REGISTER KNIHY

28. Tvárou v tvár súdu - Veľký spor vekov

Audio záznam
Spočítal som, spočítal, odvážil a rozdelil. Daniel 5,25

GC 479 Prorok Daniel napísal: „Hľadel som, až boli postavené tróny a posadil sa Starodávny dňov; jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy jeho hlavy ako čistá vlna; jeho trón plamene ohňa; jeho kolá horiaci oheň. Ohnivá rieka tiekla a vychádzala spred neho; tisíc tisícov mu slúžilo a desaťkrát tisíc desaťtisícov stálo pred ním; zasadol súd a boli otvorené knihy.“ (Dan 7,9.10)

Takto Boh predstavil prorokovi vo videní veľký a slávny deň, keď sa pred Sudcom zeme zverejnia záznamy o povahe a živote ľudí a každý človek bude súdený „podľa skutkov“. „Starodávny dňov“ je Boh Otec. Žalmista hovorí: „Prv, ako boli splodené vrchy, a prv, ako si roditeľsky sformoval zem a okruh sveta, od veku naveky si ty silný Boh!“ (Ž 90,2) On pôvodca všetkého živého, zdroj všetkých zákonov, bude predsedať súdu. A „desaťtisíce desaťtisícov“ svätých anjelov budú ako služobníci a svedkovia prítomní na tomto veľkom súde.

„A hľa, s nebeskými oblakmi prichádzal ktosi na pohľad ako Syn človeka a prišiel až ku Starodávnemu dňov a dali mu priblížiť sa pred neho. A bolo jemu dané panstvo i sláva, i kráľovstvo a slúžili mu všetky národy a ľudia a jazyky; jeho panstvo je večným panstvom, ktoré nepominie, a jeho kráľovstvo je také, ktoré nebude zničené.“ (Dan 7,13.14) GC 480 Príchod Ježiša Krista, ktorý sa tu popisuje, nie je jeho druhý príchod na zem. Ježiš Kristus prichádza k „Starodávnemu dňov“ v nebi, aby prijal panstvo, slávu a kráľovstvo, ktoré mu bude dané na záver jeho prostredníckej služby. Túto udalosť predpovedalo proroctvo o 2300 prorockých dňoch, ktoré sa skončilo v roku 1844, a nie jeho druhý príchod na našu zem. V sprievode nebeských anjelov vstúpil náš Veľkňaz do svätyne svätých a predstúpil pred nebeského Otca, aby vykonal záverečné dielo svojej služby pre človeka – aby uskutočnil vyšetrovanie a zmieril s Bohom všetkých, ktorí jeho dielo zmierenia prijali.

V starozákonnej predobraznej službe mal Deň zmierenia význam len pre tých, ktorí predstúpili pred Boha s kajúcnym vyznaním svojich hriechov, ktoré boli prostredníctvom obetnej krvi prenesené do svätyne. Podobne aj na veľký deň konečného zmierenia a vyšetrujúceho súdu prídu do úvahy len prípady tých, ktorí sa hlásia k Božiemu ľudu. Súd nad bezbožnými je celkom odlišná záležitosť a bude sa konať neskôr. „Lebo je čas, aby sa začal súd od domu Božieho; ale ak najprv od nás, čo bude koniec tých, ktorí neposlúchajú evanjelia Božieho?!“ (1 Pet 4,17)

Nebeské knihy, v ktorých sú zaznamenané mená a činy ľudí, sú podkladom pre rozhodnutie súdu. Prorok Daniel napísal: „Zasadol súd a boli otvorené knihy.“ (Dan 7,10) Apoštol Ján, opisuje v Zjavení rovnaký výjav a dodáva: „A otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov.“
(Zj 20,12)

Kniha života zaznamenáva mená všetkých ľudí, ktorí kedy vstúpili do Božej služby. Pán Ježiš vyzýval svojich učeníkov: „Ale radšej sa radujte, že sú vaše mená napísané v nebesiach.“ (Luk 10,20) GC 481 Apoštol Pavol hovorí o svojich verných spolupracovníkoch, „ktorých mená sú v knihe života“. (Fil 4,3) Daniel prorockým zrakom videl „čas súženia, akého nebolo“ a uisťuje, že Boží ľud bude vyslobodený, „každý, kto bude nájdený zapísaný v knihe“. Pisateľ knihy Zjavenie zaznamenal, že do Božieho mesta vstúpia iba tí, „ktorí sú zapísaní v knihe života Baránka“. (Dan 12,1; Zj 21,27)

