REGISTER KNIHY

30. Satan - najväčší nepriateľ človeka - Veľký spor vekov

Audio záznam

GC 505 „A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom a medzi jej semenom; ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu.“ (1 Moj 3,15) Boží rozsudok vynesený nad satanom po páde človeka do hriechu bol súčasne proroctvom o veľkom boji, ktorý prebieha tisícročia a potrvá až do konca času. Tohto boja sa zúčastnia všetky ľudské pokolenia, ktoré žili a budú žiť na zemi.

Boh povedal: „A položím nepriateľstvo.“ Toto nepriateľstvo nie je prirodzené. Keď človek prestúpil Boží zákon, skazilo to jeho povahu a dostal sa na stranu satana. Nepriateľstvo medzi hriešnym človekom a pôvodcom hriechu je neprirodzené. Obaja sa odpadnutím stali skazenými. Odpadlík nie je nikdy spokojný, kým svojím príkladom nezvedie iných a nezíska ich súcit a podporu. Preto sa satan, padlí anjeli i bezbožní ľudia zjednocujú proti nebu. Keby Boh nezasiahol, všetci ľudia by zostali v tomto beznádejnom spoločenstve. Namiesto toho, aby sa celé ľudstvo postavilo satanovi na odpor, spojilo by sa s ním proti Bohu.

Satan zvádzal človeka k hriechu rovnako, ako zviedol anjelov k vzbure, aby získal spojencov vo svojom boji proti Bohu. Pokiaľ ide o nenávisť voči Kristovi, panuje medzi ním a padlými anjelmi úplná zhoda; i keď sa v ostatnom celkom nezhodli, v odpore voči Vládcovi vesmíru boli celkom jednotní. GC 506 Keď satan počul výrok, že Boh položil nepriateľstvo medzi ním a ženou, ako aj medzi jeho semenom a jej semenom, pochopil, že jeho úsilie zničiť ľudskú povahu bude ohraničené a človek nejakým spôsobom získa silu odolávať jeho moci.

Satanovo nepriateľstvo voči ľuďom vyvoláva skutočnosť, že ľudia sú vďaka Kristovi predmetom Božej lásky a milosrdenstva. Satan by rád zničil Boží plán záchrany človeka, rád by zneuctil Boha tým, že znetvorí a poškvrní jeho dielo. Rád by spôsobil zármutok v nebi a zem naplnil biedou a skazou. Všetko zlo by predstavil ako dôsledok toho, že Boh stvoril človeka.

Nepriateľstvo voči satanovi vyvoláva v človekovi milosť, ktorú Kristus vkladá do ľudského srdca. Bez tejto milosti a obnovujúcej sily by človek zostal satanovým zajatcom, sluhom vždy ochotným vykonávať jeho rozkazy. Ale nový prvok vo vnútri človeka vytvára nepriateľstvo tam, kde dosiaľ vládla zhoda. Moc, ktorú dáva Kristus, umožňuje človeku, aby odolal tyranovi a uchvatiteľovi. Iba Boh môže dať ľuďom silu, aby nenávideli hriech namiesto toho, aby ho milovali a aby odolávali a víťazili nad vášňami, ktoré ich chcú ovládnuť.

Rozpor medzi Kristovým duchom a duchom satana sa nápadne prejavil v tom, ako svet prijal Pána Ježiša. Židia ho nezavrhli len preto, že prišiel bez bohatstva, pýchy a slávy. Poznali, že má moc, ktorá dokonale vyváži nedostatok týchto vonkajších výhod. Nenávisť bezbožných ľudí najviac vyvolávala čistota a svätosť Ježiša Krista. Kristov život, plný sebazaprenia a bezhriešnej zbožnosti, bol stálou výčitkou pyšnému a zmyselnému národu a vyvolával nepriateľstvo voči Božiemu Synovi. Satan a zlí anjeli sa spojili so zlými ľuďmi a spoločnými silami kládli odpor Zástancovi pravdy. GC 507

Proti nasledovníkom Ježiša Krista sa prejavuje rovnaké nepriateľstvo, aké musel znášať ich Majster. Kto vidí odpornú podstatu hriechu a silou z neba odoláva pokušeniu, vzbudzuje hnev satana a jeho prívržencov. Nenávisť proti čistým zásadám pravdy, tupenie a prenasledovanie ich obhajcov potrvá tak dlho, pokiaľ bude existovať hriech a hriešnici. Nasledovníci Ježiša Krista a satanovi sluhovia nemôžu žiť v súlade. Pohoršenie, ktoré vyvoláva kríž, neprestalo. „Ale aj všetkých, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať.“ (2 Tim 3,12)

