REGISTER KNIHY

36. Nastávajúci boj - Veľký spor vekov

Audio záznam
Ekuménia – jednota za cenu pravdy

GC 582 Satan sa od samého začiatku veľkého sporu v nebi snaží odstrániť Boží zákon. Aby dosiahol tento cieľ, vzbúril sa proti Stvoriteľovi a odvtedy, čo bol vyhnaný z neba, pokračuje vo svojom boji na zemi. Stále sleduje rovnaký zámer - oklamať ľudí a zviesť ich k prestupovaniu Božieho zákona. Nakoniec je jedno, či svoj cieľ dosiahne tým, že ľudia odmietnu celý zákon alebo zavrhnú len jedno prikázanie. Kto prestupuje „jedno prikázanie“, zavrhuje tým celý zákon. Svojím vplyvom a príkladom sa postavil na stranu hriechu a „previnil sa proti všetkým“. (Jak 2,10)

V snahe znehodnotiť Božie prikázania prevracia satan učenie Biblie, a tak tisíce ľudí verí bludom, i keď tvrdia, že veria Písmu. Posledný veľký zápas medzi pravdou a bludom je len posledným bojom dlhotrvajúceho sporu o Boží zákon. Práve teraz vstupujeme do tohto zápasu, do boja medzi ľudskými nariadeniami a Hospodinovými príkazmi, medzi náboženstvom Biblie a náboženstvom bájok a tradícií.

Sily, ktoré sa spoja v boji proti pravde a spravodlivosti, aktívne pôsobia už teraz. Božie slovo, ktoré sme dostali za cenu veľkého utrpenia a krviprelievania, ľudia neberú vážne. GC 583 Dnes môžu všetci ľahko získať Bibliu, ale len málokto ju prijíma za sprievodcu životom. Nevera nadobúda nebezpečné rozmery nielen vo svete všeobecne, ale aj v cirkvách. Mnohí kresťania začínajú popierať učenie, ktoré je základom kresťanstva. Značná časť kresťanov v podstate čiastočne alebo úplne odmieta body učenia, akým sú skutočnosť stvorenia, ktoré zaznamenali pisatelia vedení Božím Duchom, pád človeka do hriechu, zmierenie a večná platnosť Božieho zákona. Tisíce ľudí, ktorí sú hrdí na svoje vedomosti a na svoju nezávislosť, pokladajú bezvýhradnú dôveru Biblii za prejav slabosti. Kritiku Biblie a zľahčovanie jej najdôležitejších právd považujú za dôkaz vzdelanosti a svojho nadania. Mnohí kazatelia, profesori a učitelia vštepujú svojim poslucháčom a študentom, že Boží zákon bol zmenený alebo zrušený a ľudia, ktorí považujú jeho požiadavky za stále platné a doslovne záväzné, si zaslúžia len posmech a pohŕdanie.

Odmietaním pravdy ľudia odmietajú jej Pôvodcu. Pošliapavaním Božieho zákona popierajú autoritu Zákonodarcu. Vytvoriť si modlu z falošného učenia či názorov je rovnako ľahké, ako vyrezať modlu z dreva alebo ju vytesať z kameňa. Satan predstavuje ľuďom Božie vlastnosti v nesprávnom svetle a tým v nich vytvára nesprávnu predstavu o Stvoriteľovom charaktere. Mnohí ľudia povýšili na trón miesto Boha akýsi filozofický idol, ale živého Boha, ktorý sa zjavil vo svojom Slove, v Ježišovi Kristovi, uctieva len málokto. Tisíce zbožňujú prírodu, ale popierajú Boha prírody. Modlárstvo v rôznej podobe existuje v dnešnom kresťanstve práve tak, ako existovalo v starom Izraeli počas pôsobenia proroka Eliáša. Boh mnohých domnelých učencov, filozofov, básnikov, politikov či novinárov – boh moderných spoločností, mnohých vysokých škôl a univerzít, dokonca i niektorých teologických seminárov – nie je omnoho lepší než bol Bál, fenický boh slnka. GC 584

