REGISTER KNIHY

37. Naša jediná ochrana - Veľký spor vekov

Audio záznam

GC 593 „K zákonu sa obráťte a k svedectvu! Istotne povedia podľa tohto slova, istotne povie ten, kto nebude mať svitu rannej zory.“ (Iz 8,20) Pán vedie svoj ľud k Písmu ako k ochrane pred vplyvom falošných učiteľov a klamnou mocou démonov. Satan sa všemožne snaží ľuďom zabrániť, aby nepoznali Bibliu, pretože jej výroky odhaľujú diablove klamy. Každé oživenie Božieho diela podnieti knieža zla k väčšej aktivite; teraz sa usilovne pripravuje na posledný útok proti Kristovi a jeho nasledovníkom. Čoskoro sa ukáže posledný veľký podvod. Antikrist vykoná pred naším zrakom úžasné zázraky. Podvod bude veľmi podobný pravde, preto ho rozoznáme len pomocou Písma. Božím slovom musíme preverovať každé tvrdenie a každý zázrak.

Nepriateľstvo a výsmech pocítia tí ľudia, ktorí sa budú snažiť dodržiavať všetky Božie prikázania. Odolať však môžu len v Božej sile. Aby mohli obstáť v skúške, ktorá ich čaká, musia poznať Božiu vôľu zjavenú v Božom slove. Boha môžu uctievať správne len tí, ktorí chápu Boží charakter, Božiu vládu a jeho zámery a konajú podľa toho. Iba tí, čo ozbroja svoju myseľ pravdami Biblie, obstoja v poslednom veľkom boji. GC 594 Každého preverí skúška, či poslúcha Boha viac ako ľudí. Rozhodná chvíľa je už veľmi blízko. Stojíme pevne na skale nemenného Božieho slova? Sme pripravení stáť pevne na strane Božích prikázaní a viery Ježiša Krista?

Spasiteľ pred svojím ukrižovaním vysvetlil učeníkom, že bude zabitý a znovu vstane z hrobu. Prítomní anjeli sa snažili tieto slová vštepiť do mysle a sŕdc učeníkov. Tí očakávali vyslobodenie z rímskej poroby a nemohli zniesť pomyslenie, že ten, do ktorého vkladali všetky svoje nádeje, mal zomrieť potupnou smrťou. Slová, ktoré si mali pripomínať, sa vytratili z ich mysle a neboli pripravení v čase skúšky. Smrť Pána Ježiša úplne zmarila ich nádeje, akoby ich Pán na to nikdy nepripravoval. Proroctvá nám zjavujú budúcnosť práve tak jasne ako slová Pána Ježiša učeníkom. Zrozumiteľne nám približujú udalosti spojené s ukončením doby milosti a prípravou na čas súženia. Mnohí týmto dôležitým pravdám nerozumejú, ako keby neboli zjavené. Satan sa snaží zmariť každý vplyv, ktorý by im dal múdrosť pre spásu, no doba súženia ich zaskočí nepripravených.

Keď Boh posiela ľuďom také dôležité upozornenie, že ho symbolicky ohlasujú anjeli letiaci prostriedkom neba, potom od všetkých rozumných bytostí vyžaduje, aby tieto posolstvá brali vážne. Opísané tresty, určené uctievačom šelmy a jej obrazu (Zj 14,9-11), by mali viesť všetkých ľudí k štúdiu proroctiev, aby poznali, čo je to znamenie šelmy a ako sa mu vyhnúť. Väčšina si však zapcháva uši, aby nepočula pravdu a radšej počúva bájky. O posledných dňoch apoštol Pavol napísal: „Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia.“ (2 Tim 4,3)

GC 595 Táto doba už nastala. Väčšina ľudí už nestojí o biblickú pravdu, pretože táto pravda odporuje túžbam hriešneho srdca a láske k svetu. Satan im ochotne podáva podvrhy, ktoré sa im páčia.

