REGISTER KNIHY

32. Satanove nástrahy - Veľký spor vekov

Audio záznam

GC 518 Veľký spor medzi Kristom a satanom, ktorý už trvá takmer šesťtisíc rokov, sa čoskoro skončí. Kristov nepriateľ stupňuje svoje snahy, aby maril Kristovo úsilie zachrániť ľudí, ktorých chce dostať do svojich osídiel. Snaží sa dosiahnuť, aby ľudia zostali v nevedomosti a nečinili pokánie, kým sa neskončí prostrednícka služba Spasiteľa, a tým i možnosť odpustenia hriechov.

Kým sa ľudia nejako zvlášť nesnažia víťaziť nad ním, pokiaľ panuje ľahostajnosť v cirkvi i vo svete, satan je spokojný. Nehrozí nebezpečenstvo, že by stratil tých, ktorých drží podľa svojej vôle v zajatí. Ale keď niekto začne upozorňovať na večné skutočnosti a ľudia sa pýtajú: „Čo mám činiť, aby som bol spasený?“ (Sk 16,30) aj satan začne vyvíjať svoju aktivitu a snaží sa bojovať proti moci Ježiša Krista i proti vplyvu Ducha Svätého.

Biblia opisuje, že jedného dňa prišli „synovia Boží“, aby sa postavili pred Hospodinom a prišiel s nimi i satan. (Jób 1,6) Neprišiel preto, aby sa poklonil pred večným Panovníkom, ale aby presadzoval svoje zlomyseľné zámery proti spravodlivým ľuďom. S podobným úmyslom navštevuje zhromaždenia, kde chcú prítomní uctievať Boha. Aj keď ho ľudia nevidia, pôsobí zo všetkých síl, aby ovládol ich myslenie. Ako skúsený veliteľ pracuje podľa vopred premysleného plánu. Sleduje, ako kazatelia študujú Písmo, všíma si, o čom budú kázať. GC 519 A potom využíva všetky svoje možnosti i svoju chytrosť a zákernosť, aby sa posolstvo nedostalo k ľuďom, ktorých v danej veci klame. Človek, ktorý určené varovanie najviac potrebuje, je povolaný na nejakú neodkladnú poradu alebo mu satan iným spôsobom zabráni, aby si vypočul slová, ktoré môžu byť pre neho „vôňou života na život“.

Satan tiež vidí, že Božích služobníkov trápi duchovná temnota, ktorá dolieha na ľud. Počuje, ako sa úpenlivo modlia o Božiu milosť a silu, ktorá by prekonala panujúcu ľahostajnosť, bezstarostnosť a nevšímavosť. Potom útočí s dvojnásobnou horlivosťou. Pokúša ľudí, aby uspokojovali svoje chúťky a venovali sa predovšetkým sebe a svojim pôžitkom. Tým sa snaží otupiť ich vnímavosť, aby nepočuli práve tie skutočnosti, ktoré potrebujú počuť zo všetkého najviac.

Satan dobre vie, že tí, ktorých zvedie, aby sa prestali modliť a študovať Bibliu, podľahnú jeho útokom. Preto vymýšľa všetko možné, aby zaujal ľudské myslenie. Vždy tu boli ľudia, ktorí sa síce vydávali za zbožných, v skutočnosti však miesto toho, aby túžili po poznaní pravdy, hľadajú povahové chyby alebo nedostatky vo viere iných, s ktorými nesúhlasia. To je ich náboženstvo. Sú to praví satanovi pomocníci. Takýchto „žalobníkov bratov“ nie je málo. Sú horliví vždy vtedy, keď pôsobí Boh a Boží služobníci verne slúžia svojmu Pánovi. V nesprávnom svetle predstavujú slová a činy ľudí, ktorí milujú pravdu a žijú podľa nej. Najúprimnejších, najhorlivejších a najobetavejších Kristových nasledovníkov predstavujú ako oklamaných alebo podvodníkov. Skresľujú pohnútky každého dobrého a ušľachtilého činu, šíria výmysly a vyvolávajú podozrenie u neskúsených ľudí. Rozmanitými spôsobmi sa pokúšajú, aby to, čo je čisté a spravodlivé, ľudia považovali za falošné a zlé.