Nijaký iný blud prijatý kresťanmi nepopiera zjavnejšie Božiu autoritu i ľudský rozum a nie je vo svojich dôsledkoch zhubnejší ako moderné a rýchlo sa šíriace učenie, že Boží zákon už nie je pre ľudí záväzný. Každý národ má svoje zákony, ktoré vyžadujú rešpekt a poslušnosť, bez ktorých nemôže existovať žiadne štátne zriadenie. Je možné, aby Stvoriteľ neba a zeme nemal zákon, ktorým by sa mali riadiť stvorené bytosti? Predstavme si, že by významní kazatelia verejne tvrdili, že zákony ich krajiny, ktoré chránia práva občanov, nie sú záväzné, obmedzujú slobodu ľudí, a preto ich netreba rešpektovať. Ako dlho by sme trpeli takých kazateľov? Čo je však väčším priestupkom? Nerešpektovať zákony štátu alebo pošliapavať Božie prikázania, ktoré sú základom každého ľudského zriadenia?

Skôr by bolo pochopiteľné, keby štáty zrušili svoje zákony a dovolili ľuďom, aby robili, čo sa im zapáči, než aby Vládca vesmíru zrušil svoj zákon a ponechal svet bez meradla, ktorým odsudzuje hriešnikov a ospravedlňuje poslušných. Môžeme vedieť, aké dôsledky by malo zrušenie Božieho zákona? Raz sa ľudia už o to pokúsili. Keď sa vo Francúzsku dostal k moci ateizmus, odohrávali sa strašné výjavy. Vtedy sa pred celým svetom ukázalo, že zrušiť Bohom ustanovené obmedzenia znamená prijať vládu najkrutejších tyranov. Kedykoľvek ľudia odstránia meradlo spravodlivosti, dávajú kniežaťu zla možnosť, aby ovládol zem svojou mocou.

Tam, kde ľudia zavrhujú Božie predpisy, prestáva hriech vyzerať hriešne a spravodlivosť nie je vítaná. Ľudia nie sú schopní vládnuť sami nad sebou, pokiaľ sa odmietajú podriadiť Božej vláde. Svojím deštruktívnym postojom nevhodne ovplyvňujú deti i mladých ľudí, ktorí i tak prirodzene neradi znášajú obmedzovanie, takže výsledkom je protizákonné, nemravné správanie spoločnosti. Veľa ľudí sa posmieva tým, ktorí rešpektujú Božie požiadavky, pričom sami ochotne prijímajú satanove podvody. GC 585 Podliehajú svojim chúťkam a dopúšťajú sa hriechov, ktoré kedysi privolali trest na pohanov.

Kto učí ľudí, aby nebrali vážne Božie prikázania, zasieva neposlušnosť, ktorú nakoniec aj zožne. Keby sa úplne odstránili obmedzenia stanovené Božím zákonom, čoskoro by ľudia prestali rešpektovať aj ľudské zákony. Keďže Boh zakazuje nečestné správanie, závisť, lož a podvody, ľudia radi znevažujú Boží zákon ako prekážku na ceste za životným úspechom. Nedokážu si však vôbec predstaviť, aké následky by malo odstránenie Božích predpisov. Keby zákon neplatil, prečo by mal mať niekto strach z jeho nerešpektovania? Majetok by už nebol v bezpečí. Ľudia by sa násilím zmocňovali majetku svojich blížnych a najsilnejší by boli zákonite najbohatšími. Nikto by nerešpektoval ani ľudský život. Manželská vernosť by už nebola pevnosťou pre ochranu rodiny. Kto by mal patričné prostriedky, vzal by si násilím ženu svojho blížneho, kedykoľvek by sa mu zachcelo. Ľudia by nebrali vážne piate prikázanie rovnako ako štvrté. Deti by neváhali zobrať život svojim rodičom, keby tým mohli uspokojiť svoje zvrhlé želania. Z civilizovaného ľudstva by sa stala banda lupičov a vrahov, zo zeme by sa vytratil mier a šťastie.

