REGISTER KNIHY

34. Môžeme komunikovať s mŕtvymi? - Veľký spor vekov

Audio záznam
Špiritizmus

GC 551 Služba anjelov, ako o nej hovorí Božie slovo, je pre každého Kristovho nasledovníka mimoriadne potešujúca a drahocenná pravda. No toto biblické učenie zatemňujú a prekrúcajú bludy populárnej teológie. Učenie o prirodzenej nesmrteľnosti, prevzaté z pohanskej filozofie a v dobe temna počas veľkého odpadnutia prijaté do kresťanskej vierouky, nahradilo pravdu, ktorú jasne učí Písmo, že „mŕtvi nevedia ničoho“. (Kaz 9,5) Mnohí ľudia veria, že anjeli vysielaní „do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie“ (Žid 1,14), sú vlastne duchovia mŕtvych, napriek tomu, že Písmo hovorí, že nebeskí anjeli existovali ešte predtým, než zomrel prvý človek.

Učenie, že človek existuje v stave vedomia aj po smrti a najmä viera, že duchovia mŕtvych sa vracajú, aby slúžili ľuďom, pripravila cestu modernému špiritizmu. Ak mŕtvi môžu prísť do prítomnosti Boha a anjelov a ak ich posmrtné poznanie prevyšuje poznanie, ktoré mali za živa na zemi, prečo by sa nemohli vrátiť na zem, aby poúčali žijúcich? Ak sa duchovia mŕtvych, ako učia populárni teológovia, vznášajú nad svojimi pozemskými priateľmi, prečo by s nimi nemohli komunikovať, varovať ich pred zlom alebo ich potešiť v zármutku? GC 552 Ako môžu ľudia, ktorí veria v stav vedomia človeka po smrti, zavrhovať to, čo im oslávení duchovia oznamujú ako poznanie pochádzajúce od Boha? Týmto spôsobom, ktorý sa považuje za posvätný, uskutočňuje satan svoje úmysly. Ako poslovia zo sveta duchov prichádzajú padlí anjeli a uskutočňujú rozkazy satana. Knieža zla predstiera, že umožňuje komunikáciu medzi živými a mŕtvymi, no v skutočnosti podvodne pôsobí na ich myseľ on sám.

Satan má moc predstaviť ľuďom podobu ich zosnulých priateľov. Podvod je dokonalý – ich vzhľad, slová, hlas – všetko napodobňuje s podivuhodnou presnosťou. Mnohí ľudia sa dajú potešiť uistením, že ich milovaní sa radujú v nebi a bez toho, aby si uvedomovali nebezpečenstvo, načúvajú „bludným duchom a učeniam démonov“. (1 Tim 4,1)

Keď uveria, že mŕtvi skutočne prichádzajú, aby s nimi komunikovali, satan im zjaví takých ľudí, ktorí zomreli nepripravení. Duchovia tvrdia, že sú v nebi šťastní, že tam dokonca zastávajú vznešené postavenie, a tak sa šíri blud, že medzi spravodlivými a bezbožnými nie je žiaden rozdiel. Zdanliví návštevníci zo sveta mŕtvych prinášajú niekedy výstrahy a varovania, ktoré sa neskôr ukážu ako správne. Tým si získajú dôveru a potom šíria učenie, ktoré priamo podkopáva vieru v Písmo. Predstierajú hlboký záujem o blaho svojich priateľov na zemi a nahovárajú im najnebezpečnejšie bludy. To, že niekedy hovoria aj pravdu a občas dokážu predpovedať budúce udalosti, dáva ich výpovediam zdanie spoľahlivosti. Preto toľko ľudí ochotne prijíma ich falošné učenie a slepo mu verí, ako by to bola tá najsvätejšia pravda. Zabúdajú na Boží zákon, pohŕdajú Duchom milosti, krv zmluvy pokladajú za niečo nesväté. Duchovia popierajú Kristovo božstvo a Stvoriteľa porovnávajú so sebou. GC 553 Tak pokračuje starý vzbúrenec v novej maske vo svojom boji proti Bohu, ktorý sa začal v nebi a pokračuje na zemi už takmer šesťtisíc rokov.