Boh však bude mať na zemi ľud, ktorý prijal Bibliu a len Bibliu považuje za meradlo každého učenia a základ každej reformy. Názory vzdelancov, vedecké teórie, vierovyznania a rozhodnutia cirkevných snemov, ktorých je veľa a sú rozmanité, ako aj cirkvi či hlas väčšiny – nič z toho a ani všetko spolu nemôžeme pokladať za dôkaz pre alebo proti ktorémukoľvek článku viery. Skôr než prijmeme nejaké učenie alebo zásadu, musíme za dôkaz požadovať jasný výrok: „Takto hovorí Hospodin.“

Satan sa stále snaží upútať pozornosť na človeka, nie na Boha. Vedie ľudí, aby sa upriamili na biskupov, duchovných, profesorov teológie ako na vodcov namiesto toho, aby študovali Písmo a sami sa zoznámili so svojimi povinnosťami. Keď sa satanovi podarí ovládnuť myseľ vodcov, môže s masami ľudí robiť čokoľvek.

Jednoduchí ľudia radi počúvali Pán Ježiša, keď zvestoval slovo života. Mnohí v neho uverili a boli medzi nimi aj kňazi a vládcovia. Poprední kňazi a predstavitelia národa sa však rozhodli Kristovo učenie odsúdiť a zmariť. Všetky ich snahy nájsť proti Kristovi nejaké obvinenie vyšli naprázdno. Hoci cítili vplyv Božej moci a múdrosti, ktorá sprevádzala jeho slová, tvrdohlavo sa držali svojich predsudkov. Odmietli najjasnejšie dôkazy jeho mesiášstva, aby sa nemuseli stať jeho učeníkmi. Odporcovia Pána Ježiša boli uznávaní už od detstva a boli zvyknutí, že ľudia bezpodmienečne rešpektovali ich autoritu. Preto sa pýtali: „Je to možné, aby naši vládcovia a vzdelaní zákonníci neverili v Ježiša, keby bol Mesiášom?“
GC 596 Vplyv týchto učiteľov zviedol židovský národ, aby zavrhol svojho Vykupiteľa.

Pohnútky, ktoré motivovali židovských kňazov a vodcov, sa ešte stále prejavujú u mnohých ľudí, ktorí dokážu veľmi pekne hovoriť o zbožnosti. Odmietajú študovať texty Písma, ktoré predstavujú aktuálne pravdy. Pripomínajú, že ich je veľa, sú bohatí a obľúbení a s pohŕdaním ukazujú na zástancov pravdy, ktorých je málo, sú chudobní, nepopulárni a majú vieru, ktorá ich izoluje od sveta.

Pán Ježiš predvídal, že neoprávnené nároky na autoritu, ktorú prejavovali zákonníci a farizeji, sa neskončia rozptýlením židovského národa. Prorockým zrakom videl, ako sa budú ľudia vyvyšovať, aby ovládli svedomie ostatných, čo sa stalo kliatbou pre cirkev v každej dobe. Biblia zaznamenala ako varovanie pre ďalšie generácie nielen Kristovo odsúdenie zákonníkov a farizejov, ale aj napomenutie, aby ľudia nenasledovali týchto „slepých vodcov“.

Rímska cirkev vyhradila duchovenstvu možnosť vykladať Písmo a upierala právo jednoduchým ľuďom čítať Bibliu. I keď reformácia dala Písmo do rúk všetkým ľuďom, zásada uplatňovaná Rímom bráni mnohým členom protestantských cirkví, aby sami študovali Bibliu. Vedie ich k tomu, aby prijímali učenie predkladané cirkvou. Tisíce ľudí nemá odvahu prijať nič z toho, čo je v rozpore s vieroukou či zvykmi ich cirkvi, aj keď o tom Písmo jasne hovorí.

Aj keď Biblia častokrát varuje pred falošnými učiteľmi, mnohí prenechávajú starostlivosť o svoje spasenie duchovným. Tisíce učiteľov kresťanstva nemôže pre svoju vieru uviesť žiadny iný dôvod okrem toho, že tak ich učili ich predchodcovia. GC 597 Spasiteľovo učenie nechávajú bez povšimnutia a bezvýhradne dôverujú slovám duchovných. Sú duchovní neomylní? Ako môžeme zveriť svoj večný údel do ich rúk, keď nemáme na základe Božieho slova istotu, že sú nositeľmi svetla? Nedostatok mravnej odvahy vystúpiť z vyšliapanej cesty vedie mnohých k nasledovaniu vzdelaných ľudí. Nezáujem študovať Písmo ich necháva beznádejne spútaných v okovách bludu. Vidia, že Biblia jasne predstavuje aktuálnu pravdu pre túto dobu, cítia, že hlásanú pravdu sprevádza moc Ducha Božieho, a predsa sa nechávajú odviesť od svetla pre negatívny postoj duchovenstva. Títo zaslepení ľudia, i keď sú presvedčení rozumom a svedomím, sa neodvážia myslieť inak než ich duchovní. Svoj vlastný úsudok a svoje večné blaho obetujú nevere, pýche a predsudkom iných ľudí.