Názor, že ľudia nemusia poslúchať Božie požiadavky, už oslabil základy mravných záväzkov a otvoril osídla neprávosti, ktoré zaplavujú svet. Nezákonnosť, hýrivosť a zvrhlosť sa na nás valia ako záplava. Satan pôsobí v rodinách. Dostal sa už aj do údajne kresťanských domovov. Prejavuje sa v nich závisť, podozrievanie, pokrytectvo, odcudzenie, spory, hádky, sklamanie dôvery a uspokojovanie zmyselných žiadostí. Celý systém náboženských zásad a náuk, ktorý má tvoriť základ a oporu spoločenského života, sa otriasa a hrozí mu zrútenie. Najhorší zločinci, ktorí sa dostávajú za svoje zločiny do väzenia, sa často tešia záujmu a pozornosti, akoby vykonali niečo závideniahodné. GC 586 Ich zločiny i povahy dostávajú veľkú publicitu. Tlač podrobne opisuje ich zločiny a povzbudzuje ďalších ľudí k páchaniu podvodov, lúpeží a vrážd. Satan jasá nad úspechom svojich plánov. Zahrávanie sa s neresťami, ľahkovážne zabíjanie, rýchly rast nestriedmostí a neprávostí každého druhu by mali vyburcovať ľudí, ktorí sa boja Boha, aby premýšľali, ako by mohli zabrániť prívalu zla.

Súdy sú podplatiteľné. Vládcov motivuje túžba po zisku a zmyselnom spôsobe života. Nestriedmosť ochromila schopnosti mnohých ľudí tak, že satan nad nimi získal takmer úplnú nadvládu. Právnici podliehajú zlu, nechajú sa podplácať a klamú. Medzi strážcami zákona sa prejavuje opilstvo a hýrenie, vášne, závisť a nečestnosť každého druhu. „Spravodlivosť stojí zďaleka, lebo pravda klesla na ulici a statočná priamosť nemôže vojsť.“ (Iz 59,14)

Zákonitým dôsledkom potláčania Božieho slova bola duchovná temnota, ktorá panovala za vlády Ríma. Kde však hľadať príčinu rozšírenej bezbožnosti, odmietania Božieho zákona a z toho pochádzajúcu skazenosť v čase náboženskej slobody, keď plne žiari svetlo evanjelia? Teraz už satan nemôže udržiavať svet pod svojou vládou odňatím Božieho slova, preto sa uchyľuje k iným prostriedkom, aby dosiahol svoj cieľ. Ničí vieru v Bibliu, čo slúži jeho zámerom práve tak dobre, ako keď ju ničil samotnú. Šírením názoru, že Boží zákon nie je záväzný, zvádza ľudí rovnako účinne, aby ho prestupovali, ako keby o požiadavkách zákona vôbec nič nevedeli. I v súčasnosti tak ako v minulosti pôsobí satan prostredníctvom kresťanských cirkví, aby presadil svoje zámery. Dnešné cirkvi odmietajú nepopulárne pravdy, i keď ich Písmo predstavuje celkom jasne. Bojujú proti pravde, prijímajú také výklady a stanoviská, ktoré zasievajú semeno pochybností. Pridŕžajú sa starovekých bludov o prirodzenej nesmrteľnosti i o stave vedomia človeka po smrti a zavrhujú tým jedinú obranu proti klamom špiritizmu. GC 587 Učenie o večnom utrpení zviedlo mnohých k tomu, že prestali veriť Biblii. Keď potom ľuďom vysvetľujeme záväznosť štvrtého prikázania a ukazujeme na povinnosť svätiť siedmy deň, sobotu, mnohí populárni kresťanskí učitelia vyhlasujú, že Boží zákon nie je záväzný, pretože len tak sa môžu zbaviť povinnosti, ktorú nechcú plniť. Odmietajú oboje, zákon i sobotu. Keďže sa šíri zvesť o záväznosti soboty, stáva sa odmietanie Božieho zákona takmer všeobecným, pretože takto sa ľudia zbavujú zodpovednosti plniť požiadavky štvrtého prikázania. Výklady kresťanských teológov otvárajú dvere nevere, špiritizmu a opovrhovaniu Božieho zákona. Títo vedúci nesú obrovskú zodpovednosť za bezbožnosť, ktorá vládne medzi kresťanmi.

