REGISTER KNIHY

38. Posledné varovanie - Veľký spor vekov

Audio záznam

GC 603 „Potom som videl iného anjela zostupujúceho z neba, ktorý mal veľkú moc, a zem bola osvietená od jeho slávy. A skríkol silne, velikým hlasom a hovoril: Padol, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného.“ „A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán.“ (Zj 18,1.2.4)

Uvedený text Písma ukazuje na čas, keď sa zopakuje posolstvo o páde Babylona, ktoré oznamoval druhý anjel zo Zjavenia. (Zj 14,8) Keď sa bude znova opakovať posolstvo o páde Babylona, bude doplnené zmienkou o ďalšom úpadku náboženských organizácií, ktoré tvoria Babylon od roku 1844, keď posolstvo zaznelo prvýkrát. Posolstvo opisuje žalostný stav náboženských spoločností. Každé odmietanie pravdy zatemňuje rozum a zatvrdzuje srdce natoľko, že sa ľudia stanú zatvrdilými nevercami. Napriek Božím výstrahám, pošliapavajú ďalej prikázania Desatora, až nakoniec začnú prenasledovať tých, ktorí ich uznávajú za sväté. Nevážia si Ježiša Krista, pretože pohŕdajú jeho slovom i jeho ľudom. GC 604 Keď kresťanské cirkvi prijímajú učenie špiritizmu, padajú zábrany proti telesným sklonom a náboženstvo sa stáva plášťom, ktorý zakrýva najhrubšie neprávosti. Viera v špiritistické prejavy otvára dvere bludným duchom a diabolskému učeniu a v cirkvách sa prejaví vplyv padlých anjelov.

O Babylone z čias proroctva čítame: „Lebo jeho hriechy dosiahli až do neba a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.“ (Zj 18,5) Babylon naplnil mieru svojej neprávosti a čoskoro podľahne zničeniu. Boh má ale v Babylone ešte stále svoj ľud. Skôr než na Babylon dopadnú ohlásené tresty, musia byť títo verní varovaní, aby sa nepodieľali na hriechoch Babylona a „aby nedostali z jeho rán“. Proroctvo preto hovorí o náboženskom hnutí, ktoré znázorňuje anjel. Prichádza z neba, osvecuje zem svojou slávou, volá silným hlasom a oznamuje hriechy Babylona. Spolu s jeho posolstvom zaznieva aj volanie: „Vyjdite z neho, môj ľude!“ Tieto výzvy spolu s posolstvom tretieho anjela sú posledným varovaním obyvateľom tejto planéty.

Svet speje k strašnému koncu. Mocnosti, ktoré budú spoločne bojovať proti Božím prikázaniam, rozkážu „malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom“ (Zj 13,16), aby sa podriadili tradíciám cirkvi a zachovávali nesprávny deň odpočinku. Všetci, ktorí odmietnu prijať tieto nariadenia, budú vystavení trestom a nakoniec bude vyhlásené, že si zaslúžia trest smrti. Boží zákon, ktorý zahŕňa pravý deň Božieho odpočinku, vyžaduje poslušnosť a varuje priestupníkov pred Božím trestom.

Keď sa ľuďom celá záležitosť vysvetlí, každý, kto nebude zachovávať Boží zákon a bude sa riadiť ľudskými príkazmi – prijme znamenie šelmy, znamenie oddanosti moci, ktorú sa rozhodne poslúchať viac ako Boha: Potom zaznie nebeské varovanie: „Jestli sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, bude aj on piť z vína hnevu Božieho, z nemiešaného, ktoré je naliate v poháre jeho hnevu.“ (Zj 14,9.10) GC 605

Boží hnev však pocítia tí ľudia, ktorí mali možnosť poznať a pochopiť pravdu, ale svojvoľne ju odmietli. Mnoho ľudí ešte nemalo príležitosť počuť aktuálnu pravdu pre túto dobu. Nikto ich nezoznámil so záväznosťou štvrtého prikázania. Pán, ktorý pozná každú pohnútku a vie, čo je v ľudskom srdci, nenechá v neistote nikoho, kto chce poznať pravdu. O to vlastne ide vo veľkom spore. Boh nechce, aby ľudia slepo prijímali jeho prikázania. Každý dostane dostatok informácií, aby sa mohol rozumne rozhodnúť.