Nikto sa nemusí nechať nimi oklamať. Dá sa ľahko poznať, čie sú to „deti“, akým príkladom sa riadia a čie dielo konajú. „Po ich ovocí ich poznáte.“ (Mat 7,16) GC 520 Správajú sa ako satan, zlomyseľný ohovárač, „žalobník našich bratov“. (Zj 12,10)

Veľký podvodník má veľa pomocníkov, ktorí ochotne vymýšľajú bludné nauky zodpovedajúce túžbam a zámerom tých, ktorých chce oklamať a zničiť. Jeho zámerom je priviesť do cirkvi neúprimných, neobrátených ľudí, ktorí šíria pochybnosti a neveru a brzdia každého, kto chce ísť ďalej a snaží sa o rozvoj Božieho diela. Mnohí ľudia v skutočnosti neveria ani Bohu, ani jeho slovu, no prijali niektoré zásady pravdy a vystupujú ako kresťania, preto môžu niektoré svoje výmysly predstavovať ako biblické učenie.

Jedným z najúspešnejších satanových klamstiev je tvrdenie, že je vlastne jedno, čomu človek verí. Satan vie, že pravda prijatá s láskou posväcuje človeka, ktorý ju prijíma. Preto sa tak vytrvalo snaží podsúvať falošné učenie, bájky a „iné evanjelium“. Boží služobníci museli od začiatku bojovať proti falošným učiteľom, nielen ako proti zlým ľuďom, ale aj ako proti šíriteľom falošného učenia, ktoré vedie ľudí do záhuby. Eliáš, Jeremiáš i apoštol Pavol sa pevne a nebojácne stavali proti tým, ktorí odvracali ľudí od Božieho slova. Zástancovia pravdy nemôžu prijať slobodomyseľnosť, ktorá pokladá pravú vieru za niečo nepodstatné.

Hmlisté a neobyčajné výklady Písma, mnoho navzájom si odporujúcich chápaní viery, ktoré môžeme sledovať v kresťanskom svete, sú dielom nášho veľkého nepriateľa, ktorý sa pokúša zmiasť ľudí, aby nepoznali, čo je pravda. Nejednota a rozkol, ktoré sa prejavujú medzi kresťanskými cirkvami, sú do značnej miery spôsobené zvykom prekrúcať Písmo v snahe podoprieť určité teórie. Namiesto toho, aby starostlivo študovali Božie slovo s pokorou v srdci, aby sa zoznámili s Božou vôľou, hľadajú mnohí ľudia v Biblii len niečo nezvyčajné a nové. GC 521

Niektorí ľudia vytrhujú určité texty Písma zo súvislostí a uvádzajú napríklad polovicu jedného verša, aby ním podložili svoje tvrdenie a obhájili mylné učenie alebo nekresťanské zvyky – pričom druhá polovica verša hovorí presný opak. So ľstivosťou hada sa schovávajú za výroky vytrhnuté z kontextu, ktoré spolu nesúvisia a zostavujú ich tak, aby vyhovovali ich telesným prianiam. Vedome prekrúcajú Božie slovo. Iní ľudia, ktorí majú bujnú fantáziu, berú z Biblie obrazy a symboly a vykladajú ich podľa svojich predstáv. Neberú vážne Písmo, ktoré sa vykladá samo, a svoje výmysly predstavujú ako učenie Biblie.

Kedykoľvek sa ľudia snažia študovať Písmo bez modlitby, skromnosti a ochoty dať sa poučiť, prevracajú zmysel i tých najjasnejších, najjednoduchších a najzrozumiteľnejších miest Biblie. Zástancovia pápežstva vyberajú také texty z Písma, ktoré slúžia ich cieľom a vykladajú ich tak, ako sa im to hodí. Predkladajú ich ľuďom a upierajú im právo samostatne študovať Písmo a porozumieť mu. Každý človek by mal mať prístup k celej Biblii. Pre mnohých by bolo lepšie, keby ich nikto o Biblii nepoúčal, než aby prijímali prekrútené učenie Písma.