Satan využíva mnoho spôsobov ako spútať svojich zajatcov. Získava pre seba tisíce ľudí tým, že ich jemnými nitkami náklonností spája s nepriateľmi Kristovho kríža. Nezáleží na tom, či sú to rodičia, deti, manželia alebo priatelia, výsledok je vždy rovnaký. Odporcovia pravdy sa snažia ovládnuť ich svedomie a tí, ktorí sú ovládaní, nemajú dosť odvahy či nezávislosti, aby sa riadili vlastným svedomím.

Božia pravda a sláva sú neoddeliteľné. Boha nemožno uctievať pomýlenými názormi, ak máme po ruke Bibliu. Niektorí ľudia hovoria, že nezáleží na tom, čomu človek verí, je dôležité, aby žil spravodlivo. Viera ale utvára náš život. Keď máme svetlo a pravdu na dosah a nevyužívame možnosť, aby sme ich počuli a videli, vlastne ich zavrhujeme a volíme radšej tmu než svetlo.

„Niektorá cesta je priamou pred človekom; ale jej koniec cestami smrti.“ (Prísl 16,25) Nevedomosť nie je ospravedlnením pre blud alebo hriech, keď má človek možnosť poznať Božiu vôľu. GC 598 Pútnik dorazí na rázcestie, odkiaľ vychádza niekoľko ciest, kde sú aj smerovky, ktoré vysvetľujú, kam vedie každá z nich. Ak smerovku ignoruje, hoci je čo najúprimnejší, vyberie si cestu, ktorá sa mu vidí pravá, no pravdepodobne zvolí nesprávne.

Boh nám dal svoje Slovo, aby sme sa mohli zoznámiť s jeho učením a aby sme vedeli, čo od nás žiada. Za Pánom Ježišom prišiel znalec zákona s otázkou: „Čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život?“ Spasiteľ ho odkázal na Písmo a riekol: „Čo je napísané v zákone? Ako čítaš?“ (Luk 10,25.26) Nevedomosť nebude ospravedlnením mladým ani starým, nezbaví ich trestu za prestupovanie Božieho zákona, pretože všetkým je dostupné znenie tohto zákona, jeho zásad a požiadaviek. Nestačí mať dobré úmysly, nestačí konať to, čo človek pokladá za správne alebo čo mu povie kazateľ, že je správne. Ide o večný život, a preto by mal každý Písmo študovať sám. Môže mať akékoľvek pevné presvedčenie a spoľahlivú istotu, že kazateľ vie, čo je pravda, no predsa si na tom nemôže zakladať. V rukách má mapu, ktorá mu presne ukazuje cestu do neba, a preto nemusí v ničom blúdiť.

Prvoradou a najvyššou povinnosťou každej rozumnej bytosti je naučiť sa z Písma poznať pravdu, žiť podľa nej a povzbudzovať k tomu aj iných. Každý deň by sme mali usilovne študovať Bibliu, uvažovať o každej myšlienke a porovnávať jedno miesto Biblie s ostatnými. S Božou pomocou si musíme utvoriť vlastný názor, pretože pred Bohom budeme zodpovední každý sám za seba.

Mnohí vzdelaní ľudia, ktorí sa považujú za veľmi múdrych, zatemnili a spochybnili i tie najjasnejšie vyjadrené biblické pravdy. Učia, že Písmo má mystický, tajomný a duchovný zmysel, ktorý nie je možné z vlastného textu vyčítať. Sú to falošní učitelia. Pán Ježiš týmto ľuďom povedal: „Či neblúdite preto, že neznáte písem ani moci Božej?“ (Mar 12,24) GC 599 Biblický text sa má vykladať podľa jeho zjavného zmyslu, pokiaľ nejde o symbol alebo obraz. Ježiš Kristus sľúbil: „Ak niekto chce činiť jeho vôľu, ten bude vedieť o tom učení, či je z Boha a či ja hovorím sám od seba.“ (Ján 7,17) Keby ľudia brali Písmo tak, ako je napísané, keby ich neovplyvňovali falošní učitelia, uskutočnilo by sa dielo potešujúce anjelov a priviedlo do Kristovej cirkvi tisíce ľudí, ktorí sa dnes nachádzajú v blude.