Niektorí ľudia sa pokúšajú vysvetliť špiritistické prejavy tak, že ich pokladajú za podvod a pripisujú ich šikovnosť médiu. Je síce pravda, že niektorí ľudia predvádzali rôzne triky, ale jednoznačne existujú aj prejavy nadprirodzenej moci. Tajomné klopanie, ktorým sa začal moderný špiritizmus, nebolo výsledkom ľudskej šikovnosti alebo klamu, ale priamym dielom zlých anjelov. Tým sa zaviedol jeden z najúspešnejších podvodov, ktorý ničí ľudské duše. Niektorí ľudia sú zvedení práve preto, že špiritizmus považujú len za ľudský podvod. Keď sa potom bližšie zoznámia s niektorými prejavmi, ktoré musia pokladať za nadprirodzené, mylne ich považujú za prejav Božej moci.

Títo ľudia prehliadajú výroky Biblie o divoch, ktoré pôsobí satan a jeho spoločníci. Satanova moc umožnila faraónovým kúzelníkom napodobniť Božie dielo. Apoštol Pavol napísal, že satan pred druhým príchodom Ježiša Krista podobne prejaví svoju moc. Pred príchodom Pána Ježiša sa satan prejaví „so všetkou mocou a so znameniami a s lživými zázrakmi a s každým zvodom neprávosti“. (2 Tes 2,9.10) Apoštol Ján vykresľuje moc, konajúcu divy, ktorá sa prejaví v posledných dňoch a hovorí: „A robí veľké divy, takže aj ohňu dáva zostupovať z neba na zem pred ľuďmi a zvodí tých, ktorí bývajú na zemi, pre divy, ktoré sú jej dané urobiť pred šelmou.“ (Zj 13,13.14) Proroctvo nepredpovedá len podvody. Ľudí podvedú zázraky, ktoré satanovi pomocníci môžu konať a nielen predstierať.

Knieža temnoty, ktoré tak dlho venovalo sily svojho majstrovského ducha podvodnému dielu, obratne prispôsobuje svoje pokušenia ľuďom všetkých skupín a tried. GC 554 Vzdelaným a kultivovaným predkladá špiritizmus v jemnejšej a rozumnejšej forme, a tak sa mu darí mnohých vtiahnuť do svojich sietí. Apoštol Jakub napísal, že múdrosť, ktorú dáva špiritizmus, „tá múdrosť neprichádza zhora, ale je pozemská, telesná, démonská“. (Jak 3,15) To ale pokušiteľ skrýva, keď sa to hodí jeho zámerom. Satan, ktorý sa mohol pred Kristom objaviť v sláve nebeského serafína na púšti pokušenia, prichádza k ľuďom v podobe krásneho anjela svetla. Pôsobí na rozum tým, že predkladá povznášajúce námety. Dokáže nadchnúť obrazotvornosť vzrušujúcimi predstavami a získať si náklonnosť pútavým popisom lásky a súcitu k ľuďom. Podnecuje fantáziu k rozletu a zvádza ľudí, aby boli pyšní na svoju vlastnú múdrosť a aby v srdci pohŕdali Bohom. Mocná bytosť, ktorá mohla Vykupiteľa sveta vyniesť na vysoký vrch a ukázať mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu, prichádza k ľuďom so svojimi pokušeniami takým spôsobom, ktorý dokáže pomýliť zmysly každého, koho nechráni Božia moc.

Satan teraz klame ľudí, ako oklamal Evu v raji, keď v nej lichotením vzbudil túžbu po zakázanom poznaní a sebapovýšení. To je zlo, ktorému sám podľahol a ktoré spôsobilo jeho pád. Preto sa teraz pokúša rovnakým klamom priviesť ľudí do záhuby. Sľubuje: „Budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé.“ (1 Moj 3,5) Špiritizmus učí, „že človek je tvor pokroku a je určený, aby sa od narodenia až do večnosti vyvíjal k božstvu“. Učí tiež, že „každý duch bude súdiť sám seba, nebude ho súdiť nikto iný... Súd bude spravodlivý, pretože ide o vlastný súd... Každý má v sebe trón.“ Jeden učiteľ špiritizmu, keď sa v ňom prebudilo „duchovné vedomie“, vyhlásil: „Všetci moji blížni sú nepadlí polobohovia.“ Iný riekol: „Každá spravodlivá a dokonalá bytosť je Kristom.“ GC 555

Namiesto spravodlivosti a dokonalosti večného Boha, ktorému patrí úcta, namiesto dokonalej spravodlivosti Božieho zákona, skutočného meradla ľudských prejavov, dosadil satan hriešnu, omylnú prirodzenosť samého človeka ako jediný predmet uctievania, jediné kritérium súdu, jediné meradlo povahy. Je to pokrok, nie však hore, ale dolu.