Sobota sa stane veľkým skúšobným kameňom vernosti, pretože je to zvlášť popieraný bod pravdy. Keď budú ľudia vystavení záverečnej skúške, bude jasne vymedzená hranica medzi tými, ktorí Bohu slúžia a tými, ktorí mu neslúžia. Zachovávanie nesprávneho dňa odpočinku v súlade so štátnymi zákonmi, no proti štvrtému prikázaniu, bude prejavom vernosti moci, ktorá je v nepriateľstve s Bohom. Zachovávanie pravej soboty ako prejav poslušnosti Božieho zákona bude dôkazom vernosti Stvoriteľovi. Jedna časť ľudí prijatím znamenia podriadenosti svetskej moci prijme znamenie šelmy a druhá, ktorá sa rozhodne pre vernosť Božej autorite, prijme Božiu pečať.

Ľudia, ktorí hlásali posolstvo tretieho anjela, boli často považovaní za panikárov. Ich predpovede, že v Spojených štátoch sa prejaví náboženská neznášanlivosť, že sa cirkev spojí so štátom, aby spoločne prenasledovala všetkých, ktorí budú zachovávať Božie prikázania, sa považovali za smiešne a nezmyselné. Američania sebavedome tvrdili, že táto krajina nebude nikdy ničím iným, než čím bola – teda obhajcom náboženskej slobody. GC 606 Keď sa však začne hovoriť o vynucovanom zachovávaní nedele, bude jasné, že sa blíži táto udalosť, o ktorej ľudia dlho pochybovali a čomu neverili. Posolstvo tretieho anjela potom vyvolá taký ohlas ako nikdy doposiaľ.

Boh posiela v každej dobe svojich služobníkov, aby karhali hriech – a to tak vo svete, ako aj v cirkvi. No ľudia chcú počuť len príjemné reči, neprijímajú čistú a neprikrášlenú pravdu. Mnohí reformátori sa na začiatku svojho pôsobenia snažili vyčítať hriechy cirkvi a ľudu veľmi opatrne. Dúfali, že príkladom čistého kresťanského života privedú ľudí späť k biblickému učeniu. Keď ich naplnil Boží Duch, museli hlásať jasné výroky Biblie – učenie, ktoré pôvodne nechceli zvestovať - podobne ako Eliáš naplnený Duchom Božím poukázal na hriechy bezbožného kráľa a odpadnutého ľudu. Boli nútení šíriť pravdu a hovoriť o nebezpečenstve, ktoré ohrozuje život ľudí. Bez strachu z následkov oznamovali zverené posolstvo a ľudia museli toto varovanie vypočuť.

Podobne sa bude hlásať posolstvo tretieho anjela. Keď nastane doba, že bude potrebné šíriť ho s najväčšou silou, bude Pán pôsobiť prostredníctvom jednoduchých ľudí. On povedie tých, ktorí sa oddali jeho službe. Boží pracovníci získajú kvalifikáciu skôr pomazaním Ducha než štúdiom vo vedeckých ústavoch. Tak povedie mužov viery a modlitby, aby so svätým nadšením hlásali posolstvo, ktoré im Boh zveril. Odhalia hriechy Babylona, tragické následky vynúteného zachovávania cirkevných tradícií, vplyv špiritizmu a nenápadný, ale rýchly postup pápežskej moci. Budú burcovať ľud vážnymi výstrahami. Varovanie vypočujú tisíce a desaťtisíce ľudí, ktorí ešte nikdy nič také nepočuli. GC 607 S úžasom budú počúvať, že Babylon je cirkev, ktorá padla vďaka svojim bludom a hriechom, pretože zavrhla Božiu pravdu. Keď sa ľudia obrátia na svojich predošlých učiteľov s naliehavou otázkou, či je to pravda, kazatelia im budú predkladať bájky a budú predpovedať príjemné veci, aby upokojili ich obavy a prebudené svedomie. Pretože sa niektorí ľudia neuspokoja len s ľudskou autoritou a budú žiadať jednoznačné dôkazy z Písma, ich duchovní sa rozhnevajú ako kedysi farizeji, pretože bude spochybnená ich autorita. Označia posolstvo za diabolské a budú podnecovať davy ľudí, ktorí milujú hriech, aby hlásateľov posolstva odmietali a prenasledovali.

