bude ho sprevádzať zástup vykúpených ľudí i anjelov. Zostúpi v úžasnej vznešenosti a prikáže bezbožným mŕtvym, aby sa zobudili a prijali svoj rozsudok. Vstanú ako mohutný zástup, nespočítateľný ako zrnká piesku na brehu mora. Budú sa však podstatne líšiť od tých, ktorí vstali pri prvom vzkriesení. Spravodliví boli premenení, obnovení nekonečnou mladosťou a krásou. Bezbožní budú poznačení chorobou a smrťou.

Oči všetkých z obrovského zástupu sa obrátia, aby videli slávu Božieho Syna. Zástup bezbožných ľudí akoby jednohlasne zvolá: „Požehnaný, kto prichádza v mene Pánovom!“ Tieto slová nevyvoláva láska k Pánu Ježišovi. Sila pravdy si ich vynúti z neochotných úst. Ako boli bezbožní uložení do svojich hrobov, tak z nich vychádzajú s rovnakým postojom vzbury a nepriateľstva voči Kristovi. No nebudú mať už ďalší čas milosti, aby mohli napraviť chyby svojho života. Nemalo by to už žiaden zmysel. Život prežitý v hriechu neobmäkčil ich srdce. Keby im Boh dal druhú príležitosť, prežili by ju rovnako ako prvú, nerešpektovali by Božie požiadavky a vyvolávali by vzburu proti Bohu.

Ježiš Kristus zostúpi na Olivový vrch, odkiaľ po svojom zmŕtvychvstaní vystúpil do neba a kde anjeli opakovali zasľúbenie o jeho návrate. Prorok napísal: „Príde Hospodin, môj Boh, a všetci svätí s tebou.“ GC 663 „A jeho nohy budú stáť toho dňa na Olivovom vrchu, ktorý je naproti Jeruzalemu od východu, a Olivový vrch sa rozdvojí... v dolinu veľmi velikú.“ „A Hospodin bude kráľom nad celou zemou; toho dňa bude Hospodin jeden a jeho meno jedno.“ (Zach 14,5.4.9) Keď zostúpi Nový Jeruzalem z neba vo svojej oslňujúcej nádhere, spočinie na mieste pripravenom a očistenom pre jeho príchod a Kristus so svojím ľuďom i anjelmi vstúpi do Svätého mesta.

Satan sa bude pripravovať na záverečný boj o nadvládu. Keď bol uväznený a nemal možnosť uskutočňovať svoje zvodné dielo, vládca zla bol nešťastný a bezradný. No keď bezbožní vstanú z mŕtvych a uvidí, koľko ľudí stojí na jeho strane, jeho nádej ožije a rozhodne sa, že sa nevzdá boja proti Bohu. Povolá pod svoju zástavu všetky zástupy stratených ľudí a pokúsi sa s nimi uskutočniť svoje plány. Bezbožní ľudia sú satanovými zajatcami. Tým, že odmietli Krista, prijali vládu pôvodcu vzbury. Ochotne prijmú jeho návrhy a vykonajú jeho rozkazy. Opäť sa bude správať podľa svojej pôvodnej ľsti a neprizná sa, že je satanom. Bude tvrdiť, že je vládcom, ktorému právom patrí svet a jeho dedičstvo mu bolo odňaté nezákonne. Svojim oklamaným poddaným sa predstaví ako záchranca a bude ich uisťovať, že z hrobu povstali jeho mocou a chce ich zachrániť pred najkrutejšou tyraniou. Satan využije neprítomnosť Ježiša Krista medzi ľuďmi na zemi a bude konať zázraky, aby podložil svoje tvrdenie. Zo slabých urobí silných a všetkým vdýchne svojho ducha a svoju energiu. Navrhne im boj proti vykúpeným a získanie Božieho mesta. S diabolskou radosťou bude ukazovať na nesčíselné milióny ľudí, ktorí boli vzkriesení z mŕtvych a vyhlási, že ako ich vodca mesto dobyje a znova získa svoj trón a svoje panstvo. GC 664

V obrovskom dave budú príslušníci dlhovekých generácií, ktorí žili pred potopou; muži statnej postavy a bystrého umu, ktorí pod nadvládou padlých anjelov všetko svoje umenie i schopnosti použili na to, aby vyvýšili seba. Boli to muži, ktorých podivuhodné umelecké diela spôsobili, že ostatní uctievali ich nadanie, ale ich krutosť a zlé úmysly poškvrnili zem a znehodnotili Boží obraz v človeku; boli to muži, ktorí vlastne prinútili Boha navždy ich vymazať zo svojho stvorenia. Budú medzi nimi králi a vojvodcovia, ktorí si podmanili národy, udatní vojaci, ktorí neboli nikdy v boji porazení, ctižiadostiví bojovníci, pred ktorými sa triasli kráľovstvá. Smrťou sa nezmenili. Keď vstanú z hrobu, ich myšlienky budú pokračovať tam, kde prestali. Budú ovládaní rovnakou túžbou po dobyvačnosti, ktorá ich ovládala, keď zomierali.