Pred Bohom sa píše „pamätná kniha“. Sú v nej zaznamenané dobré činy ľudí, „ktorí sa boja Hospodina a myslia na jeho meno“. (Mal 3,16) Ich skutky viery, ich činy lásky sú zaznamenané v nebi. Nehemiáš sa o tom zmieňuje, keď volá: „Pamätaj na mňa, môj Bože, pre to a nedaj vytrieť mojich dobrodení, ktoré som učinil na dome svojho Boha a na jeho strážach!“ (Neh 13,14) V Božej pamätnej knihe ja zachytený každý spravodlivý čin. Je tam presne zaznamenané každé odmietnuté pokušenie, každé prekonané zlo, každé vyslovené súcitné slovo. Je tam zapísaná každá obeť, každá bolesť a zármutok, ktoré ľudia vytrpeli pre Ježiša Krista. Žalmista volá: „Ty si počítal, koľko ráz som sa musel potulovať na úteku. Zober moje slzy do svojej nádoby; lebo či azda nie sú zapísané v tvojej knihe?“ (Ž 56,9)

Nebeské knihy uvádzajú aj hriechy ľudí. „Pretože Boh privedie každý skutok na súd i každú vec skrytú, už či je dobrá či zlá.“ „Z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľudia, vydajú počet v deň súdu.“ Spasiteľ vyhlásil: „Lebo zo svojich slov budeš ospravedlnený a zo svojich slov budeš odsúdený.“ (Kaz 12,14; Mat 12,36.37) Tento neomylný záznam zachytí i tajné úmysly a pohnútky, pretože Boh „osvieti skryté veci tmy a zjaví úmysly sŕdc“. (1 Kor 4,5) „Hľa, je to zapísané predo mnou;... za vaše neprávosti a za neprávosti vašich otcov spolu, hovorí Hospodin.“ (Iz 65,6.7) GC 482

Boh skúma skutky každého človeka a zaznamenáva ich ako skutky verné alebo neverné.
Ku každému menu v nebeských knihách je úplne presne zapísané každé nesprávne slovo, každý sebecký čin, každá nesplnená povinnosť, každý tajný hriech i každé nečestné správanie. Všetky nebom poslané varovania alebo napomenutia, ktoré človek ignoroval, všetky premárnené okamihy, nevyužité príležitosti, každý vplyv, či s dobrými alebo zlými ďalekosiahlymi následkami, to všetko zapisuje anjel, ktorý vedie nebeské knihy.

Boží zákon je meradlom, podľa ktorého sa bude na Božom súde hodnotiť povaha a život každého človeka. Starozákonný mudrc povedal: „Boj sa Boha a ostríhaj jeho prikázania, lebo to je povinnosťou každého človeka, pretože Boh privedie každý skutok na súd.“ (Kaz 12,13.14) Apoštol Jakub napomína svojich bratov: „Tak hovorte a tak robte ako takí, ktorí máte byť súdení zákonom slobody.“ (Jak 2,12)

Súd rozhodne o tom, kto bude „hoden“, aby bol vzkriesený so spravodlivými. Pán Ježiš povedal: „Ale tí, ktorí budú uznaní za hodných dôjsť tamtoho veku a vzkriesenia z mŕtvych,... lebo budú rovní anjelom a budú synmi Božími.“ (Luk 20,35.36) Na inom mieste Spasiteľ hovoril, že „vyjdú tí, ktorí dobre činili, na vzkriesenie života“. (Ján 5,29) Spravodliví mŕtvi budú teda vzkriesení až po prvej časti súdu, na ktorom budú uznaní za hodných „vstať k životu“. Osobne sa nezúčastnia súdu, na ktorom budú skúmané ich záznamy a bude sa o nich rozhodovať.