Pri štúdiu Písma by sme mali uplatniť všetky svoje duševné sily a plne zapojiť svoj rozum, aby sme pochopili Božie zámery tak, ako to len smrteľníci dokážu. Pritom nezabúdajme, že človek, ktorý skutočne študuje Božie pravdy, by mal prejavovať poddajnosť a pokoru dieťaťa. Problematické miesta biblického textu sa nedajú riešiť takými metódami, akými sa riešia filozofické problémy. K štúdiu Biblie nemôžeme pristupovať s takým sebavedomím, s akým mnohí pristupujú ku skúmaniu vedy. Bibliu musíme študovať s modlitbou, s vedomím závislosti od Boha a s úprimnou túžbou poznať jeho vôľu. Musíme prichádzať s pokorou, a ochotou dať sa poučiť, aby sme mohli získať poznanie od veľkého „SOM“. V opačnom prípade padlí anjeli zaslepia náš rozum a zatvrdia naše srdce, aby na nás pravda nezapôsobila.

Mnohé časti Písma, ktoré teológovia považujú za tajomstvo alebo prehliadajú ako nepodstatné, človeku, ktorý sa učí v Kristovej škole, prinášajú veľa útechy a poučenia. Jednou z príčin, prečo mnohí teológovia nerozumejú lepšie Božiemu slovu, je to, že zatvárajú oči pred pravdami, podľa ktorých nechcú žiť. Pochopenie biblickej pravdy nezávisí ani tak na intelektuálnych schopnostiach, ale na cieľavedomom úsilí a ozajstnej túžbe po pravde.

Bibliu nikdy neštudujme bez modlitby. GC 600 Len Duch Svätý nám môže ukázať dôležitosť vecí, ktoré môžeme ľahko pochopiť a zabrániť tomu, aby sme neprekrútili ťažko pochopiteľné pravdy. Boží anjeli okrem iného pripravujú srdcia ľudí, aby porozumeli Božiemu slovu, aby ich nadchla jeho krása, brali vážne jeho výstrahy, aby ich povzbudili a posilnili jeho zasľúbenia. Mali by sme sa modliť ako žalmista: „Odkry moje oči, aby som videl divy z tvojho zákona.“ (Ž 119,18) Často nám pokušenia pripadajú neprekonateľné, pretože sa nemodlíme a neštudujeme Bibliu, nevieme si okamžite spomenúť na Božie zasľúbenia a nedokážeme satanovi odolávať zbraňami Písma. Anjeli obklopujú ľudí, ktorí chcú poznať Božiu vôľu. V kritických chvíľach im pripomínajú pravdy, ktoré práve potrebujú. „Keď príde protivník hoci ako rieka, Duch Hospodinov ho zaženie.“ (Iz 59,19)

Pán Ježiš sľúbil svojim učeníkom: „Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“ (Ján 14,26) Kristovo učenie si musíme zapamätať, aby nám ho Boží Duch mohol v prípade nebezpečenstva pripomenúť. Dávid povedal: „Vo svojom srdci som ukryl tvoju reč, aby som nezhrešil proti tebe.“ (Ž 119,11)

Všetci, ktorí berú vážne svoj večný údel, by si mali dávať pozor na pochybnosti. Budeme svedkami útokov na základné piliere pravdy. Môžeme počuť zosmiešňovanie, prekrúcanie pravdy, zradné a zhubné učenie moderného ateizmu. Satan prispôsobuje svoje pokušenia každej skupine ľudí. Nevzdelaných ľudí ovplyvňuje výsmechom, vzdelaným predkladá vedecké námietky a filozofické dôkazy, ktoré v nich vzbudzujú nedôveru voči Písmu či pohŕdanie ním. I mladí ľudia, ktorí nemajú prehľad, sa odvažujú prejavovať pochybnosti o základných kresťanských zásadách. GC 601 Neverectvo mládeže má predsa len svoj vplyv, napriek tomu, že je veľmi povrchné. Mnohých zvádza žartovať o viere svojich otcov a vysmievať sa Duchu milosti. (Žid 10,29) Nejeden mladý život, ktorý mohol byť na česť Bohu a svetu požehnaním, bol znehodnotený jedom nevery. Všetci, ktorí veria pyšným výrokom ľudského rozumu a nahovárajú si, že môžu vysvetliť všetky Božie tajomstvá a bez Božej múdrosti poznať pravdu, už padli do satanovej pasce.