Satan sa bude radiť so svojimi anjelmi i s vládcami, dobyvateľmi a udatnými bojovníkmi. Spočítajú množstvo a silu na ich strane a vyhlásia, že v Božom meste je málo obyvateľov v porovnaní s nimi a mesto môžu dobyť. Pripravia plán ako sa zmocniť bohatstva a nádhery Nového Jeruzalema. Všetci sa ihneď začnú pripravovať do boja. Obratní remeselníci zhotovia zbrane. Vojenskí velitelia, preslávení vojnovými úspechmi, začnú organizovať oddiely bojovníkov.

Nakoniec zaznie rozkaz na útok a obrovské vojsko vyrazí vpred – vojsko, aké nezhromaždil do boja žiadny pozemský dobyvateľ, akému sa nemôžu vyrovnať vojská od čias, čo sa začali vojny na zemi. Vojsko povedie najmocnejší bojovník, satan. Jeho anjeli sústredia všetky svoje sily na posledný boj. V satanovej armáde budú králi a vojvodcovia, budú ho nasledovať nespočetné zástupy, každý bude mať určeného vodcu. Budú postupovať s vojenskou presnosťou po rozpukanej a hrboľatej zemi k Božiemu mestu. Na rozkaz Ježiša Krista budú brány Nového Jeruzalema zatvorené. Satanovo vojsko mesto obkľúči a pripraví sa na útok. GC 665

Potom sa Kristus znova ukáže svojim nepriateľom. Vysoko nad mestom sa na podklade zo žiariaceho zlata ukáže veľký vyvýšený trón. Boží Syn sa posadí na trón a okolo neho sa zhromaždia obyvatelia jeho kráľovstva. Ľudská reč nedokáže opísať Pánovu moc a vznešenosť. Sláva večného Otca zahalí Syna. Žiara jeho prítomnosti naplní Božie mesto, prenikne bránami a zaplaví celú zem svojím jasom.

Najbližšie pri tróne budú stáť bývalí horliví stúpenci satana, ktorí boli „ako hlaveň vytrhnutá z ohňa“ a oddane nasledovali svojho Spasiteľa. Vedľa nich budú stáť tí, ktorí si vypestovali dokonalú kresťanskú povahu v prostredí podvodu a nevery, ľudia, ktorí dodržiavali Boží zákon i vtedy, keď ho kresťanský svet vyhlasoval za neplatný. Ďalej tu budú aj milióny tých, ktorí v priebehu stáročí boli mučení pre svoju vieru. Za nimi bude stáť „veliký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať, z každého národa a zo všetkých pokolení a ľudí a jazykov, ktorí stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení v dlhom bielom rúchu a palmy v ich rukách“. (Zj 7,9) Ich boj skončil, zvíťazili. Bežali o závod a získali cenu. Palmová ratolesť v ich rukách je symbolom víťazstva, biele rúcho znakom Kristovej nepoškvrnenej spravodlivosti, ktorú získali.

Vykúpení budú spievať chválospev, ktorý sa bude rozliehať nebeskou klenbou: „Spasenie nášmu Bohu, sediacemu na tróne, a Baránkovi!“ (Zj 7,10) K tomuto chválospevu pripoja svoj hlas anjeli a serafíni. Pri pohľade na moc a zlobu satana si vykúpení uvedomia ako nikdy predtým, že zvíťazili len vďaka sile Ježiša Krista. V celom tom zástupe vykúpených nebude nikoho, kto by si pripisoval zásluhy za spasenie, akoby by zvíťazil vlastnou silou a dobrotou. Nikto nebude hovoriť o tom, čo vykonal alebo vytrpel. Obsahom každej piesne, témou každého chválospevu bude: Spasenie patrí nášmu Bohu a Baránkovi. GC 666

Pred zhromaždenými obyvateľmi zeme i neba sa uskutoční záverečná korunovácia Božieho Syna. Potom s najvyššou mocou vynesie Kráľ kráľov rozsudok nad tými, ktorí sa vzbúrili proti jeho vláde a vykoná spravodlivosť nad tými, ktorí prestupovali jeho zákon a utláčali jeho ľud. Prorok napísal: „A videl som veľký trón biely i sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo, a miesto im nebolo nájdené. A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorili sa knihy a otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov.“ (Zj 20,11.12)

Len čo budú otvorené knihy záznamov a Pán Ježiš sa pozrie na bezbožných, všetci si uvedomia každý hriech, ktorého sa dopustili. Plne si uvedomia, kedy zišli z cesty čistoty a nevinnosti a ako ich pýcha a vzdor viedli k porušovaniu Božieho zákona. Prídu im na myseľ pokušenia, ktoré podporovali záľubou v hriechu, požehnania, ktoré zneužili. Uvidia Božích poslov, ktorými pohŕdali, varovania, ktoré odmietli, ponuky milosti, ktoré ich spurné srdce zavrhlo – to všetko sa im premietne, akoby bolo napísané ohnivým písmom.