Pán Ježiš vystúpi ako ich obhajca a bude ich zastupovať pred Bohom. „A keby niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca, Ježiša Krista, spravodlivého.“ (1 Ján 2,1) „Lebo Kristus nevošiel do svätyne, učinenej rukou, protiobrazu to pravej, ale do samého neba ukázať sa teraz tvári Božej za nás.“ „Prečo aj môže vždycky dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, vždycky žijúc, aby sa primlúval za nich.“ (Žid 9,24; 7,25) GC 483

Keď sa pri súde otvoria knihy záznamov, budú pred Bohom preskúmané životy všetkých, ktorí verili v Pána Ježiša. Náš obhajca začína tými, ktorí žili na zemi najskôr, potom predkladá prípady nasledujúcich generácií a skončí žijúcimi. Na rad príde každé meno, každý prípad bude podrobne preskúmaný, niektorých Boh prijme, iných odmietne. Ak sa pri niektorých menách nájdu záznamy hriechov, ktoré neboli vyznané a odpustené, budú takéto mená odstránené z knihy života a záznam o ich dobrých skutkoch bude vymazaný z Božej pamätnej knihy. Hospodin riekol Mojžišovi: „Kto zhrešil proti mne, toho vytriem zo svojej knihy.“ (2 Moj 32,33) A prorok Ezechiel dopĺňa: „A keby sa odvrátil spravodlivý od svojej spravodlivosti a páchal by neprávosť... Niktorá jeho spravodlivosť, ktorú činil, nespomenie sa.“ (Ez 18,24)

Záznam o odpustení bude v nebeských knihách pri každom, kto úprimne oľutoval svoje hriechy a vierou prijal krv Ježiša Krista ako očisťovaciu obeť. Keďže prijal Kristovu spravodlivosť a jeho charakter je v súlade s Božím zákonom, budú jeho hriechy vymazané a on sám bude považovaný za hodného vstúpiť do večného života. Prostredníctvom proroka Izaiáša Pán hovorí: „Ja, ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia pre seba a nespomínam na tvoje hriechy.“ (Iz 43,25) Pán Ježiš povedal: „Ten, kto víťazí, bude odiaty bielym rúchom, a nevytriem jeho mena z knihy života a vyznám jeho meno pred svojím Otcom i pred jeho anjelmi.“ „Každého teda, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. A kto by mňa zaprel pred ľuďmi, toho i ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.“ (Zj 3,5; Mat 10,32.33)

I ten najväčší záujem ľudí o rozhodnutia pozemských súdov je len slabým náznakom záujmu, ktorý vznikne medzi obyvateľmi neba, GC 484 keď sa pred Sudcom celej zeme začnú preberať mená zaznamenané v Baránkovej knihe života. Náš Obhajca bude žiadať, aby všetkým, ktorí zvíťazili vierou v jeho krv, boli odpustené prestúpenia a mohli sa vrátiť do svojho rajského domova a dostať korunu ako spoludedičia jeho „predošlého panstva“.
(Mich 4,8) Satan sa snažil klamaním a pokúšaním ľudí zmariť zámer, ktorý Boh sledoval stvorením človeka. Kristus teraz žiada, aby sa tento plán uskutočnil, ako keby človek nikdy nebol zhrešil. Žiada pre svoj ľud nielen úplné odpustenie a ospravedlnenie, ale aj podiel na svojej sláve a miesto na svojom tróne.

Kým sa Pán Ježiš prihovára za tých, ktorí prijali jeho milosť, satan ich pred Bohom obviňuje ako hriešnikov. Veľký podvodník sa ich snažil zviesť, aby začali pochybovať, aby prestali veriť v Boha, aby sa odvrátili od Božej lásky a nerešpektovali jeho zákon. Teraz poukazuje na záznam o ich živote, na ich povahové nedostatky, na to, ako málo sa podobajú Kristovi, čím svojho Vykupiteľa zneuctili, na všetky hriechy, na ktoré ich naviedol a pre ktoré ich pokladá za svojich poddaných.