Podľa Božieho zámeru Biblia mala byť sprievodcom všetkých, ktorí chcú poznať vôľu svojho Stvoriteľa. Boh dal ľuďom jasné prorocké slovo. Anjeli, ba dokonca aj sám Ježiš Kristus prišli, aby oznámili Danielovi a Jánovi udalosti, ktoré sa mali v budúcnosti odohrať. Dôležité skutočnosti, ktoré sa týkajú našej záchrany, nie sú zahalené tajomstvom. Boh ich zjavil tak, aby nemohli zmiasť a zaviesť na scestie ľudí, ktorí úprimne hľadajú pravdu. Pán povedal prostredníctvom proroka Habakuka: „Napíš videnie,... aby čitateľ prebehol po ňom.“ (Hab 2,2) Božie slovo je zrozumiteľné každému, kto ho skúma s modlitbou v srdci. GC 522 Každý skutočne úprimný človek má možnosť poznať pravdu. „Svetlo sa seje spravodlivému.“ (Ž 97,11) Žiadna cirkev nemôže rásť v posvätení, ak jej členovia nebudú úprimne hľadať pravdu ako skrytý poklad.

Volanie po voľnomyšlienkarstve ľudí zaslepuje a nevidia plány nepriateľa, zatiaľ čo on vytrvalo sleduje svoje ciele. Ak sa mu podarí nahradiť Bibliu ľudskými špekuláciami, odstráni Boží zákon. Cirkvi sa potom dostanú do otroctva hriechu, pričom budú tvrdiť, že sú slobodné.

Vedecký výskum sa stal pre mnohých ľudí kliatbou. Boh dopustil, aby svet získal vedeckými objavmi a umeleckými dielami veľké poznanie, ale i najväčší myslitelia sa mýlia, keď sa snažia vymedziť vzťah medzi zjavením a poznaním, no pritom sa nenechajú viesť Božím slovom.

Ľudské poznanie hmotných i duchovných skutočností je len čiastočné a nedokonalé, preto niektorí ľudia nie sú schopní zladiť svoje poznanie vedy s výrokmi Písma. Mnohí pokladajú teórie a domnienky za vedecké fakty a myslia si, že Božie slovo by sa malo preverovať učením - falošne nazvaným poznanie. (1 Tim 6,20) Nie sú schopní pochopiť Stvoriteľa a jeho dielo a keďže si ho nevedia vysvetliť prírodnými zákonmi, považujú výroky Biblie za nepravdivé. Ľudia, ktorí pochybujú o spoľahlivosti údajov Starého a Nového zákona, zachádzajú často ešte ďalej, pochybujú o existencii Boha a nekonečnú moc pripisujú prírode. Odmietli kotvu a sú ponechaní, aby sa rozbili na útesoch nevery.

Mnohí ľudia opúšťajú vieru a vystavujú sa zvodom satana. Chcú byť múdrejší než ich Stvoriteľ, snažia sa svojím rozumom objaviť a objasniť tajomstvá, ktoré zostanú zahalené do konca času. Keby ľudia hľadali a snažili sa pochopiť, čo Boh oznámil o sebe a o svojich zámeroch, získali by takú predstavu o sláve, vznešenosti a moci Hospodina, že by si uvedomili vlastnú nehodnosť a uspokojili sa s tým, čo im a ich deťom zjavil Pán. GC 523

Satanovým majstrovským dielom je podnecovať ľudí, aby sa stále zaoberali skúmaním a dohadovaním o veciach, ktoré nám Boh nezjavil a ktorým – podľa jeho vôle – nemáme porozumieť. Podobne stratil aj Lucifer svoje miesto v nebi. Začal prejavovať nespokojnosť, pretože mu Boh neoznámil všetky tajomstvá svojich zámerov. No prehliadal to, čo má splniť vo vysokom postavení, ktoré mu Boh zveril. Rovnakú nespokojnosť preniesol na anjelov, ktorí mu boli podriadení. Tým spôsobil ich pád. Teraz sa pokúša preniesť tú istú nespokojnosť do myslenia ľudí a zviesť ich k tomu, aby nerešpektovali jednoznačné Božie nariadenia.