Nad trónom sa zjaví kríž a ako v panoramatickom výjave sa ukáže Adamovo pokušenie, pád i všetky dejstvá plánu vykúpenia. Narodenie Spasiteľa v jednoduchých pomeroch, jeho prosté a poslušne prežité detstvo a mladosť, jeho krst v Jordáne, pôst a pokušenie na púšti. Bude vidieť jeho verejnú činnosť, pri ktorej ľuďom predstavoval najvzácnejšie Božie požehnanie, dni naplnené skutkami lásky a milosrdenstva, noci modlitieb a osamelého bdenia v horách, intrigy závisti, nenávisti a zloby, ktorými sa mu odplácali za jeho dobrodenie, strašný a tajomný duševný zápas v Getsemanskej záhrade pod ťarchou hriechov celého sveta. Ďalej možno sledovať zradu, ktorou bol vydaný do rúk davu plného nenávisti, desivé udalosti noci plnej hrôzy – vidieť bezbranného väzňa, ktorého opustili najmilovanejší učeníci, surovo vlečeného ulicami Jeruzalema, Božieho Syna, ktorého viedli za jasotu davu pred Annáša, pred súd v paláci veľkňaza, v súdnej sieni Piláta, a nakoniec pred zbabelého a krutého Herodesa, kde je zosmiešňovaný, urážaný, mučený a odsúdený na smrť – všetko bude živo zobrazené. GC 667

Nakoniec sa pred rozochveným davom ukážu posledné výjavy – tichý Trpiteľ kráča na Golgotu, Vládcu vesmíru pribíjajú na kríž, nadutí kňazi a pokrikujúca spodina sa posmievajú jeho smrteľnému zápasu. Nadprirodzená tma, zemetrasenie, pukajúce skaly a otvorené hroby sprevádzajú okamih, keď Vykupiteľ sveta dokonal svoj život.

Hrozné výjavy zachycujú presné skutočnosti. Satan, jeho anjeli i poddaní nebudú mať silu odvrátiť sa od výjavov vlastného diela. Každý účastník si pripomenie to, čo vykonal. Herodes, ktorý dal vyvraždiť nevinné betlehemské deti, aby zabil izraelského kráľa, podlá Heródiada si uvedomí vinu za smrť Jána Krstiteľa, slabý a podlízavý Pilát, posmievajúci sa vojaci, kňazi, predstavitelia ľudu a rozzúrený dav, ktorý volal: „Jeho krv na nás a na naše deti!“ – všetci budú sledovať s hrôzou svoje previnenie. Márna bude snaha skryť sa pred vznešenosťou Kristovej tváre, vyžarujúcej slávu slnka, zatiaľ čo vykúpení zložia svoje koruny k nohám Spasiteľa a budú volať: „Zomrel za mňa!“

V zástupe vykúpených budú apoštolovia Pána Ježiša, statočný Pavol, horlivý Peter, milovaný a milujúci Ján, ich verní bratia a s nimi obrovské zástupy mučeníkov. Za hradbami mesta spolu so všetkými odpornými a ohavnými ľuďmi budú zatiaľ tí, ktorí ich prenasledovali, väznili a zabíjali. Nero, stelesnená neresť a krutosť, sa bude pozerať na radosť a jasot tých, ktorých kedysi mučil a ich utrpenie mu pôsobilo diabolské potešenie. Bude tam i jeho matka, aby videla výsledok svojho pôsobenia a poznala, že zlé povahové rysy a vášne, ktoré na neho preniesla a ďalej svojím vplyvom a príkladom rozvíjala, priniesli ovocie v zločinoch, ktoré vzbudzovali hrôzu sveta. GC 668

Budú tam rímski kňazi i preláti, ktorí sa považovali za Kristových vyslancov a pritom používali mučidlá, väzenie a hranice, aby ovládli svedomie ľudí. Budú tam aj nadutí a pyšní pápeži, ktorí sa povyšovali nad Boha a opovážili sa zmeniť zákon Najvyššieho. Títo falošní cirkevní otcovia sa budú musieť zodpovedať Bohu za všetko, čo by radi považovali za zabudnuté. Príliš neskoro spoznajú, že Vševediaci berie svoj zákon vážne a v žiadnom prípade neprehliada vinu. Tam pochopia, že Kristus stotožňuje svoje záujmy so záujmami svojho ľudu a pochopia hlboký význam jeho slov: „Nakoľko ste to učinili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste učinili.“ (Mat 25,40)

Celý bezbožný svet bude stáť pred Božím súdom obvinený z velezrady proti Božej vláde. Nikto nebude obvinených obhajovať, nemajú sa čím ospravedlniť. Pán nad nimi vynesie rozsudok večnej smrti.