Satanovi pomocníci neustále pôsobia pod jeho vedením, aby sa napriek Božej vláde snažili nastoliť satanovu vládu a budovali jeho kráľovstvo. Preto sa pokúšajú oklamať nasledovníkov Ježiša Krista a zlákať ich, aby neboli verní Spasiteľovi. Ako ich vodca, aj oni prekrúcajú a zneužívajú Písmo, aby dosiahli svoj cieľ. Podobne ako sa satan pokúšal obviniť Boha, aj jeho nasledovníci sa snažia znevážiť Boží ľud. Nepriateľ, ktorý priviedol Krista na kríž, vedie bezbožných ľudí, aby ničili Kristových nasledovníkov. To všetko je naznačené v onom prvom proroctve: „A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom a medzi jej semenom.“ To potrvá až do konca času.

Satan zbiera všetky svoje sily a vrhá sa naplno do boja. Prečo nenaráža na väčší odpor? Prečo sú bojovníci Ježiša Krista takí malátni a ľahostajní? Pretože nie sú dostatočne spojení s Kristom, pretože sa príliš málo nechajú viesť Duchom Svätým. Hriech im nie je taký odporný a hrozný ako ich Majstrovi. Nevystupujú proti nemu tak rozhodne a odhodlane, ako to robil Kristus. Neuvedomujú si hrozné zlo a zhubnosť hriechu, nechápu povahu kniežaťa temna a jeho moc. Necítia dostatočný odpor proti satanovi a jeho dielu, pretože nevedia o jeho moci a zlobe a o obrovskom rozsahu jeho boja proti Kristovi a jeho cirkvi. V tom sa mýli mnoho ľudí. GC 508 Neuvedomujú si, že ich nepriateľ je mocný vojvodca, ktorý ovláda myseľ zlých anjelov a podľa dobre premyslených plánov obratnými ťahmi vedie vojnu proti Kristovi, aby znemožnil záchranu ľudí. Medzi vyznávačmi kresťanstva, dokonca medzi služobníkmi evanjelia sa len výnimočne hovorí o satanovi, snáď len s výnimkou okrajových zmienok z kazateľnice. Prehliadajú sa dôkazy jeho sústavnej činnosti a jeho úspechy. Neberú sa vážne varovania o jeho prefíkanosti. Zdá sa, akoby niektorí veriaci úplne ignorovali jeho existenciu.

Zatiaľ čo ľudia nič nevedia o tom, aké ľstivé sú jeho úmysly, tento bdelý nepriateľ je im stále v pätách. Vniká do každej domácnosti, do každej ulice našich miest, do kostolov, do národných zhromaždení, do súdnych siení, všade mätie, klame, zvádza a ničí mužov, ženy a deti, telesne i duševne, narúša rodiny, zasieva nenávisť, závisť, spory, rozkol a vraždy. Zdá sa, že kresťanský svet sa na tieto javy pozerá, akoby ich ustanovil Boh a akoby museli existovať.

Satan sa stále pokúša premôcť Boží ľud tým, že búra priehrady, ktoré ho delia od sveta. Starých Izraelitov zviedol do hriechu, keď sa opovážili nadviazať zakázané spojenie s pohanmi. Podobným spôsobom zvádza aj dnešný Boží ľud. „U ktorých boh tohto sveta oslepil zmysly, zmysly neveriacich, aby sa im nezablesklo osvietenie evanjelia slávy Kristovej, ktorý je obrazom Boha.“ (2 Kor 4,4) Každý, kto nie je vedome nasledovníkom Ježiša Krista, je služobníkom satana. V nepremenenom srdci vládne láska k hriechu, sklon holdovať mu a ospravedlňovať ho. Naopak obnovené srdce cíti nenávisť voči hriechu a odhodlaný odpor voči nemu. Keď kresťania vyhľadávajú spoločnosť bezbožných a neveriacich ľudí, vystavujú sa pokušeniu. Satan sa pred nimi skrýva a podvodne im zastiera zrak. Nie sú potom schopní rozoznať, že taká spoločnosť im môže len škodiť. Medzitým sa stále viac prispôsobujú svetu povahou, svojimi slovami i činmi a ich duchovný zrak stále slabne. GC 509

Tým, že sa cirkev prispôsobuje svetským zvykom, nevedie svet ku Kristovi, ale postupne splýva so svetom. Bližší styk s hriechom nevyhnutne spôsobuje, že hriech nevyzerá taký odporný. Kto sa spája so satanovými služobníkmi, prestane sa čoskoro báť aj ich pána. Ak sa na ceste za povinnosťami dostaneme do skúšky, ako napríklad Daniel na dvore kráľa Nabuchodonozora, môžeme mať istotu, že nás Boh ochráni. Keď sa však sami vystavujeme pokušeniu, skôr alebo neskôr mu podľahneme.