Žijeme v najslávnejšom období dejín tohto sveta. Čoskoro sa rozhodne o osude miliónov dnes žijúcich ľudí. Naša záchrana i spása ostatných závisí od toho, ako sa dnes rozhodujeme. Potrebujeme sa nechať viesť Duchom pravdy. Každý Kristov nasledovník by sa mal úprimne pýtať: „Pane, čo chceš, aby som činil?“ Musíme sa pred Pánom pokoriť v pôste a v modlitbe, musíme premýšľať o Božom slove, no najmä o súde. Teraz sa musíme snažiť skutočne prežívať Božie pravdy. Nestrácajme ani okamih. Okolo nás sa odohrávajú veľmi významné udalosti a my žijeme na území ovládanom satanom. Boží strážcovia, nespite, nepriateľ je blízko. Je stále pripravený napadnúť vás a poraziť, len čo ochabnete alebo si zdriemnete.

Mnohí ľudia si neuvedomujú svoj pravý stav pred Bohom. Sú radi, že sa nedopustili určitých priestupkov, a pritom zabúdajú a zanedbávajú konať ušľachtilé skutky, ktoré od nich Boh žiada. Nestačí byť stromom v Božej záhrade. Je potrebné prinášať aj ovocie podľa Božieho očakávania. Boh bude volať ľudí na zodpovednosť za to, že nekonali dobro, ktoré mohli vykonať, k čomu ich posilňovala Božia milosť. Nebeské knihy o nich hovoria, že „načo ešte i tú zem kazí“. Ale ani ich stav nie je beznádejný. Trpezlivá láska volá aj tých, ktorí neberú vážne Božie milosrdenstvo a zneužívajú jeho milosť. GC 602 „Prebuď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus. Teda hľaďte, ako by ste sa správne chovali,... vykupujúc si čas, lebo dni sú zlé.“ (Ef 5,14-16)

V čase skúšok sa ukáže, kto sa v živote riadil Božím slovom. V lete nie je taký jednoznačný rozdiel medzi stromami stále zelenými a tými ostatnými. Keď však nastane zima, zostanú stále zelené stromy nezmenené, zatiaľ čo ostatné stratia svoju zeleň. Ani formálny kresťan sa dnes nelíši od pravého, blíži sa ale doba, keď rozdiel bude viditeľný. Len čo sa prejaví nepriateľstvo, zavládne fanatizmus a neznášanlivosť, začne prenasledovanie a maloverní i pokrytci zaváhajú a vzdajú sa svojej viery. Praví kresťania odolajú a zostanú pevní ako skala, ich viera bude silnejšia a nádej jasnejšia než v čase pokoja.

Žalmista vyhlásil: „Lebo tvoje svedectvá sú mojím rozmýšľaním.“ „Z tvojich nariadení nadobúdam rozumu, preto nenávidím každú cestu falše.“ (Ž 119,99.104)

„Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť.“ „A bude ako strom, zasadený nad vodami, ktorý zapustil svoje korene nad riekou; nebude sa báť, keď príde horúčava, ale jeho list bude zelený, ani sa nebude starať v suchý rok ani neprestane rodiť ovocie.“ (Prísl 3,13; Jer 17,8)


REGISTER KNIHY

Objednať zadarmo

Video

Veľký spor vekov - upútavka

Život - náhoda alebo zámer?

Karta Trump - Prof. Dr. Walter Veith

Video - Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylon

Above the Clouds - Derrol Sawyer

Veľký spor vekov - kniha zadarmo

Môj životný príbeh - Prof. Dr Walter Veith

Veľký spor vekov - fakt alebo fikcia? - Ron Goss

Podvody doby konca - Mark Cleminson

Posledné udalosti biblických proroctiev - Doug Batchelor

Pátranie po sobote vo Vatikáne - Samuele Bacchiocchi

Deň za dňom - Fountainview Academy

Druhé prikázanie - Wintley Phipps

Vesmírny konflikt - Doug Batchelor

...Viac videí

Preklad knihy