Práve títo ľudia tvrdia, že rýchlo šíriaca sa skazenosť je do veľkej miery spôsobená znesväcovaním takzvanej „kresťanskej soboty“ a že vynútené zachovávanie nedele by zlepšilo mravný stav spoločnosti. Toto tvrdenie počuť zvlášť v Amerike, kde najjasnejšie zaznelo učenie o pravej sobote. Hnutie, ktoré bojuje za abstinenciu, patrí medzi najvýznamnejšie a najdôležitejšie reformné hnutia v mravnej oblasti a často sa spája s hnutím o zavedení nedele. Jeho obhajcovia vystupujú tak, akoby obhajovali najvyššie blaho spoločnosti. Všetkých, ktorí sa odmietajú s nimi spojiť, označujú za odporcov zdravého životného štýlu a morálnej obnovy. Hnutie, ktoré presadzuje blud a spája sa so správnou myšlienkou, nie je dôkazom v prospech bludu. Jed môžeme zamaskovať tým, že ho primiešame do potravy, to ale nezmení jeho podstatu. Naopak, stane sa ešte nebezpečnejší, pretože ho niekto môže zjesť nedopatrením. Jeden zo satanových trikov je spájať lož s takým množstvom pravdy, aby vyzerala vierohodne. GC 588 Vedúci činitelia hnutia za zavedenie nedele môžu obhajovať a presadzovať reformy, ktoré sú pre ľud potrebné i zásady, ktoré zodpovedajú Biblii. Ak ale zároveň presadzujú požiadavku, ktorá odporuje Božiemu zákonu, Boží nasledovníci sa nemôžu s nimi spájať. Nič nemôže ospravedlniť nahrádzanie Božích prikázaní ľudskými predpismi.

Satan dostane ľudí na svoju stranu pomocou dvoch podvodov – nebiblického učenia o prirodzenej nesmrteľnosti duše a o posvätnosti nedele. Prvý podvod pripravuje pôdu pre špiritizmus, druhý vytvára náklonnosť k Rímu. Protestanti zo Spojených štátov ako prví natiahnu ruku cez priepasť, aby uchopili ruku špiritizmu a podajú ruku cez priepasť, aby si ju potriasli s Rímom. Pod vplyvom tohto trojnásobného spojenectva pôjdu Spojené štáty po stopách Ríma a pošliapu slobodu svedomia.

Špiritizmus sa dnes veľmi prispôsobuje kresťanstvu, preto má aj väčšiu moc ľudí podvádzať a oklamať. Satan sa prispôsobuje modernej situácii. Ukazuje sa ľuďom ako anjel svetla. Pomocou špiritizmu bude konať zázraky, uzdravovať chorých a predvádzať nesporne nadprirodzené úkazy. A pretože duchovia budú uisťovať, že veria Biblii a budú prejavovať úctu k cirkevným inštitúciám, budú ľudia ich pôsobenie prijímať ako prejav Božej moci.

Dnes sa dá veľmi ťažko určiť deliaca čiara medzi kresťanmi a neveriacimi. Členovia cirkví majú radi to, čo miluje svet a radi sa spájajú so svetom. Satan je odhodlaný spojiť ich všetkých vzájomne a posilniť svoj zámer tým, že všetkých zavedie do náručia špiritizmu. Katolíci, ktorí v zázrakoch vidia znamenia pravej cirkvi, budú ľahko oklamaní mocou konajúcou zázraky. Protestanti, ktorí odmietli štít pravdy, rovnako prepadnú podvodu. Katolíci, protestanti i neveriaci ľudia prijmú formu zbožnosti, v ktorej nie je žiadna moc. Za túto jednotu budú považovať veľké hnutie, ktoré obráti svet a nastolí dlho očakávané tisícročné kráľovstvo Ježiša Krista. GC 589

Pomocou špiritizmu sa satan predstaví ako dobrodinec ľudstva. Bude uzdravovať ľudské nemoci a tvrdiť, že prináša nové, vyššie náboženstvo, pritom však bude pôsobiť ako zhubca. Svojimi pokušeniami strhne mnoho ľudí do záhuby. Nestriedmosť otupuje rozum, potom prichádza pôžitkárstvo, sváry a krviprelievanie. Satan má rád vojny, pretože tie vyvolávajú v ľuďoch najhoršie vášne a potom ženie svoje obete, aby sa utápali v nerestiach a v krvi až do večného zahynutia. Snaží sa podnecovať národy do vzájomných vojen, pretože takto môže odviesť pozornosť ľudí od prípravy, aby neobstáli v deň Božieho súdu.