Pán Ježiš neospravedlňuje ich hriechy, ale poukazuje na ich ľútosť a vieru, a preto žiada pre nich odpustenie. Ukazuje svoje ranené ruky pred Otcom i svätými anjelmi a hovorí: Poznám ich po mene. Vyryl som ich do svojich dlaní. „Obeti Božie sú skrúšený duch. Skrúšeným srdcom a zdrteným, ó, Bože, neopovrhuješ.“ (Ž 51,19) Žalobcovi svojho ľudu hovorí: „Nech ťa potresce Hospodin, satane, a nech ťa potresce Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem! Či nie je on hlavňou, vytrhnutou z ohňa?“ (Zach 3,2) Kristus prikryje svojich verných svojou spravodlivosťou, aby ich mohol predstaviť svojmu Otcovi ako „slávnu cirkev, nemajúcu škvrny alebo vrásky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná“. (Ef 5,27) Ich mená sú zapísané v knihe života a je o nich napísané: „Budú sa prechádzať so mnou v bielom rúchu, pretože sú hodní.“ (Zj 3,4) GC 485

Tak sa splní sľub novej zmluvy: „Odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem.“ „V tých dňoch a v tom čase, hovorí Hospodin, bude sa hľadať neprávosť Izraelova, a nebude jej; budú sa hľadať hriechy Júdove, ale sa nenájdu.“ (Jer 31,34; 50,20) „Toho dňa bude mládnik Hospodinov na krásu a slávu a plod zeme na pýchu a okrasu uniklým z Izraela. A stane sa, že tomu, kto ostane na Sione uniknúc záhube a kto zbudne v Jeruzaleme, bude sa hovoriť svätý každému, kto bude zapísaný na život v Jeruzaleme.“ (Iz 4,2.3)

Úloha vyšetrujúceho súdu a vymazanie hriechov sa skončí pred druhým príchodom Pána Ježiša. Pretože mŕtvi budú súdení podľa toho, čo je o nich napísané v knihách, je nemožné, aby boli hriechy ľudí vymazané pred skončením súdu, ktorý vyšetruje ich prípady. Apoštol Pavol jednoznačne hovorí, že hriechy veriacich budú vymazané, keď nastanú „časy občerstvenia od tvári Pánovej“ a keď Boh pošle „predurčeného vám Krista Ježiša“. (Sk 3,19.20) Keď skončí vyšetrujúci súd, príde Pán Ježiš a prinesie so sebou svoju odplatu každému podľa jeho skutkov.

Keď v starozákonnej predobraznej službe veľkňaz dokončil zmierenie pre Izrael, vystúpil zo svätyne a požehnal zhromaždených veriacich. Podobne sa po skončení svojho prostredníckeho diela objaví Kristus „bez hriechu tým, ktorí ho očakávajú, na spasenie“ (Žid 9,28), aby ako požehnanie dal večný život svojmu ľudu, ktorý ho očakával. Tak ako kňaz vyčistil svätyňu od hriechov a vložil ich na hlavu kozla, určeného na vyhnanie, tak Kristus vloží všetky vyznané hriechy na satana, pôvodcu a podnecovateľa hriechu. Kozol, ktorý niesol hriechy Izraela, bol vyhnaný „na púšť“ (3 Moj 16,22), satan ponesie vinu za všetky hriechy, ku ktorým zviedol Boží ľud. Bude uväznený tisíc rokov na zemi, ktorá bude v tej dobe pustá a neobývaná. Nakoniec podstúpi úplný trest za hriechy v ohni, ktorý zničí aj všetkých bezbožných. GC 486 Konečným odstránením hriechu a oslobodením všetkých, ktorí dobrovoľne odmietli zlo, sa uskutoční a dovŕši veľký plán záchrany človeka.

V predpovedanom čase – po uplynutí 2300 prorockých dní, v roku 1844 – sa začal vyšetrujúci súd a odstraňovanie hriechov. Všetci, ktorí sa kedy hlásili k Pánu Ježišovi, musia podstúpiť vyšetrovanie. Živí i mŕtvi sú súdení „podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov“. (Zj 20,12)

Hriechy, ktoré hriešnik neoľutoval a nezanechal, nebudú odpustené a vymazané z kníh, naopak budú v Boží deň svedčiť proti hriešnikovi. Hoci hriešnik spáchal svoje hriechy za denného svetla alebo v nočnej tme, Pán, v ktorého rukách sme, ich pozná. Boží anjeli boli svedkami každého hriechu a zaznamenali ich do neomylných kníh. Človek môže hriech skryť, poprieť, zatajiť pred otcom, matkou, ženou, deťmi alebo priateľmi, nikto okrem vinníka nemusí mať najmenšie podozrenie o spáchanom skutku, ale nebeské bytosti vedia o každom hriechu. Ani tma najtemnejšej noci nemôže ukryť najväčšie podvodné tajomstvá či jedinú myšlienku pred vševediacim Hospodinom. Boh má presný zoznam o všetkých nespravodlivých činoch a o každom nečestnom správaní. Nedá sa oklamať predstieranou zbožnosťou. Nemýli sa pri posudzovaní charakteru človeka. Skazení ľudia môžu podviesť človeka, ale Boha nie. Spozná každú pretvárku a vidí do ľudského srdca.