Potom už bude všetkým zrejmé, že odplatou za hriech nie je sloboda a večný život, ale otroctvo, skaza a smrť. Bezbožní spoznajú, čo stratili pre svoju vzburu proti Bohu. Pohrdli večnou slávou, keď im bola ponúkaná. Márne po nej teraz túžia. Odsúdení budú volať: „To všetko sme mohli získať, ale nechceli sme o tom premýšľať. Ako sme len boli zaslepení! Vymenili sme pokoj, šťastie a česť za biedu, hanbu a zúfalstvo.“ Všetci uznajú, že z neba boli vylúčení právom, pretože po celý svoj život vlastne hovorili: „Nechceme, aby tento (Ježiš) kraľoval nad nami.“

Ako vo sne budú bezbožní hľadieť na korunováciu Božieho Syna. V jeho rukách uvidia dosky Božieho zákona, zásady, ktorými pohŕdali a ktoré prestupovali. GC 669 Budú sledovať údiv a nadšenie spasených, ich oslavu Ježiša Krista a keď ich hlasy budú doliehať až k zástupom pred mestom, všetci jednohlasne zvolajú: „Veľké a prepodivné sú tvoje skutky, Pane, všemohúci Bože, spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, ó, Kráľu svätých!“ (Zj 15,3) Padnú na zem a poklonia sa Kniežaťu života.

Keď satan uvidí Kristovu slávu a vznešenosť, bude ohromený. Kedysi bol strážnym cherubom a teraz si spomenie, čo stratil. Ako veľmi sa zmenil tento žiariaci anjel, nazývaný „Ranná zora“, ako hlboko klesol! Navždy bol vylúčený spomedzi tých, ktorí si ho kedysi ctili. V blízkosti Otca vidí stáť niekoho iného, odiateho jeho slávou. Vidí, ako na hlavu Ježiša Krista vkladá korunu anjel vznešenej postavy a vzhľadu, a vie, že na tomto miesto mohol stáť on sám.

Spomenie si na domov svojej nevinnosti a čistoty, pokoja a šťastia, ktoré prežíval, kým nezačal reptať proti Bohu a závidieť Ježišovi Kristovi. Jeho osočovanie, vzbura a lži, ktorými získaval súcit a podporu anjelov, jeho tvrdohlavý odpor ku každému pokusu o nápravu, keď mu Boh ponúkal odpustenie – to všetko sa mu živo vybaví v mysli. Bude hodnotiť svoje pôsobenie na ľudí a jeho výsledky – vzájomné nepriateľstvo ľudí, hrozné ničenie života, vznik a rozklad kráľovstiev, pád trónov, dlhý rad vojen, sporov a revolúcií. Zamyslí sa nad tým, ako vytrvalo maril dielo Ježiša Krista a viedol človeka do čoraz väčšieho zotročenia. Uvedomí si, že jeho diabolské nástrahy nemohli zničiť ľudí, ktorí dôverovali Pánu Ježišovi. Pri pohľade na svoje kráľovstvo a na výsledok svojho úsilia uvidí len úpadok a skazu. Zástupu odsúdených nahovorí, že Božie mesto bude ľahkou korisťou, sám však dobre vie, že to nie je pravda. Počas veľkého sporu bol stále znova porážaný a prinútený vzdať sa. Príliš dobre pozná Božiu moc. GC 670

Pôvodca vzbury sa vždy snažil ospravedlniť a dokázať, že vzburu zavinila Božia vláda. Používal na to všetok svoj um. Pracoval rozvážne a systematicky. Úspešne zviedol obrovské zástupy, aby prijali jeho výklad veľkého zápasu v dejinách. Po tisícročia predstavoval tento pôvodca klamu lož za pravdu. Teraz ale prišiel čas, keď Boh vzburu definitívne porazí a odhalí satanovu činnosť a jeho povahu. Svojím posledným veľkým pokusom zvrhnúť Krista z trónu, zničiť Boží ľud a dobyť Božie mesto sa pôvodca zla celkom odhalí. Tí, ktorí sa k nemu pridali, spoznajú, že jeho úsilie je úplne zbytočné. Nasledovníci Pána Ježiša a verní anjeli pochopia v celom rozsahu satanove intrigy proti Božej vláde. Všetci sa budú pozerať na satana s odporom.

Satan pochopí, že z neba sa vyradil vedomou vzburou. Svoje schopnosti zneužil na boj proti Bohu. Čistota, pokoj a súlad neba by pre neho boli hrozným mučením. Jeho námietky proti Božiemu milosrdenstvu a spravodlivosti teraz zmĺknu. Obvinenia, ktoré vynášal proti Hospodinovi, dopadnú plnou mierou naňho samého. Aj satan sa skloní a uzná, že rozsudok vynesený nad ním je spravodlivý.