Ľudia, ktorí nie sú ochotní prijať jasné pravdy Biblie, neustále hľadajú príjemné výmysly, ktorými by upokojili svoje svedomie. Čím je predkladané učenie menej duchovné, čím menej vyžaduje sebazaprenia a pokory, tým je obľúbenejšie. Títo ľudia zneužívajú rozumové schopnosti, aby uspokojovali svoje telesné žiadosti. Považujú sa za príliš múdrych, než aby kajúcne a s úprimnou modlitbou hľadali v Písme Božie vedenie, a preto nie sú chránení pred zaslepenosťou. Satan je pripravený uspokojovať žiadosti srdca a podsúva svoje klamstvá namiesto pravdy. Pápežstvo získalo kedysi týmto spôsobom moc nad ľuďmi. Protestanti kráčajú rovnakou cestou, keď odmietajú pravdu, ktorá so sebou prináša kríž. Všetkým, ktorí sa z pohodlnosti alebo vypočítavosti nezaujímajú o Božie slovo, aby sa nemuseli líšiť od sveta, Boh dovolí, aby prijali blud namiesto pravdy. Ľudia, ktorí vedome odmietajú pravdu, prijmú akýkoľvek podvod. S odporom odmietajú jeden klam, ale ochotne prijímajú iný. Apoštol Pavol písal o ľuďoch, ktorí „pretože neprijali lásky pravdy, aby boli spasení; preto im Boh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži, aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť“. (2 Tes 2,10-12) GC 524 Stojí za to brať vážne toto varovanie a starostlivo skúmať každé učenie, ktoré prijímame.

Medzi najúspešnejšie triky najväčšieho podvodníka patrí klamné učenie a falošné zázraky špiritizmu. Satan vydávajúci sa za anjela svetla rozprestiera svoje siete tam, kde to ľudia najmenej očakávajú. Ak budú s modlitbou študovať Božiu knihu, aby jej porozumeli, nezostanú v nevedomosti, aby museli prijať falošné učenie. Ak pravdu odmietnu, stanú sa obeťou podvodu.

Iným nebezpečným bludom je učenie, ktoré popiera božstvo Ježiša Krista a tvrdí, že Pán Ježiš pred svojím príchodom na tento svet neexistoval. Tento názor prijíma mnoho ľudí, ktorí tvrdia, že veria Biblii, ale ich teória odporuje jednoznačným vyhláseniam nášho Spasiteľa o jeho božskej prirodzenosti, o jeho vzťahu s Otcom a o tom, že existoval od večnosti. Tento názor nemožno prijať bez prekrúcania Písma. Nielenže znižuje náš ľudský pohľad na dielo vykúpenia, ale podkopáva aj vieru v Bibliu ako Božie zjavenie. O to je nebezpečnejší a tým horšie sa mu odoláva. Ak ľudia odmietajú svedectvo inšpirovaného Písma o božstve Ježiša Krista, je zbytočné sa s nimi o tom dohadovať, pretože ich nepresvedčia ani najpádnejšie dôkazy. „Ale telesný človek nechápe veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať.“ (1 Kor 2,14) Kto prijal tento blud, nemôže správne chápať povahu a poslanie Ježiša Krista alebo Boží plán záchrany človeka.

Ďalším rafinovaným a zákerným bludom je šíriace sa presvedčenie, že satan neexistuje ako bytosť, že Biblia týmto termínom označuje iba zlé myšlienky a priania ľudí. GC 525

Učenie, ktoré často zaznieva z kazateľníc, že druhý príchod Ježiša Krista je v skutočnosti stretnutie sa každého človeka s Kristom vo chvíli, keď človek zomiera, je výmysel, ktorý má odviesť pozornosť ľudí od osobného príchodu Pána Ježiša na nebeských oblakoch. Satan roky tvrdí: „Hľa, je vo vnútorných chyžiach!“ (Mat 24, 23-26) Mnohých prijatie tohto podvodu priviedlo do záhuby.

Svetská múdrosť ďalej učí, že modlitba nie je dôležitá. Vedci tvrdia, že modlitba nemôže priniesť žiadne výsledky, pretože by to bolo porušením zákonov. A zázraky predsa neexistujú. Podľa ich názoru sa celý vesmír riadi pevnými zákonmi a ani Boh nerobí nič, čím by týmto zákonom odporoval. Predstavujú Boha tak, akoby bol zviazaný svojimi vlastnými zákonmi, akoby pôsobenie Bohom daných zákonov obmedzovalo jeho slobodu. Toto učenie odporuje učeniu Písma. Nerobili snáď Pán Ježiš a jeho apoštolovia zázraky? Ten istý Spasiteľ žije i dnes a je rovnako ochotný vypočuť modlitbu viery, ako keď viditeľne chodil medzi ľuďmi. Prirodzené spolupôsobí s nadprirodzeným. Súčasťou Božieho plánu je dať nám ako odpoveď na modlitbu viery to, čo by nám nedal, keby sme o to neprosili.