V intelektuálnej i duchovnej oblasti platí zákon, že ak „niečomu“ venujeme viac času, budeme sa na to „niečo“ viac podobať. Myseľ sa postupne prispôsobí tomu, čím sa zaoberá. Pripodobňuje sa tomu, čo sa naučila milovať a uctievať. Človek sa nikdy nedostane nad svoje meradlo čistoty, dobroty alebo pravdy. Ak je jeho najvyšším ideálom vlastné ja, nedosiahne nikdy nič vznešenejšie. Skôr bude stále klesať hlbšie a hlbšie. Iba Božia milosť má moc povzniesť človeka. Pokiaľ je človek ponechaný sám na seba, vedie jeho cesta nevyhnutne nadol.

Zmyselným ľuďom, ktorí presadzujú seba a ženú sa za pôžitkami, ponúka satan špiritizmus v hrubšej podobe než ľuďom vzdelaným a na vyššej úrovni, pretože suroví ľudia v jeho hrubších formách nachádzajú to, čo zodpovedá ich sklonom. Satan sleduje každý prejav ľudskej krehkosti a všíma si každý sklon k hriechu. Potom sa snaží, aby človeku nechýbala príležitosť uspokojovať sklon k zlému. Zvádza ľudí, aby zneužívali to, čo je inak samo osebe správne a dobré, aby nestriedmosťou oslabovali svoje telesné, duševné i duchovné sily. Satan zničil a stále ničí tisíce ľudí tým, že ich zvádza, aby uspokojovali svoje vášne, a tým sa stávali stále horšími. V snahe dokonať svoje dielo skazy vyhlasuje prostredníctvom duchov, že „pravé poznanie pozdvihuje človeka nad každý zákon“, že „všetko, čo existuje, je správne“, že „Boh nikoho neodsudzuje“ a že „všetky hriechy sú neškodné“. Keď sa mu podarí ľudí zviesť, aby uverili, že najvyšším zákonom je žiadosť, že sloboda je neviazanosť a človek je zodpovedný iba sebe a len sám sebe bude skladať účty, nečudujme sa, že sa šíri skazenosť a mravný úpadok. GC 556 Tisíce ľudí radšej prijíma učenie, ktoré dovoľuje hovieť telesným žiadostiam. Uzdu sebaovládania zverujú svojim záľubám, duchovné a duševné sily podriaďujú nízkym sklonom a satan s uspokojením nachádza vo svojich osídlach tisíce tých, čo sa považujú za nasledovníkov Ježiša Krista.

Lživé učenie špiritizmu nemusí nikoho oklamať. Boh dal ľuďom dostatok informácií, aby mohli podvod odhaliť. Ako sme si už ukázali, učenie, ktoré tvorí vlastný základ špiritizmu, úplne odporuje jasným výrokom Písma. Biblia hovorí, že mŕtvi nevedia nič, pretože ich myslenie zaniklo, nezúčastňujú sa ničoho, čo sa deje pod slnkom a nevedia nič o radostiach a starostiach ľudí, ktorí im boli na zemi najdrahší.

Navyše Boh výslovne zakázal akýkoľvek styk s duchmi zosnulých. V čase starého Izraela niektorí tvrdili, podobne ako dnes špiritisti, že sa stýkajú s mŕtvymi. Ale „vešteckých duchov“, ako nazývali týchto návštevníkov z iných svetov, vyhlasuje Biblia za démonov. (Porovnaj 4 Moj 25,1-3; Ž 106,28; 1 Kor 10,20; Zj 16,14) Komunikáciu s takými duchmi Hospodin označil za ohavnosť a zakázal ju pod trestom smrti. (3 Moj 19,31; 20,27) Dnes sa ľudia pousmejú nad názvom čarodejníctvo. Názor, že ľudia môžu komunikovať s démonmi, pokladajú za stredovekú bájku. Špiritizmus, ktorý má státisíce, ba milióny prívržencov, prenikol i do vedeckých kruhov, vkradol sa do cirkví, do zákonodarných zborov i na dvory panovníkov, nie je ničím iným než čarodejníctvom v dávnych dobách odsúdeným a zakázaným, no dnes oživeným v novej podobe. GC 557