„Kto by sa teba nebál, ó, Pane, a neoslavoval tvojho mena?! Lebo ty si sám jediný svätý; pretože všetky národy prídu a budú sa klaňať pred tebou, lebo sú zjavené tvoje spravodlivé súdy.“ (Zj 15,4) Teraz sa už vysvetlí každá otázka pravdy a klamu v dlhotrvajúcom spore. Všetkým stvoreným rozumným bytostiam sa objasnia následky vzbury, ovocie prestupovania Božích prikázaní. Celý vesmír mohol porovnať výsledok satanovej a Božej vlády. Satana odsúdili jeho vlastné skutky. Božia múdrosť, spravodlivosť a dobrota budú navždy obhájené. Všetci poznajú, že každý Boží čin vo veľkom spore sledoval trvalé dobro Božieho ľudu i všetkých svetov, ktoré Boh stvoril. GC 671 „Oslavovať ťa budú, Hospodine, všetky tvoje skutky a tvoji svätí budú ti dobrorečiť.“ (Ž 145,10) Dejiny hriechu budú po celú večnosť dôkazom toho, že šťastie všetkých stvorených bytostí súvisí s existenciou Božieho zákona.

Pri pohľade na všetky skutočnosti veľkého sporu, celý vesmír, verný aj odbojný jednohlasne zvolá: „Spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, ó, Kráľu svätých!“ (Zj 15,3)

Celý vesmír pochopí, akú veľkú obeť priniesol Otec a Syn pre ľudstvo. Nastala hodina, aby sa Kristus ujal svojho oprávneného miesta a bol povýšený nad všetky panstvá, mocnosti a všetky mená. Pre budúcu radosť – aby k sláve mohol priviesť mnohých synov – vytrpel kríž a podstúpil pohanenie. Akokoľvek nepredstaviteľne veľká bola bolesť a hanba, radosť a sláva sú ešte väčšie. Kristus sa pozrie na vykúpených, ktorí sa premenia na jeho obraz; každé srdce bude niesť dokonalú pečať Božieho obrazu, každá tvár bude odzrkadľovať podobu Kráľa. Uvidí v nich výsledok svojho úsilia a bude spokojný. Potom prednesie hlasom, ktorý budú počuť zhromaždené zástupy spravodlivých i bezbožných: „Pozrite, týchto som vykúpil svojou vlastnou krvou! Pre nich som trpel, pre nich som zomrel, aby mohli byť večne so mnou.“

Od zhromaždených okolo trónu, oblečených do bieleho rúcha, bude stúpať chválospev: „Hoden je Baránok, ten zabitý, vziať moc a bohatstvo a múdrosť a vládu a česť a slávu a dobrorečenie.“ (Zj 5,12)

Aj keď satan musel uznať Božiu spravodlivosť a pokloniť sa pred Kristovou zvrchovanosťou, jeho povaha sa nezmenila. Postoj vzbury sa v ňom opäť ozve ako mohutný príboj. V šialenej zúrivosti sa rozhodne, že sa nevzdá. Nastáva chvíľa, keď naposledy zúfalo zaútočí proti Vládcovi neba. GC 672 Satan sa bude ponáhľať medzi svojich poddaných a pokúsi sa v nich vyvolať rovnakú zlobu, aká je v ňom a podnietiť ich k okamžitému útoku. Vtedy však už nikto zo všetkých tých nesčíselných miliónov, ktoré kedysi zviedol do vzbury, neuzná jeho vládu. Jeho vláda sa končí. Bezbožní ľudia budú nenávidieť Boha i satana. Bude im jasné, že ich prípad je beznádejný a nad Bohom nemôžu zvíťaziť. Vzrastie však v nich nenávisť proti satanovi a ľuďom, ktorí slúžili ako nástroje jeho klamu a s démonickou zúrivosťou sa obrátia proti nim.

Pán povedal: „Preto, že vydávaš svoje srdce za srdce, podobné srdcu Boha, preto hľa, dovediem na teba cudzincov, ukrutných spomedzi národov, ktorí vytasia svoje meče na krásu tvojej múdrosti a poškvrnia tvoju skvelosť. Do jamy ťa spustia a zomrieš smrťou prebodnutého v srdci morí.“ „Preto ťa poškvrním a odpracem z vrchu Božieho a zahubím ťa, zastierajúci cherube a odstránim sprostred ohnivých kameňov... Na zem ťa hodím; dám ťa pred kráľov, aby sa dívali na teba..., preto vyvediem oheň sprostred teba; ten ťa strávi, a obrátim ťa na popol na zemi pred očami všetkých tých, ktorí ťa videli..., budeš na hrôzu a nebude ťa nikdy viacej až naveky.“ (Ez 28,6-8.16-19)