Satan sa nahnevá, keď sa spor prenesie do nových oblastí a pozornosť ľudí sa sústredí na znevažovaný Boží zákon. Moc sprevádzajúca posolstvo len rozzúri odporcov. Duchovní sa budú snažiť takmer s nadľudským úsilím zastrieť svetlo, aby nesvietilo na členov ich cirkví. Všetkými možnými prostriedkami budú potláčať diskusie o týchto životne dôležitých otázkach. Cirkvi budú žiadať štát o pomoc. V tomto úsilí sa katolíci spoja s protestantmi. Keď zosilnie hnutie vyžadujúce zachovávanie nedele, budú vydávané zákony proti ľuďom, ktorí zachovávajú Božie prikázania. Budú sa im vyhrážať peňažitými trestami a väzením, budú im ponúkať vplyvné miesta, rôzne odmeny a výhody, a to všetko len preto, aby sa zriekli svojej viery. Vytrvalo však budú odpovedať: „Dokážte nám z Božieho slova, že sa mýlime.“ Obdobne reagoval aj Luther za podobných okolností. Tí, ktorých predvedú na súdy, výrazne obhája pravdu. Mnohí, ktorí ich budú počuť, sa rozhodnú zachovávať všetky Božie prikázania. S pravdou sa zoznámi tisíce ľudí, ktorí by o nej inak nepočuli. GC 608

Dôsledná poslušnosť Božiemu slovu sa bude považovať za vzburu. Rodičia zaslepení satanom sa budú tvrdo správať k svojim veriacim deťom, nadriadení budú utláčať svojich podriadených kvôli zachovávaniu Božích prikázaní. Ochabne láska a náklonnosť. Rodičia budú vyháňať deti z domu. Slová apoštola Pavla sa splnia do písmena: „Ale aj všetkých, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať.“ (2 Tim 3,12) Pretože zástancovia pravdy odmietnu uctievať nedeľu ako sobotu, budú mnohí uväznení, iní vyhnaní z krajiny a ďalší budú trpieť ako otroci. Dnes nám čosi také pripadá nemožné. Keď však Boží Duch prestane ľudí chrániť a dostanú sa pod moc satana, ktorý nenávidí Božie prikázania, budú sa diať neobyčajné veci. Ľudské srdce dokáže byť veľmi kruté, keď sa z neho vytratí Božia láska a úcta.

Pred blížiacou sa búrkou mnohí z tých, ktorí síce prijali posolstvo tretieho anjela, ale neboli posvätení poslušnosťou pravdy, sa vzdajú svojho názoru a pridajú sa k odporcom. Spoja sa so svetom a budú zdieľať rovnaké názory. Nakoniec sa budú na všetko pozerať ako svet. V skúške sa rozhodnú pre ľahšiu cestu. Ľudia s nadaním a príjemným vystupovaním, ktorí sa kedysi hlásili k pravde, použijú všetky svoje schopnosti, aby oklamali a zviedli ostatných. Stanú sa najrozhodnejšími nepriateľmi svojich bývalých spoluveriacich. Keď sa dostanú uctievači soboty pred súdy, aby sa zodpovedali zo svojej viery, títo odpadlíci budú najúčinnejšími nástrojmi satana. Budú ich ohovárať, vznášať obžaloby a vymýšľať také informácie, ktorými proti nim podnietia predstaviteľov štátnej moci.

Viera Božích nasledovníkov, ktorí verne hlásali Božie posolstvo a ctili Boha a jeho slovo, bude v čase prenasledovania tvrdo skúšaná. Na ich srdcia pôsobil Duch Boží, ktorý ich nútil hovoriť. Svätá horlivosť a vplyv Božieho Ducha ich viedli k splneniu zverenej úlohy bez toho, aby mysleli na následky, ktoré im môže priniesť hlásanie Bohom zvereného posolstva. GC 609 Nebudú sledovať svetské záujmy, myslieť na svoju povesť alebo sa snažiť zachovať si svoj život. Keď sa proti nim rozpúta prenasledovanie, keď budú obviňovaní zo všeličoho, niektorí z nich zdesene zvolajú: „Keby sme vedeli, aké následky budú mať naše slová, radšej by sme mlčali.“ Dostanú sa do ťažkostí a satan ich bude pokúšať. Budú mať pocit, že začaté dielo je nad ich sily. Bude im hroziť záhuba. Ich pôvodné nadšenie sa vytratí, ale už nebudú môcť cúvnuť. Vo vedomí úplnej bezmocnosti budú žiadať Všemohúceho o pomoc. Budú si pripomínať, že nehovorili svoje slová, ale toho, ktorý ich poslal, aby varovali ostatných. Boh im vložil pravdu do srdca a oni ju museli hlásať.