Aj keby sme nemali žiadny iný dôkaz o podstate špiritizmu, malo by kresťanovi stačiť to, že duchovia nerozlišujú medzi spravodlivosťou a hriechom, medzi najušľachtilejším a najčistejším nasledovníkom Ježiša Krista a najskazenejším sluhom satana. Keď satan nahovára svetu, že i tí najhorší ľudia sú v nebi a majú tam vysoké postavenie, hovorí tým: „Nezáleží na tom, akí ste bezbožní, či veríte alebo neveríte v Boha a Bibliu. Žite, ako sa vám páči, do neba sa aj tak dostanete.“ Hlásatelia špiritizmu v skutočnosti hovoria: „Každý, i ten, kto robí zlé, je dobrý v očiach Hospodinových, a má v nich vo všetkých záľubu, alebo kdeže je vraj Boh súdu?“ (Mal 2,17) Božie slovo varuje: „Beda tým, ktorí hovoria zlému dobré a dobrému zlé, ktorí kladú tmu za svetlo a svetlo za tmu!“ (Iz 5,20)

Títo falošní duchovia predstavujú aj apoštolov a vkladajú im do úst výroky, ktoré úplne protirečia tomu, čo apoštolovia napísali pod vplyvom Ducha Svätého, keď žili na zemi. Popierajú Boží pôvod Biblie, boria tým základ kresťanskej nádeje a ničia svetlo, ktoré ukazuje cestu do neba. Satan presviedča ľudí, aby uverili, že Biblia je výmyslom alebo snáď knihou, ktorá sa hodila pre našich predkov a dnes ju už nemusíme brať vážne, môžeme ju odložiť ako niečo zastarané. Ako náhradu za Božie slovo predkladá satan prejavy duchov. To je prostriedok, ktorý dokonale ovláda a dokáže ním presvedčiť ľudí o všetkom, čo chce. Knihu, ktorá ho i jeho nasledovníkov odsudzuje, dáva nabok – práve tam, kde ju chce mať – a Spasiteľa sveta predstavuje ako obyčajného človeka. Podobne ako rímski vojaci strážili Ježišov hrob, šírili nepravdivú správu, ktorú im našepkali kňazi a starší ľudu, aby popreli správy o vzkriesení Ježiša Krista, tak sa prívrženci špiritistických prejavov pokúšajú vzbudiť zdanie, že v živote nášho Spasiteľa nie je nič výnimočné. Snažia sa zatlačiť Pána Ježiša do pozadia, aby mohli upútať pozornosť na svoje divy a vyhlasovať, že ich zázraky prevyšujú skutky Ježiša Krista.

Dnešný špiritizmus mení svoje formy. Niektoré svoje pochybné rysy zakrýva a halí sa do plášťa kresťanstva. GC 558 Jeho vyhlásenia a skutočnú podstatu verejnosť pozná už mnoho rokov z rečníckych prejavov a z tlače. Toto učenie nie je možné poprieť ani zakryť.

Tento podvod nemožno naďalej tolerovať ani v jeho dnešnej podobe. V skutočnosti je nebezpečnejší než predtým, pretože je zákernejší. Predtým špiritizmus odmietal Ježiša Krista a Bibliu, teraz predstiera, že ju prijíma a uznáva. Bibliu vykladá tak, aby to vyhovovalo neobrátenému srdcu, znehodnocuje životne dôležité pravdy. Hovorí o láske ako o hlavnej Božej vlastnosti, ale znižuje ju na jednoduchú sentimentalitu, ktorá takmer nerozlišuje medzi dobrom a zlom. Nevenuje pozornosť Božej spravodlivosti, odsúdeniu hriechu a požiadavkám Božieho svätého zákona. Učí ľudí, aby Desatoro prikázaní považovali za mŕtvu literu. Zmocňuje sa zmyslov ľudí príjemnými, klamnými rozprávkami a zvádza ich, aby odmietali Bibliu ako základ svojej viery. Tým vlastne ľudia zapierajú Krista ako kedysi. Satan im zaslepuje oči natoľko, že si tento klam neuvedomujú.

Len málo ľudí si úplne uvedomuje klamnú moc špiritizmu a nebezpečenstvo, ktoré vytvára. Mnohí sa zaoberajú špiritizmom len zo zvedavosti. V skutočnosti mu neveria a zdesili by sa už len pri pomyslení, že sa môžu dostať pod nadvládu satanských duchov. Majú odvahu vkročiť na zakázanú pôdu a nepriateľ použije svoju moc aj proti ich vôli. Ak mu dovolia, aby ovládol ich myslenie, zmocní sa ich. Potom sa už vlastnými silami nedokážu zbaviť jeho moci. Jedine Božia moc, vyprosená úprimnou modlitbou viery, môže týchto zajatcov vyslobodiť.