„Lebo každá zbraň ozbrojenca, používaná s hrmotom, i každé rúcho, pováľané v krvi, bude na spálenie, za pokrm ohňu.“ „Lebo Hospodin je rozhnevaný na všetky národy a rozľútený na všetko ich vojsko, vyriekne nad nimi kliatbu úplnej záhuby a skazí ich, vydá ich na pobitie.“ „Dá pršať na bezbožníkov smečky ako dážď, oheň a síru, zúrivý vietor spaľujúci bude čiastkou ich kalicha.“ (Iz 9,5; 34,2; Ž 11,6) Od Boha z neba zostúpi oheň. Zem sa otvorí a ukážu sa zbrane ukryté v jej hlbinách. Z každej priepasti vyšľahnú stravujúce plamene. Aj skaly budú horieť. Prišiel deň horiaci ako pec. Živly sa rozplynú v požiari, zem a všetko, čo je na nej, bude spálené. (Mal 4,1; 2 Pet 3,10) GC 673 Zemský povrch bude ako jedna roztavená hmota – obrovské vriace ohnivé more. Bude to čas súdu a zničenia bezbožných – „deň pomsty Hospodinovej, rok odplaty, riešenia pravoty Siona“. (Iz 34,8)

Bezbožní dostanú odplatu na zemi. (Prísl 11,31) Stanú sa strniskom „a spáli ich deň, ktorý príde, hovorí Hospodin zástupov“. (Mal 4,1) Niektorí zomrú v okamihu, iní budú trpieť mnoho dní. Všetci budú potrestaní „podľa svojich skutkov“. Pretože vina za hriechy spravodlivých bola prenesená na satana, ten bude trpieť nielen za svoju vzburu, ale za všetky hriechy, ku ktorým zvádzal Boží ľud. Jeho trest bude väčší než trest tých, ktorých podviedol. Satan bude trpieť, i keď už zahynú všetci, ktorých priviedol k pádu. V očistných plameňoch nakoniec zahynú všetci, ktorí sa rozhodli pre zlo, koreň i ratolesť – satan je koreň, jeho nasledovníci ratolesti. Trest za prestúpenie zákona na nich dopadne v plnej miere, požiadavkám spravodlivosti sa urobí zadosť. Nebo i zem pri pohľade na to potvrdia, že Boh je spravodlivý.

Satanovo dielo skazy sa navždy skončí. Počas šesťtisíc rokov uskutočňoval svoje zámery, napĺňal zem biedou a pôsobil zármutok v celom vesmíre. Celé stvorenie bolestne vzdychalo ako rodička pri pôrode. Teraz už budú stvorené bytosti navždy zbavené jeho prítomnosti a jeho pokušenia. „Odpočíva; je na pokoji celá zem; plesajú!“ (Iz 14,7) V celom vesmíre bude znieť chvála a radosť z víťazstva. Bude to znieť „ako hlas mnohého zástupu a ako hukot mnohých vôd a ako zvuk silných hromov, ktoré hovorili: Hallelujah! Pretože prevzal kráľovstvo Pán, náš Boh, ten Všemohúci.“ (Zj 19,6)

Zatiaľ čo zem pohltí ničivý oheň, vykúpení budú bezpečne ukrytí v Svätom meste. Nad tými, ktorí vstali z mŕtvych pri prvom vzkriesení, nemá druhá smrť moc. Kým je Boh pre bezbožných stravujúcim ohňom, pre svoj ľud je slnkom a štítom. (Zj 20,6; Ž 84,12) GC 674

„A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem boli pominuli a mora už nebolo.“ (Zj 21,1) Oheň, ktorý zničí bezbožných, očistí zem. Odstráni každú stopu prekliatia. Nebude večne horiace peklo, ktoré by vykúpeným pripomínalo strašné následky hriechu.

Zostane iba jediná spomienka: Náš Vykupiteľ bude mať navždy stopy po ukrižovaní. Na jeho ranenej hlave, na jeho boku, rukách a nohách zostanú jazvy krutého diela, ktoré spôsobil hriech. Prorok opísal Krista v jeho sláve týmito slovami: „Papršleky mu vychádzali z jeho ruky a tam bol úkryt jeho sily.“ (Hab 3,4) Prebodnutý bok, odkiaľ vytekal prúd krvi, ktorá zmierila človeka s Bohom – tam je Spasiteľova sláva, tu – „bol úkryt jeho sily“. Vďaka svojej výkupnej obeti má „moc zachraňovať“. Má právo vykonať spravodlivosť nad všetkými, ktorí pohrdli Božou milosťou. Stopy jeho poníženia sú najvyššou poctou. Po nekonečné veky budú rany Golgoty chváliť Krista a hlásať jeho moc.

„A ty, vežo Čriedy, Ofele, hradba dcéry Siona, k tebe to pôjde a príde predošlé panstvo.“ (Mich 4,8) Vtedy nastane čas, na ktorý túžobne čakali praví veriaci od chvíle, keď plamenný meč vyhnal z raja prvý ľudský pár, čas „vykúpenia Božieho nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy“. (Ef 1,14) Človek pôvodne dostal od Boha zem ako svoje kráľovstvo, ktoré však podvedený vydal do rúk satana, ktoré bolo dlho ovládané mocným nepriateľom, no teraz sa prostredníctvom plánu vykúpenia vráti do pôvodného stavu. Všetko, čo hriech zničil, bude napravené. „Lebo takto hovorí Hospodin,... tvorca zeme a jej učiniteľ; on ju postavil tak, aby stála; nestvoril jej prázdnej; utvoril ju na to, aby sa bývalo na nej.“ (Iz 45,18) Splnil sa pôvodný zámer, ktorý Boh sledoval pri stvorení zeme – stane sa večným domovom vykúpených. „Spravodliví zaujmú dedične zem a budú na nej bývať naveky.“ (Ž 37,29) GC 675