Aké závažné je toto zistenie! Deň po dni ubieha do večnosti a nebeské knihy zaznamenávajú všetko, čo sa v každom z nich odohralo. Prednesené slovo či vykonaný čin sa už nedajú nikdy vziať späť. Anjeli zaznamenávajú dobré i zlé skutky. Ani najmocnejší dobyvateľ na tejto zemi nemôže zrušiť záznam jediného dňa. Všetky naše skutky, všetky naše slová, ba dokonca i naše najtajnejšie myšlienky rozhodnú o našom dobrom či zlom osude. Aj keď sme na ne už zabudli, raz prehovoria, aby nás ospravedlnili alebo odsúdili. GC 487

Tak ako umelec dokáže presne zachytiť črty tváre, zaznamenávajú nebeské knihy charakter človeka. Ľudia si ale nerobia starosti o tieto záznamy, do ktorých hľadia nebeské bytosti. Keby sa dal odstrániť závoj, ktorý oddeľuje viditeľný svet od neviditeľného, keby ľudia mohli vidieť anjela, ako zaznamenáva každé slovo a každý skutok, keby si uvedomovali, že sa s tými záznamami stretnú na súde, koľko slov, ktoré denne povedia, by zostalo nevyrieknutých, koľko činov by ostalo nevykonaných!

Pán bude pri súde starostlivo posudzovať, ako kto využil nadanie, ktoré dostal. Ako sme použili prostriedky, ktoré nám Pán prepožičal? Odovzdáme Pánovi pri jeho návrate jeho vlastníctvo i s úrokmi? Využili sme schopnosti, ktoré zveril do našich rúk, do srdca a mysle na oslavu Boha a v prospech sveta? Ako sme využili svoj čas, ako sme používali svoje pero, hlas, peniaze alebo svoj vplyv? Čo sme urobili pre Ježiša Krista v osobe chudobných, postihnutých, sirôt alebo vdov? Boh nám zveril svoje sväté slovo. Čo sme urobili s poznaním a pravdou, ktorú nám dal, aby sme pomohli pri záchrane iných? Pán nebude brať vážne prázdne vyznanie viery v Krista, on uznáva jedine lásku, ktorá sa prejavuje skutkami. Čin má v Božích očiach cenu len vtedy, keď je vykonaný z lásky. Čokoľvek konáme z lásky, Boh prijme a odmení, aj keby šlo podľa úsudku človeka o najnepatrnejší čin.

Nebeské knihy zaznamenávajú skryté sebectvo ľudí. Obsahujú nesplnené povinnosti voči iným ľuďom, ale aj to, že požiadavky Spasiteľa nebrali vážne. Ľudia z nich poznajú, ako často venovali čas, myšlienky a sily satanovi namiesto Kristovi. Správy, ktoré anjeli zapisujú, nie sú radostné. Rozumné bytosti, ľudia, ktorí sa vydávajú za nasledovníkov Krista, pohlcuje úsilie hromadiť pozemský majetok alebo holdovanie svetským radovánkam. Plytvajú peniazmi, časom a silami, aby sa predvádzali alebo ukájali svoje chúťky. Len málo času venujú modlitbe, štúdiu Písma, kajúcnej pokore a vyznávaniu hriechov. GC 488

Satan sa snaží stále novými podnetmi zamestnávať našu myseľ, aby sa nemohla zaoberať tým, čo by sme mali poznať najlepšie. Veľký podvodník nenávidí pravdy, ktoré poukazujú na zástupnú obeť a všemocného prostredníka. Uvedomuje si, že všetko závisí od toho, ako sa mu darí odvracať myseľ ľudí od Ježiša a jeho pravdy.