Podobné skúšky prežíval Boží ľud aj v minulosti. Viklef, Hus, Luther, Tyndale, Baxter i Wesley žiadali, aby ich učenie bolo posudzované Bibliou. Boli ochotní odvolať všetko, čo odporuje Božiemu slovu. Aj keď boli nemilosrdne prenasledovaní, predsa hlásali Božiu pravdu ďalej. V každom dejinnom období bolo potrebné zvestovať ľuďom aktuálne posolstvo pre danú dobu – podľa toho, čo Boží ľud v tom čase potreboval. Každá nová pravda si musela raziť cestu a čeliť nenávisti a odporu. Ľudia, ktorým priniesla požehnanie, boli pokúšaní i skúšaní. Pán dáva novú pravdu svojmu ľudu vtedy, keď ju potrebuje. Kto sa odváži zadržať Božiu pravdu? Boh prikazuje svojim nasledovníkom, aby svetu predložili poslednú ponuku milosti. Nemôžu mlčať, pretože by tým ohrozili svoju vlastnú záchranu. Kristovi vyslanci nenesú zodpovednosť za následky. GC 610 Musia konať svoju povinnosť a ostatné prenechať Bohu.

Stupňovanie odporu vyvolá bezradnosť Božích služobníkov a poznajú, že prišla rozhodná chvíľa. Ich svedomie a Božie slovo ich budú uisťovať, že konali správne. Aj keď skúšky neprestanú, budú mať dosť sily, aby ich mohli znášať. Zápas bude stále tvrdší a urputnejší, ale ich viera a odvaha budú narastať úmerne nebezpečenstvu. Budú vyhlasovať: „Neodvažujeme sa meniť Božie slovo, rozdeľovať svätý Boží zákon na časť podstatnú a nepodstatnú, aby sme tým získali priazeň sveta. Pán, ktorému slúžime, nás môže vyslobodiť. Kristus premohol svet a my by sme sa ho mali báť?“

Prenasledovanie v rôznych formách je vlastne prejavom určitého princípu, ktorý bude trvať dovtedy, kým bude existovať satan a životaschopné kresťanstvo. Nikto nemôže slúžiť Bohu bez toho, aby nevyvolal nepriateľstvo mocností zla. Na Boží ľud budú útočiť zlí anjeli, znepokojení tým, že by im mohli svojím vplyvom vytrhnúť z rúk ich obete. K anjelom sa pripoja aj zlí ľudia, zahanbení dobrým príkladom a budú sa snažiť ich odlúčiť od Boha prostredníctvom rôznych pokušení. Keď sa im to nepodarí, použijú násilie, aby umlčali ich svedomie.

Dokiaľ Pán Ježiš slúži ako Obhajca v nebeskej svätyni, Duch Svätý pôsobí na vládcov i ľud. Zmierňuje ich správanie a do určitej miery ovplyvňuje štátne zákony. Bez týchto zásahov by bolo na svete ešte horšie. Mnohí predstavitelia štátov sú aktívnymi nástrojmi satana, ale aj Boh má svoje nástroje medzi poprednými predstaviteľmi národov. Kým nepriateľ pôsobí na svojich sluhov, aby vymýšľali opatrenia, ktoré by marili Božie dielo, no aj na štátnikov, ktorí majú úctu k Bohu, pôsobia anjeli, aby tieto opatrenia marili nespornými argumentmi. A niekoľko mužov tak odráža mohutný príliv zla. GC 611 Odpor nepriateľov pravdy bude zadržaný, aby posolstvo tretieho anjela mohlo splniť svoje poslanie. Keď zaznie posledné varovanie, upúta pozornosť aj popredných mužov, prostredníctvom ktorých teraz Boh pôsobí, takže mnohí z nich posolstvo prijmú a v čase súženia sa postavia na stranu Božieho ľudu.