Satan pôsobí aj prostredníctvom prírodných živlov, aby pozbieral žatvu nepripravených duší. Študuje tajomstvá prírodných zákonov a nasadzuje všetku svoju moc, aby tieto živly ovládal, pokiaľ mu to Boh dovolí. Keď mu bolo dovolené, aby ranil Jóba, ten okamžite prišiel o stáda, služobníctvo, domy i deti; stíhalo ho jedno nešťastie za druhým. Boh chráni svoje stvorenie pred touto ničiacou mocou. Ale kresťanský svet pohŕda Božím zákonom a Pán vykoná presne to, čo vyhlásil; odoberie zo zeme svoje požehnanie, prestane chrániť tých, ktorí sa búria proti jeho poriadku a ktorí nútia ostatných, aby robili to isté. Satan vládne nad všetkými, ktorých Boh prestal chrániť. Niektorých zahrnie priazňou a bude im všemožne pomáhať, aby sa mu podarilo presadiť svoje zámery. Na iných zase zosiela utrpenie, no pritom ich klame, že pochádza od Boha.

Nepriateľ sa ľuďom predstavuje ako zázračný lekár, ktorý dokáže vyliečiť všetky ich choroby, pritom však sám prináša choroby a nešťastia, že sa celé veľké mestá menia na trosky a púšť. Pôsobí i dnes. GC 590 V nešťastí a pohromách na mori a na zemi, vo veľkých požiaroch, v pustošivých víchriciach, v hrozných krupobitiach, v búrkach, záplavách, zemetraseniach na všetkých miestach a tisícorakými spôsobmi prejavuje svoju moc. Ničí úrodu, čo prináša hlad a biedu. Znečisťuje vzduch smrteľnou nákazou a tisíce ľudí zomiera. Tieto katastrofy budú stále častejšie a rozsiahlejšie. Rany postihnú ľudí i zvieratá. „Smútiť a vädnúť bude zem;... zomdlejú vysokosti ľudu zeme, pretože i tá zem je poškvrnená pod svojimi obyvateľmi, lebo prestúpili zákony, zmenili ustanovenie, zrušili večnú zmluvu.“ (Iz 24,4.5)

Nakoniec pôvodca zla ľuďom nahovorí, že všetko zlo spôsobujú tí, ktorí slúžia Bohu. Práve ľudia, ktorí vyvolávajú neľúbosť neba, obvinia zo svojho nešťastia tých, ktorých poslušnosť voči Božím prikázaniam je im trvalou výčitkou. Budú tvrdiť, že znesväcovaním nedele ľudia urážajú Boha a tento hriech privoláva pohromy, ktoré neprestanú, kým sa nebude prísne vyžadovať svätenie nedele. Budú vyhlasovať, že tí, ktorí plnia požiadavky štvrtého prikázania, čím sa stavajú vlastne proti uctievaniu nedele, pôsobia ľuďom problémy a bránia tomu, aby Boh prejavil svoju priazeň a aby sa im znova darilo. Zopakuje sa obvinenie vznesené kedysi z rovnakých dôvodov proti Božím služobníkom: „A stalo sa, keď uvidel Achab Eliáša, že mu povedal Achab: Či si to ty, ktorý trápiš Izraela? Ale on riekol: Netrápim Izraela, ale ty a dom tvojho otca tým, že ste opustili prikázania Hospodinove a že ideš za Bálmi.“ (1 Kráľ 18,17.18) Keď falošné obvinenia vyvolajú hnev ľudu, obrátia sa proti Božím nasledovníkom, podobne ako sa kedysi obrátil hnev odpadlého Izraela proti Eliášovi. GC 591

Zázračná moc, ktorá sa prejavuje v špiritizme, sa bude zameriavať proti ľuďom, ktorí radšej poslúchajú Boha ako človeka. Padlí duchovia budú vo svojich posolstvách hlásať, že ich poslal Boh, aby presvedčili všetkých, ktorí odmietajú nedeľu, že sa mýlia a majú zachovávať zákony štátu rovnako ako Boží zákon. Budú nariekať nad zlom, ktoré vládne na svete a budú sa pridŕžať výrokov náboženských učiteľov, ktorí tvrdia, že úpadok mravnosti spôsobuje znesväcovanie nedele. Proti všetkým, ktorí odmietnu prijať ich svedectvo, nastane veľký odpor.