Kto chce mať úžitok z príhovornej služby Spasiteľa, nesmie dovoliť, aby mu niečo marilo jeho úlohu rozvíjať v úcte pred Bohom posvätenie. Nesmie venovať drahocenný čas zábave, rozmarnému hýreniu alebo hromadeniu majetku, ale ozajstnému štúdiu slova pravdy a modlitbe. Boží ľud musí jasne a správne pochopiť podstatu svätyne a vyšetrujúceho súdu. Všetci potrebujú osobne poznať, čo koná náš Veľkňaz, inak nebudú schopní zachovať si vieru, ktorá je v tejto dobe veľmi dôležitá, a zaujať tak postoj, ktorý podľa Božej vôle zaujať majú. Každý človek má život, ktorý môže zachrániť alebo stratiť. Všetci sa musia postaviť pred Boží súd. O prípade každého človeka sa bude raz rokovať. Je dôležité, aby preto každý človek často a vážne premýšľal o nebeskom zasadaní súdu a otvorených knihách s tým, že na konci dní bude musieť podobne ako Daniel prijať svoj údel.

Všetci ľudia, ktorí o tom vedia, majú podávať svedectvo o veľkých pravdách, ktoré im Boh zveril. Nebeská svätyňa je stredobodom Kristovej služby v prospech ľudí. Jeho dielo sa týka každého človeka žijúceho na svete. Ukazuje nám plán vykúpenia, ktorý sa zavŕši na konci časov s víťazným záverom boja medzi spravodlivosťou a hriechom. Je neobyčajne dôležité, aby sme sa s tým všetci podrobne zoznámili a mohli odpovedať každému, kto by sa spýtal na našu nádej. GC 489

Kristova prostrednícka služba za človeka v nebeskej svätyni je práve takou podstatnou súčasťou plánu vykúpenia ako jeho smrť na kríži. Svojou smrťou začal Kristus svoje dielo a po svojom zmŕtvychvstaní vystúpil na nebesia, aby ho dokončil v nebi. Vierou smieme vstúpiť za oponu, kam ako „predbehúň vošiel za nás Ježiš“. (Žid 6,20) Tam sa odráža svetlo z golgotského kríža. Tam môžeme plnšie pochopiť tajomstvo vykúpenia. Záchrana človeka stála Boha nesmiernu obeť. Zástupná obeť zodpovedá maximálnym požiadavkám prestúpeného Božieho zákona. Pán Ježiš otvoril cestu k Otcovmu trónu a vďaka jeho prostredníckej službe môžu byť Otcovi predložené úprimné želania všetkých, ktorí k nemu prichádzajú s vierou.

„Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne; ale ten, kto vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva.“ (Prísl 28,13) Keby ľudia, ktorí ospravedlňujú a zakrývajú svoje chyby mohli vidieť, ako nad nimi a ich správaním satan jasá, ako sa vysmieva Kristovi a jeho anjelom, snažili by sa čo najrýchlejšie vyznať svoje hriechy a vzdať sa ich. Satan využíva povahové nedostatky a pokúša sa ovládnuť myslenie človeka. Vie, že sa mu to podarí, ak sa proti nedostatkom nebojuje. Preto sa trvale snaží klamať Kristových nasledovníkov svojimi výmyslami, ktorým nedokážu odolať. Pán Ježiš sa za nich prihovára prebodnutými rukami a svojím raneným telom a všetkých, ktorí ho chcú nasledovať, uisťuje: „Dosť ti je moja milosť.“ (2 Kor 12,9) „Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie svojim dušiam; lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké.“ (Mat 11,29.30) Nikto nemá právo považovať svoje nedostatky za nenapraviteľné. Boh ponúka vieru a milosť, aby sme ich prekonali.