Anjel, ktorý sa spojí s hlásaním posolstva tretieho anjela, osvieti celú zem svojou slávou. Biblia tým predpovedá neobyčajne silné pôsobenie, ktoré zasiahne celý svet. Adventné hnutie z roku 1840 – 1844 bolo slávnym prejavom Božej moci. Posolstvo prvého anjela sa dostalo do všetkých misijných staníc sveta a v niektorých krajinách vzbudilo najväčšie náboženské hnutie od čias protestantskej reformácie v 16. storočí. Hnutie vyvolané posolstvom tretieho anjela bude ešte mohutnejšie.

Jeho pôsobenie sa bude podobať turíčnym udalostiam. Tak ako Pán zoslal „skorý dážď“ vo forme vyliatia Ducha Svätého na začiatku hlásania evanjelia, aby vzklíčilo drahocenné semeno, tak zošle na záver „neskorý dážď“, aby úroda dozrela. „A tak poznajme a žeňme sa poznať Hospodina; jeho východ stojí pevne ako svitanie rána a príde nám ako dážď, ako jarný dážď, ktorý zvlažuje zem.“ (Hoz 6,3) „A vy, synovia Siona, plesajte a radujte sa v Hospodinovi, svojom Bohu, lebo vám dá učiteľa, ktorý povedie k spravodlivosti, a zošle vám hojný dážď, podzimný i jarný, najprv.“ (Joel 2,23) „A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho Ducha na každé telo.“ „A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.“ (Sk 2,17.21)

Veľké evanjelizačné dielo sa neskončí menším prejavom Božej moci, než akým sa vyznačoval jeho začiatok. Proroctvá, ktoré sa splnili pri zoslaní raného dažďa na začiatku kresťanských dejín, sa rovnako naplnia v neskorom daždi na konci kresťanských dejín.

GC 612 Bude to „čas odpočinutia“, rozvlaženia, ktoré predpovedal apoštol Peter, keď vyhlásil: „A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tvári Pánovej a aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša.“ (Sk 3,19.20)

Boží sluhovia s tvárou žiariacou svätým nadšením sa budú ponáhľať z miesta na miesto, aby všade ohlásili Božie posolstvo. Varovanie bude šíriť tisíce hlasov po celom svete. Budú sa diať zázraky, chorí budú uzdravovaní, veriacich budú sprevádzať znamenia a zázraky. Ale aj satan bude konať falošné zázraky, dokonca nechá pred zrakom ľudí zostúpiť oheň z neba na zem. (Zj 13,13) Obyvatelia zeme sa budú musieť rozhodnúť.

Posolstvo sa nebude šíriť ani tak pomocou dôkazov, ale najmä hlbokým presviedčaním Božieho Ducha. Dôkazy už boli podané. Semeno pravdy bolo zasiate, teraz klíči a prináša plody. Knihy, brožúry či letáky rozšírené evanjelistami zapôsobili svojím vplyvom. Mnohí ľudia, ktorých oslovili, však nemohli úplne porozumieť pravde alebo sa ňou neriadili. Teraz všade prenikajú lúče svetla, pravdu možno vidieť v jej plnej kráse a úprimné Božie deti lámu putá, ktoré ich zväzovali. Rodinné zväzky a cirkevné vzťahy ich už nebudú môcť zadržať. Pravda bude mať pre nich väčšiu cenu než všetko ostatné. Napriek silám odporujúcim pravde sa mnohí postavia na Božiu stranu.


REGISTER KNIHY

Objednať zadarmo

Video

Veľký spor vekov - upútavka

Život - náhoda alebo zámer?

Karta Trump - Prof. Dr. Walter Veith

Video - Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylon

Above the Clouds - Derrol Sawyer

Veľký spor vekov - kniha zadarmo

Môj životný príbeh - Prof. Dr Walter Veith

Veľký spor vekov - fakt alebo fikcia? - Ron Goss

Podvody doby konca - Mark Cleminson

Posledné udalosti biblických proroctiev - Doug Batchelor

Pátranie po sobote vo Vatikáne - Samuele Bacchiocchi

Deň za dňom - Fountainview Academy

Druhé prikázanie - Wintley Phipps

Vesmírny konflikt - Doug Batchelor

...Viac videí

Preklad knihy