Falošných učení a nezmyselných predstáv, ktoré sa vyskytujú i v kresťanských cirkvách, je množstvo. Nemôžeme si ani len domyslieť, aké škodlivé dôsledky prináša popieranie jedného základného bodu biblického učenia. Ľudia, ktorí sa to odvážia, málokedy zostanú len pri odmietnutí jedinej pravdy. Väčšinou sa nezastavia a pošliapavajú jednu zásadu pravdy za druhou, kým sa nestanú skutočne neveriacimi.

Falošné náuky populárnej teológie zaviedli do pochybností nejedného človeka, ktorý by inak veril Biblii. Nemôže prijať učenie, ktoré uráža jeho chápanie spravodlivosti, milosrdenstva a dobroty. Pokiaľ mu niekto také učenie predkladá ako učenie Biblie, odmieta ho prijať ako Božie slovo. GC 526

To je presne cieľ, ktorý satan sleduje. Nič si tak nepraje, ako podkopať vieru v Boha a jeho Slovo. Satan stojí na čele veľkého davu pochybovačov a s vypätím všetkých síl sa snaží zatiahnuť ďalších ľudí do ich radov. Pochybovať o všetkom sa stalo módou. Z tohto dôvodu sa mnoho ľudí pozerá na Božie slovo s rovnakou nedôverou ako na samotného Boha, pretože odmieta a odsudzuje hriech. Ľudia, ktorí sa nechcú riadiť Bibliou, odmietajú aj jej autoritu. Čítajú Bibliu alebo počúvajú kázeň len preto, aby našli nejakú chybu. Mnohí sa zriekajú viery preto, aby ospravedlnili zanedbávanie svojich povinností. Iní prijímajú neverecké postoje z pýchy alebo z lenivosti. Sú príliš pohodlní, aby vykonali niečo, čo by im bolo na česť a čo vyžaduje námahu a sebazaprenie, a preto sa snažia získať dobrú povesť akejsi zvrchovanej múdrosti tým, že kritizujú Bibliu. Písmo obsahuje mnohé skutočnosti, ktorým rozum neosvietený Božou múdrosťou nemôže rozumieť, a to je pre nich dôvod na kritiku. Zdá sa, že niektorí ľudia považujú za cnosť, že stoja na strane nevery a pochybností. Pod rúškom úprimnosti sa obvykle ukrýva samoľúbosť a pýcha. Niektorým ľuďom robí veľkú radosť, keď v Biblii nájdu niečo, čo znepokojí myslenie iných ľudí. Ďalší sa púšťajú do kritiky, diskutujú a zastávajú nesprávne stanovisko len preto, že majú radi spory. Neuvedomujú si, že sa tým sami zaplietajú do pasce. Keď už raz verejne vyjadrili, že neveria, majú pocit, že rovnaký názor musia obhajovať i naďalej. Tým sa spájajú s bezbožnými a zatvárajú si bránu do Božieho raja.

Boh poskytol vo svojom slove dostatok dôkazov o tom, že Biblia pochádza od neho. Jasne sú v nej zobrazené veľké pravdy, ktoré sa týkajú nášho spasenia. Boh sľúbil každému, že môže týmto pravdám porozumieť, ak bude úprimne prosiť o pomoc Ducha Svätého. GC 527 Boh poskytol ľuďom pevný základ, na ktorom môžu založiť svoju vieru.

Obmedzený ľudský rozum nemôže celkom pochopil plány a zámery nekonečného Boha. Vlastným úsilím nemôžeme Boha nikdy nájsť. Naša opovážlivá ruka sa nesmie nikdy pokúšať nadvihnúť oponu, ktorú Boh zastrel svojou vznešenosťou. Apoštol volá: „Ó, hlbina bohatstva a múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nevystihnuteľné jeho cesty!“ (Rim 11,33) Môžeme ale pochopiť Božie zaobchádzanie s nami a pohnútky, ktorými sa riadi, aby sme mohli poznať neobmedzenú lásku a milosrdenstvo späté s nekonečnou mocou. Náš nebeský Otec riadi všetko múdro a spravodlivo, my sa však namiesto nespokojnosti a nedôvery musíme pred ním skloniť v úcte a pokore. Boh nám zjaví zo svojich zámerov toľko, koľko je pre nás dobré, aby sme poznali. V ostatných záležitostiach musíme dôverovať Božej všemohúcej ruke a jeho láskavému srdcu.