Žijeme v dobe veľkého Dňa zmierenia. GC 490 Keď veľkňaz v predobraznej starozákonnej službe konal obrad zmierenia za Izrael, žiadalo sa od všetkých, aby v srdci ľutovali svoje hriechy a korili sa pred Pánom, inak by boli z národa vylúčení. Podobne by mali dnes – v posledných dňoch času milosti – všetci, ktorí chcú mať svoje mená zaznamenané v knihe života, koriť svoje srdce pred Bohom a úprimne ľutovať svoje hriechy. Musia skutočne a dôkladne skúmať svoje srdce. Musia odložiť ľahkomyseľnosť a bezstarostnosť, ktorú prejavujú toľkí vyznávači kresťanstva. Pred všetkými, ktorí chcú prekonať zlé náklonnosti, ktoré sa ich snažia ovládnuť, je ťažký boj. Pripraviť sa musí každý sám. Spasenie nebude kolektívne. Čistota a zbožnosť jedného človeka nemôžu nahradiť nedostatok týchto vlastností u druhého. I keď pred Božím súdom musia prejsť všetky národy, Boh bude skúmať prípad každého jednotlivca tak podrobne a presne, akoby bol jediným človekom na zemi. Každý musí byť súdený a nájdený bez chyby, bez vrásky alebo niečoho podobného.

Záverečné udalosti diela vykúpenia sú slávne a majú závažné dôsledky. Teraz sa odohráva súd v nebeskej svätyni. Prebieha už dlhší čas. Čoskoro, ale nikto nevie ako rýchlo, sa budú riešiť prípady žijúcich. Vo vznešenej Božej prítomnosti sa prerokuje i náš život. Dnes je najdôležitejšie, aby každý prijal napomenutie Spasiteľa: „Hľaďte, bdejte a modlite sa, lebo neviete, kedy bude ten čas.“ (Mar 13,33) „Keď teda nebudeš bdieť, prídem na teba ako zlodej, a nezvieš, v ktorú hodinu prídem na teba.“ (Zj 3,3)

Po skončení vyšetrujúceho súdu bude rozhodnuté o večnom údele všetkých ľudí, o ich živote alebo smrti. Doba milosti skončí krátko predtým, ako sa na nebeských oblakoch ukáže Pán Ježiš. Kristus predpovedal tento okamih v knihe Zjavenie: „Kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť ešte; a kto špiní, nech špiní ešte; a spravodlivý nech činí spravodlivosť ešte a svätý nech sa posvätí ešte. A hľa, prídem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, aký bude jeho skutok.“ (Zj 22,11.12) GC 491

Spravodliví i bezbožní potom budú ešte žiť na zemi ako smrteľníci – budú orať i stavať, budú jesť a piť a nikto nebude vedieť, že v nebeskej svätyni bolo vynesené konečné, neodvolateľné rozhodnutie. Keď Noe vstúpil pred potopou do korábu, Boh za ním zavrel dvere a bezbožných nechal vonku. Sedem dní žili ľudia v nevedomosti – i keď o ich údele už bolo rozhodnuté, pokračovali vo svojom bezstarostnom, hýrivom živote a vysmievali sa varovaniam o hroziacom súde. Pán Ježiš riekol: „Tak bude aj za príchodu Syna človeka.“ (Mat 24,39) Ticho a nepozorovane ako zlodej o polnoci, príde rozhodujúca hodina, keď sa naplní údel každého človeka a navždy sa skončí ponuka Božej milosti hriešnikom.

„A tak bdejte,... aby prijdúc znenazdania nenašiel vás spať.“ (Mar 13,35.36) Vo veľkom nebezpečenstve sú ľudia, ktorí sa unavili bdením a prijali ponuky sveta. Práve vtedy, keď bude podnikateľ cele zaujatý honbou za ziskom, keď sa bude milovník radovánok oddávať pôžitkom, keď sa bude márnivá žena zdobiť šperkmi, môže sa stať, že Sudca celej zeme vynesie rozsudok: „Odvážený si na váhe a si nájdený nedostatočný.“ (Dan 5,27)


REGISTER KNIHY

Objednať zadarmo

Video

Veľký spor vekov - upútavka

Život - náhoda alebo zámer?

Karta Trump - Prof. Dr. Walter Veith

Video - Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylon

Above the Clouds - Derrol Sawyer

Veľký spor vekov - kniha zadarmo

Môj životný príbeh - Prof. Dr Walter Veith

Veľký spor vekov - fakt alebo fikcia? - Ron Goss

Podvody doby konca - Mark Cleminson

Posledné udalosti biblických proroctiev - Doug Batchelor

Pátranie po sobote vo Vatikáne - Samuele Bacchiocchi

Deň za dňom - Fountainview Academy

Druhé prikázanie - Wintley Phipps

Vesmírny konflikt - Doug Batchelor

...Viac videí

Preklad knihy