Pokušiteľ často dosahuje najväčšie úspechy prostredníctvom ľudí, ktorých najmenej podozrievame, že sú pod jeho nadvládou. Nadaných a vzdelaných jednotlivcov ostatní obdivujú a vážia si ich, akoby nadaním a vzdelaním mohli vyvážiť nedostatok úcty voči Bohu alebo akoby to človeka oprávňovalo mať nárok na Božiu priazeň. Vzdelanie a nadanie sú Božie dary, ale keď nahrádzajú zbožnosť, neprivádzajú človeka bližšie k Bohu, ale ho od Boha odvádzajú a stávajú sa mu kliatbou a osídlom. Ľudia sa obvykle domnievajú, že všetko, čo vyzerá ako zdvorilé alebo jemné a ušľachtilé, musí mať nejaký súvis s Kristom. Neexistuje však väčší omyl. Tieto vlastnosti by mali zdobiť povahu každého kresťana, mohli by dobre pôsobiť v prospech pravého náboženstva, ale musia byť zasvätené Bohu, pretože inak povedú k zlému. Nejeden vzdelaný človek s vyberaným správaním, ktorý by sa neznížil k niečomu, čo sa všeobecne považuje za nečestné, je účinným nástrojom v rukách satana. Zákerná príťažlivosť jeho vplyvu a príkladu z neho robí nebezpečnejšieho nepriateľa pre Kristovo dielo, než sú nekultivovaní a nevzdelaní ľudia. GC 510

Úprimnou modlitbou a vierou v Boha získal Šalamún múdrosť, ktorá vzbudzovala úžas a obdiv sveta. Keď sa odvrátil od Zdroja svojej sily a začal sa spoliehať sám na seba, podľahol pokušeniu a podivuhodné nadanie, ktoré dostal tento najmúdrejší z kráľov, urobilo z neho účinný nástroj proti ľuďom.

I keď sa satan snaží zaslepiť myseľ kresťanov, aby si to neuvedomovali, nemali by zabúdať na to, že nebojujú „s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohto veku, s duchovnými mocami zlosti“. (Ef 6,12) Po celé stáročia až dodnes zaznieva Božie varovanie: „Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.“ (1 Pet 5,8) „Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej.“ (Ef 6,11)

Od Adama až podnes robí náš veľký nepriateľ všetko preto, aby utláčal a ničil. Teraz sa pripravuje na záverečné ťaženie proti pravej cirkvi. Všetci, ktorí chcú nasledovať Pána Ježiša, sa dostanú do sporu s týmto neľútostným nepriateľom. Čím dôslednejšie sa kresťan riadi Božími požiadavkami, tým je istejšie, že sa stane cieľom satanových útokov. Všetci, ktorí aktívne pracujú v Božom diele, ktorí sa snažia odhaliť podvody nepriateľa a ukázať ľuďom Krista, vydajú podobné svedectvo ako apoštol Pavol, že slúžia Pánovi v pokore ducha, v slzách a v pokušeniach.

Satan útočil na Ježiša Krista najprudšími a najrafinovanejšími pokušeniami. Pán Ježiš jeho útoky odrazil. Bojoval za nás a svojím víťazstvom nám umožnil, aby sme zvíťazili aj my. Spasiteľ dá silu každému, kto o ňu prosí. Satan nemôže človeka premôcť, pokiaľ človek nebude súhlasiť. Pokušiteľ nemá moc ovládnuť vôľu alebo donútiť človeka, aby zhrešil. Satan môže týrať, ale nemôže poškvrniť. Môže privodiť úzkosť, ale nemôže znečistiť. Kristovo víťazstvo by malo jeho nasledovníkom dať odvahu, aby smelo bojovali proti hriechu a satanovi.


REGISTER KNIHY

Objednať zadarmo

Video

Veľký spor vekov - upútavka

Život - náhoda alebo zámer?

Karta Trump - Prof. Dr. Walter Veith

Video - Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylon

Above the Clouds - Derrol Sawyer

Veľký spor vekov - kniha zadarmo

Môj životný príbeh - Prof. Dr Walter Veith

Veľký spor vekov - fakt alebo fikcia? - Ron Goss

Podvody doby konca - Mark Cleminson

Posledné udalosti biblických proroctiev - Doug Batchelor

Pátranie po sobote vo Vatikáne - Samuele Bacchiocchi

Deň za dňom - Fountainview Academy

Druhé prikázanie - Wintley Phipps

Vesmírny konflikt - Doug Batchelor

...Viac videí

Preklad knihy