Niektorí ľudia z obavy, aby život vykúpených nebrali príliš materiálne, vnímajú všetky biblické výroky o budúcom domove duchovne. Pán Ježiš uistil svojich učeníkov, že odchádza pre nich pripraviť príbytky v Otcovom dome. Ľudia, ktorí prijímajú učenie Božieho slova, majú určité informácie o nebeskom domove. A predsa „čoho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú“. (1 Kor 2,9) Ľudská reč nedokáže opísať odmenu, ktorá čaká spravodlivých. Pochopia ju len tí, ktorí ju dostanú. Rozum smrteľného človeka nemôže pochopiť slávu Božieho raja.

Biblia označuje dedičstvo spasených slovom „vlasť“. (Žid 11,14-16) Nebeský Pastier tam zavedie svojich verných k prameňom živých vôd. Strom života bude každý mesiac dávať svoje ovocie a lístie stromu bude slúžiť zdraviu národov. Budú tam večne tečúce rieky, priezračné ako krištáľ a na ich brehoch budú stromy tieniť cesty, pripravené pre vykúpených. Rozsiahle nížiny sa priblížia k prekrásnym pahorkom a Božie hory budú dvíhať svoje majestátne vrcholky. V pokojných rovinách pri riekach nájde Boží ľud, ktorý bol na svete tak dlho pútnikom a cudzincom, svoj domov.

„A môj ľud bude bývať v bydliskách pokoja a v príbytkoch úplnej bezpečnosti a v bezstarostných obydliach odpočinku.“ „Nepočuje sa viacej v tvojej zemi o násilí, spustošení a skrúšení v tvojich hraniciach a nazveš svoje múry spasením a svoje brány chválou.“ „Nastavajú domov a budú bývať v nich; nasadia viníc a budú jesť ich ovocie. Nebudú stavať, aby tam býval iný; nebudú sadiť, aby jedol iný;... dielo svojich rúk budú užívať moji vyvolení až do zvetšenia.“ (Iz 32,18; 60,18; 65,21.22)

Tam „veseliť sa bude z toho púšť a vyschla pustina, plesať bude step a zakvitne ako voňavá ruža jasná“. „Miesto chrastiny narastie jedľa a miesto hlohu narastie myrtus.“ „Vlk bude bývať s baránkom a pardus bude ležať s kozľaťom,... a malé chlapča ich povedie.“ GC 676 „Neuškodia ani nezahubia na celom vrchu mojej svätosti,“ hovorí Pán. (Iz 35,1; 55,13; 11,6.9)

V nebeskom prostredí nemôže existovať bolesť. Nebude už sĺz, pohrebných sprievodov, ani stopy po smútku. „Smrti už viacej nebude ani žalosti, ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli.“ „Takže nepovie nikto z obyvateľov: Som chorý. Ľud, ktorý bude bývať v ňom, bude ľudom, ktorému je odpustená neprávosť.“ (Zj 21,4; Iz 33,24)

Bude tam Nový Jeruzalem, hlavné mesto oslávenej novej zeme, ktorý je „korunou krásy v ruke Hospodinovej a diadémom kráľovstva v ruke svojho Boha“. „Jeho svetlosť bola podobná najdrahšiemu kameňu ako kameňu jaspisu, kryštálovému.“ „A národy tých, ktorí budú spasení, budú chodiť v jeho svetle, a kráľovia zeme vnesú do neho svoju slávu a česť.“ Pán vyhlásil: „A budem plesať nad Jeruzalemom a radovať sa budem nad svojím ľudom.“ „Hľa, stan Boží s ľuďmi, a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom a on, Boh, bude s nimi a bude ich Bohom.“ (Iz 62,3; Zj 21,11.24; Iz 65,19; Zj 21,3)

V Božom meste „nebude noci“. Nikto nebude potrebovať odpočinok, ani po ňom nebude túžiť. Nikoho neunaví plniť Božiu vôľu a chváliť jeho meno. Budeme stále cítiť sviežosť rána, ktoré sa nikdy neskončí. „A noci tam už nebude. A nebudú potrebovať svetla sviece ani svetla slnca, lebo Pán Boh ich bude osvecovať.“ (Zj 22,5) Slnečný svit bude nahradený svetlom, ktoré nebude nepríjemne oslňovať, ale svojím jasom zďaleka prekoná poludňajšie svetlo. Božia a Baránkova sláva naplnia sväté mesto jasným svetlom. Vykúpení budú žiť v sláve večného dňa bez slnka.