Ľudia, ktorí vedome podliehajú hriešnym sklonom svojej povahy alebo sa dobrovoľne poddávajú hriechu, privolávajú satanovo pokušenie. Vzďaľujú sa od Boha a pripravujú sa o ochranu jeho anjelov. GC 559 Keď k nim potom príde satan so svojimi podvodmi, sú bezbranní a ľahko sa stanú jeho korisťou. Tí, ktorí sa poddávajú jeho moci, si sotva uvedomujú, kde skončí ich cesta. Keď sa ich pokušiteľ úplne zmocní, použije ich ako svojich pomocníkov, aby zviedol do záhuby i ďalších.

Prorok Izaiáš napísal: „A keby vám riekli: Spýtajte sa veštcov, duchárov alebo vedomcov, ktorí šepcú a mrmlú, poviete: Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha? Ale za živých sa pýtať mŕtvych! K zákonu sa obráťte a k svedectvu! Istotne povedia podľa tohto slova, istotne povie ten, kto nebude mať svitu rannej zory.“ (Iz 8,19.20) Keby ľudia prijali pravdu o prirodzenosti človeka a o stave mŕtvych, jasne vyloženú v Písme svätom, poznali by v tvrdeniach a prejavoch špiritizmu pôsobenie satana, jeho moc, znamenia a klamné zázraky. Miesto toho, aby sa vzdali neviazanosti, ktorá je taká príjemná neobrátenému srdcu, a aby sa zriekli hriechu, ktorý milujú, mnohí radšej zatvárajú oči pred svetlom a napriek varovaniu pokračujú ďalej, zatiaľ čo ich satan zaplieta do svojich sietí a oni sa stávajú jeho korisťou. „Neprijali lásky pravdy, aby boli spasení; a preto im Boh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži.“ (2 Tes 2,10.11)

Tých, ktorí sa stavajú proti učeniu špiritizmu, napádajú nielen ľudia, ale najmä satan a jeho anjeli. Dali sa do boja proti duchovným vládam, mocnostiam a zlým duchom na výsostiach. Satan sa nevzdá ani kúska územia, pokiaľ ho nezaženú nebeskí poslovia. Boží ľud mu môže čeliť, podobne ako Spasiteľ slovami: „Je napísané.“ Satan dnes vie, rovnako ako za čias Pána Ježiša, citovať Písmo a prekrúcať jeho výroky, aby nimi podoprel svoje podvody. Ľudia, ktorí chcú obstáť v tejto nebezpečnej dobe, musia rozumieť učeniu Písma. GC 560

Mnoho ľudí sa stretne s diabolskými duchmi, ktorí sa im zjavia v podobe ich zosnulých príbuzných alebo priateľov a budú im hlásať úplné bludy. Títo návštevníci sa budú dovolávať našich citov a konať zázraky, len aby presadili svoje tvrdenia. Musíme byť pripravení odolať im pomocou biblickej pravdy, ktorá hovorí, že mŕtvi nič nevedia a že takto sa zjavujú diabolskí duchovia.

Pred nami je hodina „pokušenia, ktorá príde na celý svet skúsiť tých, ktorí bývajú na zemi“. Ľudia, ktorých viera nie je pevne založená na Božom slove, budú oklamaní a porazení. Satan pôsobí „všemožnou neprávosťou“, aby získal nadvládu nad ľuďmi a jeho klamstvá budú stále narastať. Svoj cieľ môže dosiahnuť len vtedy, ak ľudia dobrovoľne podľahnú jeho zvodom. Kto chce poznať pravdu a naozaj ju hľadá, kto usiluje očistiť svoju dušu poslušnosťou a robí všetko, čo je v jeho silách, aby bol pripravený na zápas, nájde v Bohu pravdy bezpečnú ochranu. Spasiteľ sľúbil: „Preto, že si ostríhal slovo mojej trpezlivosti, i ja budem teba ostríhať a vytrhnem ťa z hodiny pokušenia.“ (Zj 3,10) Skôr pošle všetkých anjelov z neba, aby ochránil svoj ľud, než aby ponechal jediného človeka, ktorý mu dôveruje, napospas satanovi.