I keď Boh poskytuje dostatok dôkazov pre vieru, neodstráni nikdy všetky argumenty pre neveru. Kto hľadá oporu pre svoje pochybnosti, určite ju nájde. Kto odmieta prijať a rešpektovať Božie slovo, dokiaľ nebudú odstránené všetky námietky a všetko, čo vzbudzuje pochybnosti, nikdy Božiu zvesť neprijme.

Nedôvera voči Bohu je prirodzeným prejavom neobráteného srdca, ktoré sa stavia k nemu nepriateľsky. Vieru vštepuje Duch Svätý a darí sa jej len tam, kde sa o ňu starajú. Nikto sa nemôže stať silným vo viere bez vytrvalého úsilia. Aj nevera povzbudzovaním silnie. Keď sa ľudia zaoberajú pochybnosťami a kritikou, namiesto toho, aby sa zaoberali dôkazmi, ktoré dal Boh na upevnenie ich viery, prepadajú pochybnostiam stále viac a viac.

Boha zneuctievajú ľudia, ktorí pochybujú o jeho sľuboch a neveria dôkazom o jeho milosti. Ich vplyv nevedie iných ku Kristovi, skôr ich odpudzuje. GC 528 Sú ako neplodné stromy, ktoré rozprestierajú svoje vetvy široko-ďaleko a bránia ostatným rastlinám, aby na nich svietilo slnko; tie v studenom tieni vädnú a zomierajú. Výsledky ich života budú svedčiť proti nim. Zasievajú pochybnosti a neveru, čo prinesie svoju žatvu.

Kto sa chce naozaj zbaviť pochybností, má len jednu možnosť – prestať klásť zbytočné otázky a rozoberať to, čomu nerozumie, ale naopak sa riadiť tým, čo už poznal; potom získa vyššie poznanie. Keď presne splní každý úlohu, ktorú dobre pochopil, potom bude schopný porozumieť a plniť i ďalšie úlohy, o ktorých teraz ešte pochybuje.

Satan je schopný predniesť klam natoľko podobný pravde, že ním oklame všetkých, ktorí sa dajú oklamať, lebo sa chcú vyhnúť sebazapreniu a obetiam, ktoré pravda vyžaduje. Nemôže vo svojej moci udržať jediného človeka, ktorý si úprimne praje poznať pravdu, nech to stojí čokoľvek. Ježiš Kristus je Pravda a „pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka“. (Ján 1,9) Poslal Ducha pravdy, aby uviedol ľudí do celej pravdy. Boží Syn zo svojej autority vyhlásil: „Hľadajte a nájdete.“ „Ak niekto chce činiť jeho vôľu, ten bude vedieť o tom učení, či je z Boha.“ (Mat 7,7; Ján 7,17)

Nasledovníci Ježiša Krista vedia málo o úkladoch, ktoré im pripravuje satan a jeho pomocníci. No Pán, ktorý tróni na nebesiach, premôže všetky úklady a uskutoční svoje zámery. Pán dopúšťa, aby sa jeho ľud dostal do ohňa skúšok pokušenia nie preto, že by mu ich zápasy a utrpenie robili potešenie, ale preto, že je to nevyhnutné pre ich konečné víťazstvo. Nemôže ich uchrániť pred pokušením, to by nezodpovedalo jeho charakteru, pretože skúšky majú za cieľ pripraviť ich, aby dokázali odolať všetkým nástrahám zla. GC 529

Ani bezbožní ľudia, ani satan nemôžu prekaziť Božie dielo a nemôžu ani pripraviť veriacich o Božiu prítomnosť, ak pokorne a kajúcne vyznávajú svoje hriechy a opustia ich, ak sa vierou budú dovolávať Božích zasľúbení. Každému pokušeniu, každému nepriateľskému vplyvu – či už otvorenému alebo skrytému – možno úspešne čeliť „nie silou ani mocou, ale mojím Duchom, hovorí Hospodin zástupov“. (Zach 4,6)