„A chrámu som nevidel v ňom, lebo Pán Boh, všemohúci, je jeho chrámom a Baránok.“ (Zj 21,22) Boží ľud bude mať prednosť osobne sa stretávať s Otcom a Synom. „Lebo teraz vidíme v zrkadle, v záhade.“ (1 Kor 13,12) GC 677 Tu na zemi vidíme podobu Boha len ako odraz v zrkadle – v prírode a v Božom zaobchádzaní s ľuďmi. Potom ho však uvidíme tvárou v tvár, žiaden závoj nebude zastierať náš pohľad. Budeme stáť v jeho prítomnosti a sledovať nádheru jeho tváre.

Tam budú vykúpení poznávať tak, ako Boh pozná ich. Láska a súcit, ktoré Boh vložil do ľudského srdca, sa tam prejavia najplnšie a najušľachtilejšie. Čisté spoločenstvo so svätými bytosťami, harmonický a spoločenský život so vznešenými anjelmi i tými, ktorí boli v každej dobe verní Bohu, ktorí si vyprali svoje rúcha a vybielili ich v krvi Baránkovej, sväté putá, ktoré spájajú „rod na nebesiach i na zemi“ (Ef 3,15) – to všetko bude prispievať k šťastiu vykúpených.

Ľudia obdarení nesmrteľnosťou tam budú nadšene skúmať divy stvoriteľskej moci a tajomstvo zachraňujúcej lásky. Nebude tam krutý nepriateľ, ktorý by ich zvádzal, aby zabudli na Boha. Každý talent sa bude rozvíjať a každá schopnosť zdokonaľovať. Prijímanie nových poznatkov neunaví myseľ a nevyčerpá tvorivú silu. Budú sa realizovať najveľkolepejšie diela, uskutočnia sa najvznešenejšie túžby a splnia najkrajšie ciele. Napriek tomu zostanú stále nové výšiny, ktoré bude možné zdolávať, nové divy hodné obdivu, nové pravdy, ktoré sa budú dať odhaľovať a nové úlohy, ktoré budú rozvíjať silu mysle, duše i tela.

Vykúpení budú môcť voľne študovať všetky poklady vesmíru. Neobmedzení smrteľnosťou a únavou poletia na vzdialené svety, ktoré trpeli pohľadom na ľudskú biedu a ktoré jasali šťastím pri správe o každom zachránenom človeku. S nevýslovnou radosťou sa deti zeme pripoja k radosti a múdrosti nepadlých bytostí. Budú mať prístup k pokladom múdrosti a vekmi získaného poznania Božej stvoriteľskej moci. Budú pozorovať slávu stvorenia – slnko, hviezdy a hviezdne systémy – ako všetky v určenom pohybe krúžia okolo Božieho trónu. Každá vec, od najmenšej po najväčšiu, nesie meno Stvoriteľa a všetko svedčí o bohatstve jeho moci. GC 678

Plynutie času večnosti bude stále prinášať bohatšie a slávnejšie poznávanie Boha a Ježiša Krista. Rozširovaním poznania bude narastať láska, úcta a šťastie. Čím viac budú ľudia poznávať Boha, tým viac budú obdivovať jeho charakter. Keď im Pán Ježiš postupne odhalí bohatstvo vykúpenia a úžasné činy vykonané vo veľkom spore so satanom, budú vykúpení prejavovať ešte väčšiu lásku a ešte s väčšou radosťou vezmú zlaté harfy a s tisícami tisícov a desaťtisícami desaťtisícov sa spoja v mohutnom chválospeve.

„A každé stvorenie, ktoré je na nebi a na zemi a pod zemou a na mori, a všetko, čo je v nich, počul som hovoriť: Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť a sláva a sila naveky vekov.“ (Zj 5,13)

Veľký spor medzi dobrom a zlom sa skončil. Niet už hriechu ani hriešnikov. Celý vesmír je čistý. V celom stvorení vládne súlad a šťastie. Od Boha, ktorý všetko stvoril, prúdi život, svetlo a šťastie na všetky strany nekonečného priestoru. Od najmenšieho atómu až po najväčšie vesmírne telesá, všetko živé i neživé, v neskalenej kráse a dokonalej radosti hlása, že Boh je láska.


REGISTER KNIHY

Objednať zadarmo

Video

Veľký spor vekov - upútavka

Život - náhoda alebo zámer?

Karta Trump - Prof. Dr. Walter Veith

Video - Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylon

Above the Clouds - Derrol Sawyer

Veľký spor vekov - kniha zadarmo

Môj životný príbeh - Prof. Dr Walter Veith

Veľký spor vekov - fakt alebo fikcia? - Ron Goss

Podvody doby konca - Mark Cleminson

Posledné udalosti biblických proroctiev - Doug Batchelor

Pátranie po sobote vo Vatikáne - Samuele Bacchiocchi

Deň za dňom - Fountainview Academy

Druhé prikázanie - Wintley Phipps

Vesmírny konflikt - Doug Batchelor

...Viac videí

Preklad knihy