V záverečnom boji proti Božiemu ľudu bude satan postupovať rovnako, ako na začiatku veľkého sporu v nebi. Vtedy predstieral, že sa snaží upevňovať Božiu vládu, pritom však tajne robil všetko pre jej zvrhnutie. Verných anjelov obviňoval z toho, čo sa snažil dosiahnuť sám. Podobným klamom sa vyznačujú dejiny rímskej cirkvi. Predstiera, že koná ako predstaviteľ a zástupca Boha na zemi, pritom sa však snaží vyvýšiť nad Boha a zmeniť jeho zákon. Za vlády Ríma muselo mnoho ľudí zaplatiť za svoju vernosť evanjeliu vlastným životom. Boli označovaní za zločincov, tvrdilo sa o nich, že sa spojili so satanom a boli hanobení všetkými možnými spôsobmi, aby v očiach ľudí, a dokonca i sami pred sebou vyzerali ako najhorší zločinci. Tak to bude i teraz. Satan sa snaží zničiť všetkých, ktorí rešpektujú Boží zákon, ale ovplyvňuje dianie tak, aby boli obvinení, že prestupujú zákony, zneuctievajú Boha a tým privolávajú na svet pohromy.

Boh neznásilňuje vôľu ani svedomie, ale satan sa stále uchyľuje k násiliu a zastrašovaniu, aby dostal pod svoju moc aj tých, ktorých nemôže zviesť inak. Zastrašovaním alebo násilím sa snaží ovládať svedomie a zaistiť si úctu. Svoje zámery uskutočňuje prostredníctvom náboženskej i svetskej moci, ktoré navádza, aby vynucovali poslušnosť ľudských zákonov a zanedbávali Boží zákon. GC 592

Tí, čo budú zachovávať biblickú sobotu, budú označení za nepriateľov zákona a poriadku. Budú považovaní za tých, ktorí búrajú mravné opory spoločnosti, pôsobia anarchiu a skazu a na svet privolávajú Božie súdy. Ich svedomité dodržiavanie Božích zásad bude označované za tvrdohlavosť a pohŕdanie štátnou mocou. Budú obviňovaní z nepriateľstva voči vláde. Kazatelia, ktorí popierajú záväznosť Božieho zákona, budú hlásať z kazateľníc, že sme povinní podriadiť sa nariadeniam svetských úradov, akoby to boli Božie nariadenia. Ľudí, ktorí rešpektujú Božie prikázania, budú ohovárať a odsudzovať v zákonodarných zboroch a pred súdmi. Ich slová budú prekrúcať a ich skutkom sa budú pripisovať tie najhoršie pohnútky.

Keď protestantské cirkvi odmietnu jasné biblické dôkazy o platnosti Božieho zákona, budú sa snažiť umlčať ľudí, ktorých vieru nemôžu Písmom vyvrátiť. I keď si to nepripúšťajú, vydávajú sa na cestu, ktorá vedie k prenasledovaniu tých, ktorí vedome odmietajú robiť to, čo koná celý kresťanský svet a nepodriadia sa pápežskej požiadavke svätiť nedeľu.

Predstavitelia cirkví a štátu sa spoja, aby prehovárali, presviedčali alebo aj donútili všetkých ľudí uctievať nedeľu. Nedostatok Božej moci nahradia obmedzujúce opatrenia. Politická korupcia podkopáva lásku k spravodlivosti a úctu k pravde. I v slobodnej Amerike sa vláda a zákonodarcovia, aby si zachovali priazeň ľudu, podrobia nátlaku a vydajú zákon, ktorý bude vynucovať svätenie nedele. Prestanú rešpektovať slobodu svedomia, ktorá stála veľa obetí. V zápase, ktorý čoskoro nastane, uvidíme naplnenie prorockých slov: „A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista.“ (Zj 12,17)


REGISTER KNIHY

Objednať zadarmo

Video

Veľký spor vekov - upútavka

Život - náhoda alebo zámer?

Karta Trump - Prof. Dr. Walter Veith

Video - Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylon

Above the Clouds - Derrol Sawyer

Veľký spor vekov - kniha zadarmo

Môj životný príbeh - Prof. Dr Walter Veith

Veľký spor vekov - fakt alebo fikcia? - Ron Goss

Podvody doby konca - Mark Cleminson

Posledné udalosti biblických proroctiev - Doug Batchelor

Pátranie po sobote vo Vatikáne - Samuele Bacchiocchi

Deň za dňom - Fountainview Academy

Druhé prikázanie - Wintley Phipps

Vesmírny konflikt - Doug Batchelor

...Viac videí

Preklad knihy