„Lebo oči Pánove hľadia na spravodlivých a jeho uši pozorujú na ich prosbu... A ktože vám urobí zlé, keď budete horlivými nasledovníkmi dobrého?“ (1 Pet 3,12.13) Keď sa Balám, zlákaný prísľubom bohatej odmeny, snažil použiť kúzla proti Izraelu a pokúsil sa obeťou prinesenou Pánovi privolať prekliatie na Boží národ, Boží Duch mu znemožnil zosielať zlo, ktoré chcel Balám vyrieknuť a prinútil ho zvolať: „Čože by som zlorečil tomu, komu nezlorečí silný Boh?! A čo by som vylieval hnev na toho, na koho sa nehnevá Hospodin!?“ „Nech zomrie moja duša smrťou spravodlivých a môj koniec nech je ako jeho!“ Keď prinášal novú obeť, bezbožný prorok povedal: „Hľa, prijal som rozkaz dobrorečiť, a keď on dobrorečil, ja toho neodvrátim. Nebude hľadieť na neprávosť v Jákobovi ani neuvidí trápenia v Izraelovi, Hospodin, jeho Boh, je s ním a radostné pokrikovanie kráľa v ňom.“ „Lebo nie je kúzla proti Jákobovi ani čarov proti Izraelovi. V svojom čase bude sa hovoriť o Jákobovi a o Izraelovi: Čo všetko učinil silný Boh!“ Napriek tomu nechal tretíkrát postaviť oltár a znovu sa pokúšal predniesť kliatbu. Ale Boží Duch prehovoril ústami proroka, ktorý chcel povedať niečo iné, požehnanie Božiemu vyvolenému ľudu a pokarhal naivnosť a zlobu ich nepriateľov: „Ten, kto ti bude žehnať, bude požehnaný; a kto by ti zlorečil, bude zlorečený!“ (4 Moj 23,8.10.20.21.23; 24,9)

Izraelský národ bol vtedy verný Bohu a dokiaľ poslúchal Boží zákon, nemohla ho premôcť žiadna pozemská ani diabolská sila. Nakoniec sa Balámovi, ktorému Pán nedovolil vysloviť zlorečenstvo nad vyvoleným národom, predsa len podarilo uvaliť na tento národ kliatbu tým, že ho zviedol do hriechu. GC 530 Keď prestúpil Božie prikázania a oddelil sa od Boha, pocítil moc nepriateľa.

Satan dobre vie, že i ten najslabší človek, ktorý žije v Kristovi, je silnejší než zástupy temnosti, že odolá a odrazí otvorený útok. Preto sa snaží vylákať bojovníkov kríža z ich bezpečnej pevnosti a zákerne ich so svojimi zástupmi napadnúť; je rozhodnutý zničiť každého, kto sa opováži vkročiť na jeho územie. Bezpečie nájdeme len v pokornej viere v Boha a v poslušnom zachovávaní všetkých jeho prikázaní.

Nikto nie je v bezpečí ani deň, ba ani hodinu bez modlitby. Mali by sme prosiť Pána zvlášť o múdrosť, aby sme boli schopní rozumieť jeho slovu. Písmo upozorňuje na nástrahy pokušiteľa a spôsoby, ako môže byť porazený. Satan vie veľmi dobre citovať Písmo a dávať vlastný výklad textom, ktorými nás chce poraziť. Musíme študovať Bibliu s pokorným srdcom a nesmieme nikdy zabudnúť, že sme od Boha závislí. Musíme byť stále na stráži pred satanovými útokmi a súčasne sa bez prestania s vierou modliť: „Neuveď nás v pokušenie.“ (Mat 6,13)


REGISTER KNIHY

Objednať zadarmo

Video

Veľký spor vekov - upútavka

Život - náhoda alebo zámer?

Karta Trump - Prof. Dr. Walter Veith

Video - Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylon

Above the Clouds - Derrol Sawyer

Veľký spor vekov - kniha zadarmo

Môj životný príbeh - Prof. Dr Walter Veith

Veľký spor vekov - fakt alebo fikcia? - Ron Goss

Podvody doby konca - Mark Cleminson

Posledné udalosti biblických proroctiev - Doug Batchelor

Pátranie po sobote vo Vatikáne - Samuele Bacchiocchi

Deň za dňom - Fountainview Academy

Druhé prikázanie - Wintley Phipps

Vesmírny konflikt - Doug Batchelor

...Viac videí

Preklad knihy