Prorok Izaiáš poukazuje na strašný klam, ktorý spôsobí, že bezbožní ľudia sa budú cítiť bezpeční pred Božou spravodlivosťou: „Učinili sme zmluvu so smrťou a s peklom sme spravili dohovor; i keď pôjde bič, ktorý sa bude valiť ako záplava, nepríde po nás, lebo sme položili lož za svoje útočište a skryli sme sa do falše.“ (Iz 28,15) K opisovanej skupine patria tí, ktorí sa vo svojej zaťatej nekajúcnosti utešujú myšlienkou, že Boh nebude hriešnikov trestať a všetkých ľudí – bez ohľadu na to, akí sú skazení – vezme do neba, aby žili ako anjeli. GC 561 Ešte pevnejšie sa spájajú so smrťou a peklom ľudia, ktorí odmietajú pravdy, ktoré Boh určil na obranu pre spravodlivých v čase tiesne, a namiesto nich prijímajú satanovu lož – klamné predstavy špiritizmu.

Slepota ľudí tejto generácie nás privádza do úžasu. Tisíce zavrhujú Božie slovo ako nevierohodné a s dychtivou ochotou prijímajú satanove klamstvá. Skeptici a posmievači sa vysmievajú horlivosti ľudí, ktorí zápasia o vieru prorokov a apoštolov a zabávajú sa tým, že zosmiešňujú výroky Písma o Kristovi, o pláne vykúpenia človeka aj o odplate, ktorá postihne tých, čo pravdu odmietajú. Tvária sa, že súcitia s ľuďmi, ktorí sú takí obmedzení, slabí a poverčiví, že uznávajú Božie požiadavky a riadia sa príkazmi Božieho zákona. Prejavujú takú sebaistotu, akoby naozaj uzavreli zmluvu so smrťou a dohodu s peklom, ba akoby postavili medzi seba a Boží trest nepreniknuteľnú hradbu. Nič ich nemôže zastrašiť. Tak dokonale sa oddali pokušiteľovi, tak tesne sú s ním spojení, tak dôkladne sú presiaknutí jeho duchom, že nemajú silu ani chuť oslobodiť sa z jeho zajatia.

Satan sa dlho pripravoval na svoj posledný pokus oklamať svet. Základom jeho pôsobenia je uistenie, ktoré dal Eve v raji: „Istotne nezomriete.“ „Toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči a budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé.“ (1 Moj 3,4.5) Postupne pripravoval pôdu pre svoj vrcholný podvod a to tým, že rozvíjal špiritizmus. Dosiaľ svoj cieľ ešte celkom nedosiahol, ale jeho námaha bude korunovaná úspechom. Prorok napísal: „A videl som, že sa zjavili... traja nečistí duchovia, podobní žabám, lebo sú to duchovia démonov, ktorí robia divy a ktorí vychádzajú GC 562 ku kráľom zeme a celého sveta, aby ich zhromaždili do boja toho veľkého dňa všemohúceho Boha.“ (Zj 16,13.14) Okrem ľudí, ktorých bude chrániť Božia moc prostredníctvom viery v Božie slovo, zachváti celý svet satanov podvod. Diabol uspáva ľudí v pocite, že im nehrozí žiadne nebezpečenstvo a prebudí ich až príchod Božieho hnevu.

Pán Boh riekol: „A učiním súd pravidlom a spravodlivosť váhou a kamenec odprace útočište lži a skrýš zaplavia vody a vaša zmluva so smrťou bude zrušená ani váš dohovor s peklom neobstojí, a keď pôjde bič, ktorý sa bude valiť ako záplava, ten vás zašliape.“ (Iz 28,17.18)


REGISTER KNIHY

Objednať zadarmo

Video

Veľký spor vekov - upútavka

Život - náhoda alebo zámer?

Karta Trump - Prof. Dr. Walter Veith

Video - Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylon

Above the Clouds - Derrol Sawyer

Veľký spor vekov - kniha zadarmo

Môj životný príbeh - Prof. Dr Walter Veith

Veľký spor vekov - fakt alebo fikcia? - Ron Goss

Podvody doby konca - Mark Cleminson

Posledné udalosti biblických proroctiev - Doug Batchelor

Pátranie po sobote vo Vatikáne - Samuele Bacchiocchi

Deň za dňom - Fountainview Academy

Druhé prikázanie - Wintley Phipps

Vesmírny konflikt - Doug Batchelor

...Viac videí

Preklad knihy